Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

ÄRIKOOL MTÜ TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Dokument on kinnitatud
MTÜ Ärikool juhatuse liige poolt
20.09.2023.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu Ärikool MTÜ (registrikood 80419687) poolt asutatud täiskasvanute koolitus- ja ümberõppeasutuse nimi on Ärikool Õppekeskus (edaspidi Õppekeskus). Asutusel on kehtiv majandustegevusteade nr. 241184.
Koolituse kvaliteedi tagamiseks juhindub Hariduskeskus täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standarditest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja koolituskorralduse alustest.
1.2. Õppekeskus korraldab täiskasvanute koolitust, ümberõpet ja täiendkoolitust.

2. KOOLITUSPROGRAMMIDE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Õppekavade koostamisel juhindub Õppekeskus Täiskasvanute lppöotuse seadusest, pideva hariduse õppekava koostamise juhenditest, pideva hariduse standarditest, erialastest standarditest (juhul, kui see tuleneb õppe tulemustest) ning teistest Eesti seadusandluse normatiivaktidest ja nõuetest. Õppekeskus arvestab õppekavade koostamisel ja muutmisel tööturu vajadustega. Teavet tööturu hetkevajaduste kohta Eestis kogutakse suhtlemise meetodil tööandjatega, veebiallikate ja meedia kättesaadavate allikate uurimise, Töötukassa ametliku teabe ja veebiportaalide kataloogide abil.

2.2. Õppekeskuse poolt koostatud koolitusprogramm sisaldab järgmist teavet:

1) õppeprogrammi nimi;
2) õppeprogrammi grupp ja õppeprogrammi koostamise alus; Kutsestandardi ja kutsekvalifikatsiooni olemasolul märgitakse need samuti programmis.
3) õppeprogrammi eesmärk ja õppetulemused;
4) sihtrühm ja õppe alustamise tingimused, kui need on õppetulemuste saavutamiseks vajalikud;
5) vajadusel määratakse õppeprotsessi läbimiseks mittevajalikud, kuid õppimise käigus vajalikud või soovitatavad seadmed, tööriistad, materjalid või oskused (nt arvuti, internet, arvuti põhioskused jne).
6) õppe kogumaht, sealhulgas klassiruumi, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
7) õppeprotsessi kirjeldus, sealhulgas õpetamise sisu, õpetamismeetod ja kasutatavad ressursid (kui need on olemas).
8) õppekavas pakutavate õppematerjalide olemasolu ja tingimused nende saamiseks õppekava raames;
9) õpikeskkonna kirjeldus;
10) hindamise ja õppe lõpetamise tingimused ning hindamise põhimõtted ja meetodid;
11) dokumendid, mis väljastatakse õppe lõpetamisel ja mis on nõutav  sertifikaadi saamiseks;
12) dokument, mis väljastatakse õppe osalise läbimise või õppetulemuste osalise saavutamise korral.
13) õppejõu pädevusega tagatud kutse või haridusoskuste kirjeldus.
14) kui pärast koolitust saab osaleja taotleda õigust teatud tegevusele ja kursus valmistab teda selleks ette – see on märgitud õppeprogrammi eesmärgina.

2.3. Õppekava väljatöötamisel võetakse arvesse teema asjakohasust, õppijate individuaalseid haridusvajadusi ja konkreetsete haridustulemuste saavutamise eesmärke. Õpetamise eesmärk on tagada sihtrühmale võimalus saavutada ettenähtud hariduseesmärgid.
2.4. Õppekavade koostamise protsessis kaasatakse õppejõude, vastava eriala tööandjate esindajaid ja valdkonna professionaale. Õppekava koostamise  käigus võetakse arvesse sihtrühma vajadusi ning tagasiside mehhanismide abil saadud ettepanekuid ja märkusi.
2.5 Õppekavad kuuluvad perioodilisele uuendamisele, tagades nende
ajakohasust, vastavust kehtivale seadusandlusele ja erialastandarditele
(kui programm hõlmab standardite arvessevõtmist).
2.6 Õppekeskuse juhtkond koostöös teiste õppeprotsessi osalejatega määrab
kindlaks haridustegevuse ja keskuse töö kvaliteedi tagamise meetodid.
2.7 Õppekava teave on kättesaadav Õppekeskuse veebilehel ja vastava kursuse lehel.

3. ÕPIKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Õppekeskuse hoone asub linnas ligipääsetavas kohas, ühistranspordi ligipääsetavuse tsoonis. Üksikasjalik teave asukoha kohta on kättesaadav veebilehel.
3.2 Klassiruumid asuvad Õppekeskuse poolt renditud ruumides, mis on õppetööks sobivad ning vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassiruumid on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud kaasaegsete demonstratsioonivahenditega ja täiskasvanute mööbliga. Keskuses on kööginurk ja seadmed mugavaks pikemaks viibimiseks (külmkapp, veekeetja, veekeetja, nõud, tee ja kohv). Koolituskeskuse lähedal on mitu toitlustusasutust
3.3. Töökeskkonnas läbiviidavad praktilised koolitustegevused viiakse läbi ohutult ja hügieeniliselt.
3.4 Kui koolitusprotsess hõlmab koolitusmaterjalide kättesaadavust, on need kättesaadavad paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul.
3.5 Õppijate arv rühmas sõltub koolituse käigust, eesmärkidest ja meetoditest nende saavutamiseks ning nõudlusest koolituse järele konkreetses programmis.
Koolituse läbiviimisel võetakse arvesse osalejate potentsiaali – võimaluse korral moodustatakse rühmad sarnase koolitustaseme alusel.
3.6 Koolitusruumid asuvad 2. korrusel. Hoone ei ole ligipääsetav ratastooliga ja seal puuduvad vahendid erivajadustega inimeste koolitamiseks. Mõnel juhul on siiski võimalik korraldada koolitust sobivas keskkonnas või veebipõhiselt, mida arutatakse enne koolituse algust isikuga.
3.7 Mõned õppeprogrammid hõlmavad osaliselt või täielikult veebipõhist õppimist. Veebipõhine õpe offline-programmide puhul on lubatud ka juhul, kui õpilane või õpetaja ei saa füüsiliselt koolitusel osaleda (haiguse, lahkumise või muude põhjuste tõttu), samuti lukustusperioodidel või vääramatu jõu korral. Enne veebipõhise õppe alustamist teeb keskuse spetsialist kindlaks, kas õppija tunneb kasutatavat veebikeskkonda ja annab vajadusel juhiseid. Veebipõhise õppimise eeskirjad on sätestatud hariduskeskuse eeskirjades.

4. ÕPETAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Õpetajad peavad olema erialase haridusega või tegutsema oma õpetataval erialal ning omama asjakohaseid sisulisi teadmisi, mis sobivad koolituse läbiviimiseks.
4.2 Õppejõudude töö kvaliteeti hinnatakse koolituse ajal ja pärast seda, tuginedes vaatlustele ja osalejate tagasisidele. Vajaduse korral tehakse õppejõule ettepanekuid õpetamisprotsessi ja juhendamise eripära korrigeerimiseks. Kui õpetaja kohta saadakse mitu järjestikust negatiivset tagasisidet, kaalutakse tema asendamise võimalust.
4.3. Õppekeskus korraldab perioodiliselt konsultatsioone või lühikoolitusi õppejõududele aktuaalsetel teemadel, mis tagavad pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmist.
4.4. Õppekeskuse spetsialistid teevad õpetajatele ettepanekuid nende juhendamise arengu suunamiseks.
4.5 Regulaarselt kogutakse õpetajatelt tagasisidet õppekvaliteedi parandamiseks ning neile pakutakse enesehindamise kontrollnimekirja.

5. KVALITEEDI TAGAMISE MENETLUS KLIENTIDEGA SUHTLEMISEL

5.1 Kõik koolitused avaldatakse arikool.ee veebilehel vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust. Koolitusele on võimalik registreeruda:

  • arikool.ee veebilehel kursuse lehel oleva registreerimisvormi kaudu,
  • e-posti teel arikoolitus@gmail.com
  • telefoni teel +372 55 98 48 08

5.2 Töötukassa õppekaardiga toetatavatele koolitustele saab registreeruda ka Töötukassa portaalis Töötukassa e-koolituste kataloogis.

5.3 Registreerimiseks on vaja järgmisi andmeid:

  • Õppija eesnimi, perekonnanimi
  • Isikukood või sünniaeg
  • Kursuse nimetus
  • Õppekeel
  • Kursuse alguskuupäev
  • Õppija või teda esindava isiku kontaktandmed.

5.4 Õppekeskusele registreerimise käigus esitatud isikuandmete kaitse on tagatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja sisemistele andmekaitse põhimõtetele.
5.5 Pärast registreerimise laekumist võtab õppekeskuse esindaja ühendust tulevase õppijaga, et arutada üksikasju.
Pärast arutelu võib registreerijast keelduda, kui selgub, et kursus ei vasta õppija vajadustele või õppija ei vasta õppekavas sätestatud kursuse alustamise tingimustele.
5.6 Kui õppija suunatakse koolitusele kokkuleppel Töötukassa nõustajaga, taotleb Koolituskeskus Töötukassalt õppija koolitusel osalemist.
5.7 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kaks päeva enne koolituse algust korralduslikku teavet koolituse alguse ja kulgemise kohta.
5.8 Õppijatele jagatakse koolituskeskuse käitumisreeglid ja sisekorraeeskirjad, mille eesmärk on tagada turvaline ja psühholoogiliselt mugav õpitegevust soodustav õhkkond.
5.9 Selleks, et optimeerida õppimist ja pakkuda õppijatele ja õpetajatele igapäevast abi, on olemas Õppimise meeskond, kellega õppijad saavad ühendust võtta otse või telefoni teel õppekeskuse tööajal või töövälisel ajal e-posti teel või veebilehel oleva tagasisidevormi kaudu. Sellisel juhul võtab õppekeskuse spetsialist õppijaga esimesel võimalusel ühendust.

6. TAGASISIDE KOGUMISE KORD

6.1. Pärast iga kursuse lõpetamist palub koolituskeskus osalejatelt tagasisidet ja parendusettepanekuid. Tagasiside võib anda kas kirjalikult paberil või elektrooniliselt. Tagasiside vorm on kättesaadav koolituskeskuse veebilehel.
6.2 Saadud tagasisidet analüüsitakse, et teha kindlaks osalejate rahulolu (koolituse, koolitaja ja korraldusmeeskonna töö, õpikeskkonna jms suhtes) ning seda kasutatakse koolituse kvaliteedi parandamiseks ja asjakohasuse säilitamiseks.
6.3 Tagasiside andmine on vabatahtlik.

7. DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

7.1. Koolituse kvaliteeti tagavaid dokumente, lepinguvorme ja tagasisidet säilitatakse Õppekeskuse dokumendihaldussüsteemis arhiveerimise, dokumentide säilitamise ja isikuandmete kaitsega seotud õigusaktidega kehtestatud aja jooksul.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi õigusaktidele.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.