Reisikorraldaja

Reisikorraldaja kursus avab uksed põnevale karjäärile turismisektoris. Saate luua ja müüa reise, töötada klientide ja partneritega ning kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid reisi korraldamisel. See on perspektiivikas amet paljude karjäärivõimalustega.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärinduse ja haldus
Rühm: Tööoskused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Turismikorraldaja, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK

Valmistada ette spetsialiste, kes suudavad tõhusalt arendada, korraldada ja hallata turismitooteid, teha koostööd partneritega ning teenindada kliente, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja järgides õigusnorme.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Arendab turismipakkumisi.
 • Analüüsib erinevate turismikorraldajate pakettreise.
 • Peab turismiteenuste dokumentatsiooni.
 • Kasutab broneerimissüsteeme ja digitehnoloogiaid.
 • Teeb koostööd partneritega.
 • Teenindab kliente.
 • Viib läbi finantsplaneerimist.
 • Arendab turundusstrateegiaid.
 • Haldab kliendibaasi.
 • Järgib tööalaseid õigus- ja eetikanorme.

SIHTGRUPP
Algajad turismispetsialistid. Turismifirmade töötajad

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
50 akadeemilist tundi praktilist õpet,
30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
Õpe koosneb auditoorsetest tundidest, mis on integreeritud praktiliste harjutustega.

ÕPPESISU
Moodul 1: Erialaga tutvumine ja turismi liigid

-Sissejuhatus turismikorraldaja ametisse
-Turismi ajalugu ja areng
-Töö eelised ja eripärad turismis
-Turismikorraldaja peamised ülesanded ja vastutus
-Karjäärivõimalused ja perspektiivid turismisektoris
-Sissetulev turism
-Väljaminev turism
-Siseturism

Moodul 2: Turismiprotsessi osalejad ja turismitooted

-Turismiettevõtete tüübid ja nende pakutavad teenused
-Koostöö partneritega (lennufirmad, hotellid, transpordiettevõtted)
-Turismikorraldajate ja -agentide roll ja funktsioonid
-Pakettreisid
-Lennupiletid ja tšarterlennud
-Bussireisid
-Ekskursioonireisid
-Majutusteenused
-Kruiisid
-Muud turismiteenused (autode rent, kindlustus jne)

Moodul 3: Turismiteenuste ja -toodete analüüs

-Pakettreiside samm-sammuline analüüs: lennureisid, majutus, toitlustus, saatmine
-Muude turismiteenuste analüüs: transporditeenused, ekskursioonid, lisateenused

Moodul 4: Turismidokumentatsioon ja õiguslikud aspektid

-Turismiteenuste ostu-müügi vormistamine
-Lepingud ja kokkulepped
-Raamatupidamis- ja aruandlusdokumentide pidamine
-Professionaalne eetika
-Turismiseaduse alused
-Tarbijate õiguste kaitse turismis

Moodul 5: Infotehnoloogia kasutamine turismis

-Broneerimissüsteemid
-Otsingumootorid
-Tehisintellekt turismis
-Sotsiaalvõrgustikud: eelised ja riskid
-Veebisaidid ja online-platvormid reiside müügiks

Moodul 6: Klienditeenindus ja kliendibaasi haldamine

-KYC (tunne oma klienti)
-Kliendipakkumiste ettevalmistamine
-Kirjavahetuse pidamine ja konsultatsioonide läbiviimine
-Tagasiside ja kaebuste käsitlemine
-Teeninduse kvaliteedi hindamine
-Suhtlemine telefonitsi ja kontoris
-Raskete klientidega töötamine
-Kliendibaasi segmentimine
-CRM-süsteemid
-Kliendilojaalsusprogrammid

Moodul 7: Finantsplaneerimine, turundus ja kaasaegsed suundumused

-Eelarvestamine ja finantsplaneerimine
-Riskijuhtimine turismitegevuses
-Turismikorraldaja vastutuskindlustus
-Turundusstrateegiate väljatöötamine
-Turismitoodete edendamine
-Digitaalturunduse ja sotsiaalvõrgustike kasutamine
-Ökoturism
-Uute turismisihtkohtade arendamine
-Innovatsioonid turismis

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV MATERJAL
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

2. Kuidas kasvab turismipuu? Heli Tooman, 2010

3. Hotellimajanduse alused. Tiina Viin – Reet Villig

4. Turismiseadus, RT I 2000, 95, 607

5. Konkurentsiseadus1,RT I 2001, 56, 332

6. Tarbijakaitseseadus1, RT I, 31.12.2015,

7. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

8. www.eesti.ee, www.visitestonia.com, tallinn.ee, www.joinup.ee , www.coral.ee,

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.