Tugiisik (spetsialiseerumisega lastele) koos esmaabi koolitusega

Tugiisik toetab lapsi nende sotsiaalsete oskuste arendamisel, juhendab igapäevaelu toimingutes ning aitab neil panustada ühiskonda vastavalt nende võimetele. Samuti hindab ta laste sotsiaalset võrgustikku, osutab esmast abi ning järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid.

Selle koolituse läbimisel saate omandada ka esmaabi ja toiduhügieeni mooduleid ning koolituse lõpus saate kokku kätte kolm tunnistust (esmaabi, toiduhügieen ja kursuse läbimise tunnistus).

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tervis ja heaolu
Suund: Heaolu
Rühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
-Valmistada ette abistav isik laste toetamiseks ja abistamiseks nende vajaduste rahuldamisel, sotsiaalsete oskuste ja funktsionaalsete võimete arendamisel, suunates ja toetades last igapäevaelus.

-Tagada õppijale vajalikud teadmised ja oskused erialaseks tööks, valmistada teda ette kutsetunnistuse “Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4” saamiseks, suurendades tema konkurentsivõimet tööturul.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õppija:

 • Abistab last sotsiaalsete oskuste arendamisel.
 • Toetab last tegevusvõime arendamisel ja säilitamisel.
 • Juhendab ja toetab last igapäevaelu toimingutes.
 • Toetab last võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja abistab asjaajamise korraldamisel.
 • Järgib kutse-eetikat ja sotsiaaltöö õiguslikke aluseid.
 • Hindab lapse sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel.
 • Annab vajadusel esmast abi.

SIHTGRUPP
Inimesed, kes soovivad hakata tegutsema sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tugiisikuna või täiendada oma teadmisi sotsiaaltöö vallas.

ERIALA ERIPÄPAD
Tugiisiku eriala (spetsialiseerumisega lastele) on suunatud lapse individuaalsetele vajadustele ja arengule, pakkudes tuge nende sotsiaalsetele, emotsionaalsetele ja praktilistele oskustele. See hõlmab tihedat koostööd lapsevanematega ning nõuab pidevat enesetäiendamist, et tagada igale lapsele parim võimalik toetus vastavalt nende ainulaadsetele omadustele. Lisaks keskendub see eriala mitmekülgsele suhtlemisoskusele ja võimele kohaneda erinevate olukordadega, et luua lapsele toetav ja arendav keskkond.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Kõik soovijad, kellel on vähemalt keskharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada tugiisikuna ja kellel on iseseisva ülesannete täitmiseks isiklik internetiühendusega arvuti (sülearvuti).

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
100 akadeemilist tundi praktilist õpet,
40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPESISU

MOODUL 1: Tugiisiku ametialase tegevuse alused

 • Tugiisiku funktsioonid ja vastutus
 • Suhtlemisoskuste arendamine ja klientidele orienteeritus

MOODUL 2: Kliendi igapäevane tugi

 • Isehoolduse organiseerimine
 • Eluruumide koristamine ja toitlustuse planeerimine

MOODUL 3: Klientide emotsionaalne tugi

 • Emotsionaalsete vajaduste analüüsimine ja tugi
 • Konfliktsituatsioonide lahendamine ja asjakohase käitumise soodustamine
 • Abistamine taastumisel pärast vägivaldseid tegevusi või traumeerivaid sündmusi

MOODUL 4: Erihooldust vajavate lastega töötamine

 • Koostöö vaimse alaarenguga ja psüühikahäiretega lastega
 • Erivajadustega lastega töötamise eripärad
 • Lähenemised psüühikahäiretega lastele, sealhulgas ADHD-ga

MOODUL 5. Esmaabi osutamine

 • Kannatanu seisundi hindamin
 • Abi osutamine hingamise ja/või vereringe seiskumise
 • Haavade töötlemine ja abi osutamine verejooksude korral
 • Abi osutamine põletuste puhul.
 • Abi osutamine traumade ja luumurdude korral.
 • Reageerimine allergilistele reaktsioonidele ja anafülaktilisele šokile.

MOODUL 6: Klientide tervis ja heaolu

Terviseseisundi jälgimine ja muutuste tuvastamine

MOODUL 7: Klientide integreerimine töökeskkonda ja ühiskonda.

 • Ametioskuste ja haridustaseme arendamine
 • Hariduse, tööleasumise ja professionaalse edenemise võimaluste otsimine
 • Praktiliste oskuste õpetamine

MOODUL8: Kliendiga töötamise dokumenteerimine

 • Kliendiga seotud dokumentatsiooni pidamine ja arhiveerimine
 • Konfidentsiaalsuse tagamine ja isikuandmete kaitse
 • Dokumentatsiooni standardid ja nõuded

Iseseisev töö “Toiduhügieen”

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppeplaani alusel, mis antakse õppijale enne koolituse algust

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

2.”Erivajadustega õpilase toetamine” – autorid Tiia Kährik ja Kersti Kriisk, väljaandeaasta 2019.
3.”Lapse arengu toetamine ja hindamine” – autorid Katrin Aava ja Kärt Paju, väljaandeaasta 2018.
4.”Esmaabi koolitus” – autorid Kertu Liivak ja Pille Liblik, väljaandeaasta 2020.
5.”Lapse vaimse tervise toetamine koolis” – autorid Mare Lott ja Eve Kikas, väljaandeaasta 2020.
6.”Tugispetsialisti töö lasteasutuses” – autorid Kersti Kriisk ja Pille Liblik, väljaandeaasta 2018.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, olles varustatud piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internet, WiFi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk koos kohvimasinaga, sooja ja külma veega, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal asuvad mitmed ühised toitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Erakorralise olukorra või muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS Teams).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, diskussioone, rühmatöid, situatsioonide modelleerimist ja lahendamist, rolliülesandeid ning vajaduse korral tööd temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õppijatele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile õppijatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppeprotsessi käigus täidavad õppijad praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades suulist või praktilist tagasisidet õppejõult.

Kursuse lõpus sooritab õppija lõpueksami:
1. Eneseanalüüsi vorm õppeprotsessi ja tulevase karjääri arengu kohta. Hindamiskriteeriumid:
– Koostab, vormistab ja esitab eneseanalüüsi vormi vastavalt õppejõu juhistele.
2. Situatsiooniline ülesanne.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb lahendada praktiline olukord vastavalt õppejõu antud juhistele.
3. Toitumishügieeni test.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb õigesti vastata vähemalt 75% küsimustele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Lisaks sellele väljastatakse hindamise läbinud üliõpilastele mooduli läbimise tunnistus:
– Esmaabi
– Toiduhügieen

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1930+KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.Kannatanu seisundi hindamine.

Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
– täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
– telefoni teel: (+372)  559 84 808
– e-posti teel: arikoolitus@gmail.com

Programm on kinnitatud: 10.05.2023
Kohalik reg.nr A-P/2321

Add to Wishlist
Kestus: 220

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.