Õppekorralduse alused

Dokument on kinnitatud
MTÜ Ärikool juhatuse liige poolt
20.09.2023.a.

Õppeprotsessi korraldamise tingimused

1. Üldsätted

1.1. Täiendusõppeasutuse on asutanud mittetulundusühing Ärikool MTÜ (registrikood 80419687) Ärikool Õppekeskuse (edaspidi Õppekeskus) nime all. Asutusel on kehtiv majandustegevusteade nr. 241184.

Õppekvaliteedi tagamiseks juhindub Õppekeskus täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standarditest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppe korraldamise põhialustest..

1.2. Õppekeskus korraldab täiskasvanutele täiendõpet mitteformaalse hariduse
valdkonnas – individuaalsete isikute koolitamist erialaste pädevuste
osas. Koolituse eesmärk on pakkuda täiskasvanud õppijatele põhjalikke
teadmisi ja oskusi, mis vastavad konkreetse eriala aktuaalsetele
professionaalsetele nõudmistele ja ootustele, eesmärgiga saavutada
erialane enesetäiendamine või omandada uusi pädevusi.

1.2.1. Õppeprogrammide grupid ja ainevaldkonnad, kus toimub õpe, on avaldatud veebisaidil arikool.ee.

1.2.2 Ärikool MTÜ on Eesti Töötukassa Koolituskaardi partner. Koolituskaardi raames klientide koolitamine toimub üldistel alustel,
arvestades Eesti Töötukassa reegleid ja määrusi töötuse kindlustuse
valdkonnas.

1.3. Õppekeskuse töökeeled on eesti ja vene keel.
Koolitus toimub peamiselt eesti ja vene keeles, kuid mõned koolitused võivad toimuda ka teistes keeltes (inglise, ukraina jne). Õppekeel on märgitud Õppekeskuse veebilehel: kui ei ole märgitud teisiti, vastab õppekeel sellele õppekalendri keeleversioonile, kus programm asub.
Õppekalender eesti keeles: https://arikool.ee/eventslist
Õppekalender vene keeles: https://arikool.ee/ru/eventslist

1.5. Õppetundide algus ei ole seotud üldtunnustatud õppeaasta algusega:
kursus võib alata igal ajal vastavalt Õppekalendrile, kus on märgitud
õppeperioodi algus- ja lõppkuupäevad. Õppekeskusel on õigus tühistada
õpe, muuta selle toimumise kuupäevi või lükata see edasi kuni täieliku
õpperühma moodustamiseni. Registreeritud isikuid teavitatakse
muudatustest telefoni või e-kirja teel vähemalt kaks päeva enne
kavandatud õppe algust.

1.6 Õppetundide täpse ajakava määrab koolitaja kokkuleppel Hariduskeskusega, võttes arvesse koolituse kestust, praktiliste tundide eripära, klasside täitumise ajakava ja võimaluse korral koolituse osaliste individuaalseid soove. Iga kursuse jaoks koostab õpetaja õppeplaani (Tegevuskava), millega õppija tutvub kursuse alguses.
1.7. Koolituse maht arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.
1.8 Õppetunde viiakse läbi tööpäevadel. Poolte kokkuleppel on võimalik korraldada õhtuseid rühmi ja nädalavahetustel toimuvaid tunde.
1.9 Kõik õppekavad on avaldatud Ärikooli kodulehel arikool.ee. Peamiseks õppealaseks dokumendiks on õppekava, mis määratleb vähemalt:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavagrupp ja õppekava alus; kui on olemas kutsestandard ja kutsetase, siis on need ka õppekavas märgitud.
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) sihtrühm ja koolituse alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamise eelduseks;
5) vajaduse korral seadmed, vahendid, materjalid või oskused, mis ei ole õppija eesmärkide saavutamiseks vajalikud, kuid on õppeprotsessi jaoks vajalikud või soovitavad (arvuti, internet, arvuti põhioskused jne).
6) koolituse kogumaht, sealhulgas õppetöö, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
7) koolitusprotsessi kirjeldus, sealhulgas koolituse sisu, õppemeetodid ja kasutatud vahendid (kui need on olemas).
8) pakutavate õppematerjalide kättesaadavus ja nende saamise tingimused, kui need on koolitusprogrammi jaoks ette nähtud;
9) õpikeskkonna kirjeldus;
10) koolitusprogrammi sertifitseerimise ja lõpetamise tingimused, hindamise põhimõtted ja meetodid;
11) koolituskursuse läbimisel väljastatav dokument ja läbimise lävendiparameetrid, et saada tõend koolituse läbimise kohta;
12) kursuse mittetäieliku läbimise või õpiväljundite mittetäieliku saavutamise korral väljastatav dokument.
13) õppejõu pädevusega tagatud kvalifikatsiooni või haridus- või tööoskuste kirjeldus.
14) kui pärast koolitust saab osaleja taotleda õigust teatud tegevusele ja kursus valmistab teda selleks ette – see on märgitud koolitusprogrammi eesmärgina.

1.10. Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppekavades muudatusi. Kui programmi muudetakse Eesti Töötukassa (Koolituskaart) partnerluse osana, viiakse muudatused läbi vastavalt Koolituskaart koolituse korraldajatele kehtestatud eeskirjadele.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Õppekeskus kogub koolitusel olevate isikute kohta isikuandmeid, mis on vajalikud koordineerimiseks, koolituseks, tunnistuste väljastamiseks, rahastuse taotlemiseks jne. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Andmete kogumise ja töötlemise kord on sõnastatud Õppekeskuse vastavas dokumendis.

3. Koolitusele vastuvõtu kord ja selle lõpetamise tingimused

3.1 Vastuvõtt ja registreerimine koolitusele

3.1.1. Koolitusele vastuvõtt ja registreerimine toimuvad võrdsetel tingimustel kõigile soovijatele, välja arvatud juhul, kui see on tingitud rakendatava haridusprogrammi eripärast. Õppima võetakse täiskasvanud isikud, kes vastavad konkreetse õppekava alustamise tingimustele ja kes on nõus tasuma õppemaksu Õppekeskuse poolt kehtestatud summas ja tähtajaks või kaasata kolmanda osapoole rahastamine, mis kinnitab sellist valmisolekut.
3.1.2 Õppijate vastuvõtt toimub kogu kalendriaasta jooksul vastavalt õppekalendrile ja ilma sisseastumiskatseteta.
3.1.3 Kõikide õppevormide puhul tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab järgmiselt:

– Täites registreerimisvormi Õppekeskuse veebilehel;
– saates e-kirja aadressil arikoolitus@gmail.com.
– helistades telefonil +372 55 98 48 08
– Töötukassa õppekaardiga toetatavatele koolitustele saab registreeruda ka Töötukassa koolituste e-kataloogis Töötukassa portaalis.

3.1.4 Registreerimiseks on vaja esitada järgmised andmed:

  • Õppija eesnimi, perekonnanimi
  • Isikukood või sünniaeg
  • Kursuse nimetus
  • Õppekeel
  • Kursuse alguskuupäev
  • Õppija või teda esindava isiku kontaktandmed.

Kui osaleja registreerub organisatsiooni poolt, tuleb lisaks märkida ettevõtte nimi.

3.1.5. Pärast registreerimise laekumist võtab Õppekeskuse esindaja ühendust tulevase õppijaga, et arutada üksikasju.
Pärast arutelu võib registreerijast keelduda, kui selgub, et kursus ei vasta õppija vajadustele või õppija ei vasta õppekavas sätestatud kursuse alustamise tingimustele.
3.1.6 Õppesse registreerimine ei taga automaatset kursusele registreerimist.
3.1.7 Kui õppija suunatakse koolitusele kokkuleppel Töötukassa nõustajaga, esitab Õppekeskus Töötukassale taotluse õppija koolitusel osalemiseks.

3.2 Õppegrupi komplekteerimine

3.2.1 Tunnid viiakse läbi grupiõppe vormis. Õppegrupp moodustatakse registreerumiste põhjal soovijate järgi.
3.2.2. Õppijate arv rühmas sõltub õppekavast ja nõudlusest konkreetse õppekava koolituse järele. Rühmade moodustamisel võetakse võimaluse korral arvesse koolituse taset ja osalejate individuaalseid vajadusi.
3.2.3 Õpilaste nimekiri koostatakse ja esitatakse õpetajale enne koolituse algust.

3.3 Koolituse algus ja koolitusel osalemine

3.3.1. Koolitusrühma võivad alustada õpilased, kes on käesoleva dokumendi punktide 3.1. ja 3.2. alusel koolitusgruppi kantud ja kes on tasunud õppemaksu vastavalt koolituskeskuse kehtestatud eeskirjadele või kes on esitanud maksmist kinnitava garantiikirja kolmandalt osapoolelt, kes rahastab koolitust.
3.3.2. Õppija tutvub enne koolituse alustamist käesoleva dokumendiga reguleeritud koolitustingimustega ja vajaduse korral muude koolituskeskuse sisedokumentidega. Lisaks tuleb tagada, et õppija on kursis koolitusprogrammiga ning mõistab selle eesmärke ja saavutatavaid õpiväljundeid. Osalejale saadetakse elektrooniliselt või antakse paberkandjal dokumendipakett, mis sisaldab vähemalt järgmist:

teave koolitusperioodi kohta, selle alguskuupäev, peamine toimumiskoht ja esimese sessiooni toimumiskoht, kui see erineb peamisest sessioonist, teave suhtlusvahendite kohta koolituskeskuse spetsialistiga, kes teostab järelevalvet koolituse üle.
Koolitusprogramm.
Käesolev dokument “Koolituse tingimused”
Koolituse eest tasumise tingimused, kui poolte kokkuleppel koolituse alguse ajal ei tehta seda täies mahus.
Vajaduse korral muud dokumendid

3.3.3. Õppija, kes on osalenud vähemalt ühel õppesessioonil, tavaliselt esimesel või ühel esimestest õppesessioonidest, loetakse koolituse alustanuks.

3.4 Õppest loobumine ja teisele kursusele üleviimine

3.4.2 Koolitusest loobumiseks loetakse koolitusest loobumist enne selle algust vastavalt käesoleva dokumendi punktile 3.3.3.
Koolitusest loobumiseks tuleb võtta ühendust Ärikool MTÜ kontaktisikuga e-posti aadressil arikoolitus@gmail.com või telefoni teel +372 55 98 48 08.
Kui koolitusele registreerunud isik maksab koolituse eest kolmandate isikute kaasamisega, on ta kohustatud neid teavitama koolitusest loobumisest. Ärikool MTÜ omalt poolt teavitab sellest ka asjaomaseid kolmandaid isikuid.
3.4.3. Kui õppija soovib enne õppetöö algust muuta, võib ta üle minna teisele õppetööle koos vastava õppe- ja maksetingimuste kohandamisega, kui õppekeskusel on selleks võimalus, õppija vastab õppetöö alustamise tingimustele ja õppetööd rahastavad kolmandad isikud (kui neid on) on sellega nõus.

3.5. Õpingutes osalemise ja õpingute lõpetamise kontroll

3.5.1. Hariduskeskus jälgib õpilaste osavõttu igal õppesessioonil. Arvesse võetakse nii silmast-silma kohalolekut kui ka veebipõhist kohalolekut.
Järelevalve toimub õpetajate aruannete, allkirjade kogumise, küsitluste, veebipõhise õppimise puhul automaatse arvestuse ja/või muude meetodite abil, mis tagavad arvestuse pidamise juhtumipõhiselt.
3.5.2. Saadud andmete põhjal säilitab hariduskeskus aruandeid, koostab dokumente õppijate isiklike toimikute jaoks, määrab kindlaks õppijate huvi tulemuste saavutamise vastu, võtab hindamisel ja tagasiside andmisel arvesse kohalolekut.
3.5.3 Kui Õppija ei saa osaleda õppetöös, tuleb viivitamatult võtta ühendust Ärikool MTÜ kontaktisikuga e-posti aadressil arikoolitus@gmail.com või telefonil +372 55 98 48 08, et leida lahendus.
3.5.4 Kui Õppija ei tule eelnevalt kokkulepitud tundidesse ilma mõjuva põhjuseta, ei ole õppijal õigust nõuda individuaalseid tunde, tunde ei saa asendada, muuta ega ümber planeerida.
Kokkuleppel õpetajaga võib õppijale võimaluse korral anda materjale või linke vahelejäänud teemade allikatele.
3.5.5. Kui õppija puudub tundidest mõjuval põhjusel, võib õppija kokkuleppel õpetajaga saada täiendavat nõustamist vabatahtlikkuse ja mõistlikkuse põhimõtte alusel. Õpikeskus püüab võimalikult palju kohtuda õpiväljundite saavutamisest huvitatud Õppijatega, pakkudes neile õppematerjale iseseisvaks õppimiseks, lisaülesandeid ja pakkudes võimaluse korral otsesuhtlust koolitajaga.
3.5.6. Punkti 3.3.3. kohane õppetunnilt puudumine pärast koolituse algust mis tahes põhjusel ei vabasta õppijat puudutud õppetunni eest tasumisest.
3.5.7. Pärast kolmandat järjestikust puudumist on koolituskeskuse esindaja kohustatud teavitama õppijat puudumisest õppimist rahastavaid kolmandaid isikuid. Kui kolmandate isikutega on kokku lepitud teistsugune teavitamise kord, juhindub Hariduskeskus kehtestatud korrast.
3.5.8 Kokkuleppel Ärikool MTÜ-ga ja õpetajaga on võimalik erandjuhtudel õppetunde ümber planeerida vähemalt 7 päeva enne puudumist.
3.5.9 Erandjuhtudel võib Õppenõustamiskeskus leppida õppija või kolmanda isikuga, kes rahastab haridust, kokku, et puudutud tunde korratakse lisatasu eest.
3.5.10. Pikaajalise puudumise korral mõjuval põhjusel (haigus, kriitilised perekondlikud asjaolud, tööreis jne) on võimalik koolituse katkestamine. Kõigi osapoolte vastastikusel kokkuleppel võib koolituse läbida muul ajal või järgmise sama taseme grupiga.

3.6 Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord

3.6.1 Õpilane arvatakse õpilaste nimekirjast välja järgmistel juhtudel:

– tema enda väljendatud soovi alusel,
– juhul, kui ta ei ole tasunud arve kohast õppemaksu kehtestatud tähtaja jooksul,
– õppetingimuste rikkumise korral,
– kohaloleku ebaõiglase rikkumise korral,
– kui õppija rikub üldtunnustatud moraalinorme, ilmutab lugupidamatust või agressiivsust teiste õppeprotsessis osalejate suhtes, ohustab nende tervist ja turvalisust, kahjustab nende vara, häirib õppeprotsessi, rikub ohutusnõudeid, sooritab muid ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas sõjakutseid.

Iga juhtumit käsitletakse õppekeskuses eraldi. Väljasaadetud õppija loetakse oma õpingud katkestanuks.
3.6.2. Kui õppija puudub rohkem kui kolmel järjestikusel tunnil ja õppijaga ei ole kontakti üle 7 päeva alates kolmanda puudumise kuupäevast, loetakse õppimine automaatselt lõpetatuks ja õppija heidetakse välja.
3.6.3 Õppekeskus saadab lõpetamise teate kõigile õppimise sidusrühmadele: õppijale, õppimise kolmandatele rahastajatele, õpetajale, praktikajuhendajale ja vajadusel teistele isikutele.

3.7 Koolituse lõpetamine ja väljastatavad dokumendid.

3.7.1 Koolituse läbimise tingimused on sätestatud õppekavas.
3.7.2 Õppijatele, kes on osalenud 75% tundidest, saavutanud ettenähtud õpiväljundid ja läbinud programmis ettenähtud sertifitseerimise, väljastatakse koolituse lõpetamistunnistus.
3.7.3 Õppijatele, kes on osalenud vähemalt 50% õppetundidest, kuid ei ole läbinud programmis nõutud koolitust või keda ei ole hinnatud ja kes ei ole saavutanud õpiväljundeid, väljastatakse taotluse korral osalemistunnistus.
3.7.4 Tunnistusele või osavõtutunnistusele antakse unikaalne number, mis registreeritakse õppeasutuse vastavas kohalikus andmebaasis.
3.7.5 Tunnistusele ja tunnistusele märgitakse järgmised andmed:

– õppija ees- ja perekonnanimi, tema isikukood või sünniaeg;
– dokumendi väljastanud haridusasutuse nimi ja selle registreerimiskood;
– majandustegevusteate number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
– õppekava nimetus ja selle maht; tunnistusele märgitakse läbitud maht kogu õppemahust.
– õppeaeg
– tunnistuse või tunnistuse väljaandmise kuupäev ja koht;
– tunnistuse või tõendi kordumatu number;
– juhendajate nimed ja perekonnanimed;
– tunnistuses või selle lisas on märgitud omandatud oskused ja saavutatud õpiväljundid ning täpsustatud õpiväljundite hindamise meetod ja selle tulemused.
– tunnistuses märgitakse õpitud teemad ja võimalikud vahepealsed õpitulemused.

3.7.5. Tunnistused ja sertifikaadid väljastatakse eesti keeles. Õppija soovil ja juhul, kui koolituskeskuse spetsialistid on selleks võimelised, võib väljastada täiendava ingliskeelse duplikaadi, mis on informatiivse iseloomuga, ei ole ametlik tõlge ja ei oma õiguslikku mõju.
3.7.6 Tunnistused ja sertifikaadid allkirjastab Ärikool MTÜ juhatuse liige või tema asendusliikme volitatud isik.
3.7.7 Tunnistuse või tunnistuse kadumise, hävimise või riknemise korral väljastatakse duplikaat õpingud lõpetanud õppija avalduse alusel.
3.7.8 Duplikaat koostatakse paberil või elektrooniliselt duplikaadi väljaandmise päeval kehtiva originaaltunnistuse näidisvormi alusel. Vormile märgitakse sõna “Duplikaat”.
3.7.9 Ärikool MTÜ võib nõuda duplikaadi väljastamise eest tasu, mille suurus ja kord on reguleeritud taotluse esitamise ajal kehtivate Hariduskeskuse sisekorraeeskirjadega ja tariifidega.
3.7.10. Ärikool MTÜ nõudmisel täidavad õppijad koolituse lõppedes tagasisideküsimustiku, mille andmeid analüüsivad ja võtavad arvesse Hariduskeskuse spetsialistid vastavalt Hariduskeskuse vastavate sisedokumentidega kehtestatud kvaliteedi tagamise eeskirjadele.

4 Õppemaksu tasumine ja sellest vabastamine ning selle tagastamise tingimused ja kord

4.1 Üldised tingimused

4.1.1 Õppemaks on märgitud igas õppekavas. Samuti on märgitud, kas hind sisaldab müügimaksu.
4.1.2 Õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust, kui õppekavas ei ole märgitud teisiti.
4.1.3 Õppemaks tasutakse arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtpäevaks.
4.1.4 Ärikooli koolituskeskus ei paku püsivaid soodustusi ega sooduspakkumisi, kuid neid ei saa pakkuda ühekordsete kampaaniate või reklaamikampaaniate raames. Hariduskeskus teatab sellistest sooduspakkumistest oma veebilehel, sotsiaalvõrgustikes või e-posti teel. Mõnel juhul võidakse õppijale anda allahindlust individuaalselt, mille määrab keskuse juhtkond.

4.2 Maksmise kord

4.2.1 Täienduskoolituse kulud tasub sellest huvitatud isik või asutus. Maksmise kord määratakse kindlaks sõltuvalt rahastamisallikast.
4.2.2 Kui õppemaksu maksab õppija või tema esindaja. Õppemaks tasutakse enne kursuse algustÄrikool MTÜ pangakontole. Mõnel juhul võib makse sooritada kahes või kolmes võrdses osas, millest esimene tasutakse enne koolituse algust ja viimane enne koolituse lõppu.
4.2.3 Kui koolituse eest tasub kolmas isik (nt tööandja oma töötaja eest), esitab ta pärast registreerimist ja enne koolituse algust garantiikirja, millega ta nõustub koolituse eest tasuma.
Sõltuvalt kokkuleppest peab makse olema täielikult tasutud enne koolituse algust või enne koolituse lõppu. Erandjuhtudel võib individuaalsel kokkuleppel maksetähtaega pikendada vastavalt kolmanda osapoole maksekorraldusele.
4.2.4. Riiklike organisatsioonide (nt Eesti Töötukassa) poolt rahastatud koolituse eest tasutakse vastavalt nende organisatsioonide eeskirjadele ja määrustele.
4.2.5 Makseviivituse korral ei tohi õppijat sõltuvalt tingimustest ja kokkulepetest koolitusele lubada, välja arvata või tunnistust väljastada enne, kui on tasutud täies ulatuses.

4.3 Tgasimakse

4.3.1 Kui teatatakse õppetööst loobumisest vähemalt 3 päeva enne õppeperioodi algust, tagastatakse õppijale või kolmandale osapoolele 100% makstud õppetasust, kui selleks hetkeks on tasu juba laekunud. Õppija võib alternatiivina liituda sama kursuse järgmise õpperühmaga või osaleda samaväärse tasuta kursusega teisel teemal.
4.3.2. Ärikool MTÜ jätab endale õiguse täielikult või osaliselt nõuda õppemaksuga seotud kulusid, mis on seotud kooli enda poolt juba tasutud vajalike täiendavate kuludega, nagu on märgitud õppekavas (näiteks eksklusiivsete õppematerjalide hankimine, mis on õppekavas märgitud õppija täiendavate kuludena).
4.3.3. Juhul kui õppetööst loobutakse vähem kui 3 päeva enne õppeperioodi algust, tagastatakse 50% makstud õppemaksust. Või õppija võib alternatiivina liituda sama kursuse järgmise õpperühmaga või osaleda samaväärse tasuta kursusega teisel teemal.
4.3.4 Juhul, kui õppetöö lõpetatakse ebaausalt, õppetasu ei tagastata.
4.3.5 Juhul, kui õppekorraldaja tühistab või lõpetab õppe oma tegevuse tõttu, tagastatakse õppetasu täies ulatuses, kui õpe ei toimunud, või proportsionaalselt läbitud õppekoguse arvestusega. Või õppija võib alternatiivina liituda sama kursuse järgmise õpperühmaga või osaleda teises kursuses proportsionaalse õppetasu kohandamisega.
4.4 Õppemaksu muutmine õppeperioodi jooksul.
4.4.1 Õppemaksu muutmine õppeperioodi jooksul ei toimu.
4.4.2 Õppetasu võib muutuda, kui õppija soovib õpet hilisemaks ajaks edasi lükata põhjustel, mis ei sõltu õppekorraldajast.

4.5 Tagastatava tulumaksu tagamine

4.5.1 Tulumimaksudeklaratsioonis on õpilasel õigus märkida hariduskulud, mille ta on tasunud Ärikool MTÜ-le, vastavalt tulumaksuseaduse § 26 sätetele.

5. Muud õppekorralduse tingimused

5.1 Põhiline õppekoht (koolikeskkond) on märgitud õppekavas, kuid osapoolte kokkuleppel või vajadusel õpiväljundite saavutamiseks võivad tunnid toimuda ka teistes kohtades, millest õpilasele antakse täiendav teave.
5.2 Kui õppekohas puudub juurdepääs erivajadustega inimestele, võib mõnel juhul tagada õppe sobivas keskkonnas või veebis. Iga sellist juhtumit arutatakse õpilasega individuaalselt enne õppe algust.
5.3 Mõned õppekavad võimaldavad osalist või täielikku veebipõhist õppimist. Veebipõhine õpe offline-programmide puhul on lubatud ka juhul, kui õppija või õpetaja ei saa mõjuvatel põhjustel füüsiliselt koolitusel osaleda, samuti lukustusperioodide või force majeure’i korral. Veebiõppe kord määratakse kindlaks Õppekeskuse reeglitega.
5.4. Õppe korraldaja on õigustatud eemaldama õppetundidelt või korduva väärkasutamise korral välja arvama isikud, kes rikuvad Õppekeskuse sisekorraeeskirju, kes viibivad alkoholi- või narkootilise joobe seisundis, tarbivad või levitavad alkoholi või narkootilisi aineid Õppekeskuse territooriumil või õppekeskkonnas, kus toimuvad praktilised tunnid.
5.5 Õppekavade, läbiviidud õppe ja muude õpetamise kvaliteeti tagavate dokumentide, tagasiside ja muu vajaliku info säilitamiseks kasutatakse Õppekeskuse dokumendihaldussüsteemi. Andmete säilitamise tähtaeg vastab seadusandlusele, mis reguleerib arhiveerimist, dokumendihaldust ja isikuandmete kaitset.
5.6 Ärikool MTÜ ja õppijate vahel tekkivad erimeelsused ja vaidlused lahendatakse eelkõige poolte vaheliste läbirääkimiste käigus. Kui tekkivaid erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju maakonna kohtus.

 
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.