Õppekorralduse alused

Mittetulundusühing Ärikool õppekorralduse alused   

 1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Ärikool, registrikood 80419687 (edaspidi pidaja) poolt asutatud erakooli nimi on Ärikool (edaspidi Koolituskeskus). Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus.
1.2. Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse  valdkonnas.
1.3. Õppetöö toimub aadressil Vilmsi 47, Tallinn, Harjumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena terve aasta jooksul. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Mittetulundusühing Ärikool Koolitus asjaajamiskeeled on eesti keel. Koolituskeskuse õppekeel on eesti- ja vene keel.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppeeesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppemeetodid;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Mittetulundusühing Ärikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.   

 1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.arikool.ee), e-posti teel arikoolitus@gmail.com või telefoni teel (+372) 55984808. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Mittetulundusühing Ärikool kontkaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Mittetulundusühing Ärikool on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.   

 1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Mittetulundusühing Ärikool poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.   

 1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või soovi korral annavad tagasiside videointervjuu vormis. 
5.3. Õppija arvatakse koolist välja avaldatud soovi alusel, koolituse eest väljastatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt.  

 1. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.3. Mittetulundusühing Ärikool koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.   

 1. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Mittetulundusühing Ärikool kontaktisikut e-kirja teel arikoolitus@gmail.com või telefoni teel (+372) 55984808.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 50% õppetasust.
7.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.   

 1. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.   

 1. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet Mittetulundusühing Ärikool õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Mittetulundusühing Ärikool süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.   

 1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.   

 1. Vaidluste lahendamise kord

11.1. Mittetulundusühing Ärikool ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.