Lasteaiaõpetaja abi/assistent

Õppekava nimetus
Lasteaiaõpetaja abi/assistent

Õppekavarühm 
Lastehoid ja teenused noortele

Õppekava koostamise alus
Kutsestandard Lapsehoidja, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on õpetada välja usaldusväärnelasteaiaõpetaja abi/assistant, kes tahab ja oskab hoolitseda laste eest, suudab luua positiivse kasvuskeskkonna ja koostöös lastevanematega hooldada last ning toetada tema füüsilist, emotsionaalselt, intellektuaalset ja sotsiaalsset arengut, lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest.

Õppekeel
Eesti ja vene keel

Õpiväljundid: 
• Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimõtetes ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastest ja uudsetest olukordades ning perekonna vajadustest
• Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalisele, mängulise kasvukeskkonna
• Toetab lapse füüsilist, emotsionaalset, intelektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt
• Toetab last tervisliku toitumise harjumuse kujunemisel ning järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid
• Hooldab erivajadusega last ning loob füüsilise keskkonna, mis toetab erivadustega lapse toimetulekut

Sihtgrupp:
Inimesed, kes soovivad tööle asuda lasteaiaõpetaja abi/assistendina

Õpingute alustamise tingimused
põhiharidus

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
260 akadeemilist tundi, millest 160 akadeemilist tundi auditoorset õpet, 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (eneseanalüüsi vormistamine praktilise töökogemuse kohta), 80 akademilist tundi praktilist õpet

Õppe sisu:
Lapse kasvukeskkonna toetamine
Turvalise ja mängulise kasvukeskkona loomine
Ohutegurite hindamine ja ennetamine
Majapidamis- ja koristustööde tegemine
Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine
Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine
Lapse enesekohaste oskuste kujundamine
Eneseteenindusoskuste kujundamine
Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel
Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine
Lapse tervisliku seisundi jälgimine
Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine
Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses
Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine
Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine
Esmaabi andmine
Koostöö lapsevanema/hooldajaga
Erivajadusega lapse hoidmine
Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine

Õppemeetodid
Auditoorne ja praktiline õpe toimub vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õpe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

Praktika korraldus
Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus
Meie koolituskeskuse õpperuumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestele, kes soovivad koolitusel osaleda, saame kokkuleppel korraldada veebikoolituse. Meie keskuses on kolm mugavat klassiruumi, kus nii koolitaja kui ka õpilane leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks. Iga klassiruum on varustatud arvutite, elektroonilise ekraani, tahvli ja süvendatud õppimiseks vajaliku mööbliga. Kõik arvutid on ühendatud internetti, mis tagab usaldusväärse juurdepääsu vajalikele materjalidele. Meie koolituskeskuse köök on varustatud kõige vajalikuga toitlustamiseks: mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veeautomaat, nõudepesumasin. Samuti on olemas nõud, kohv ja tee, mida õpilased saavad vabalt ja tasuta kasutada. Lõunasöögiks võite tuua oma toidu, tellida seda või minna lähimasse kohvikusse. Kohapeal on võimalik toitu hoida ja soojendada. Õppimise optimeerimiseks ning õppijate ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õppemeeskond, kes vastab õppijate küsimustele õppetöö ajal.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
1.”Laste areng ja kasvatus lasteaias”
Maria Kask, 2022
2.”Suhtlemisoskused ja koostöö lastevanematega”
Liisa Tammik, 2023
3.”Tervis ja hügieen lasteaias”
Marta Saar, 2021

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
1.Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.
2.on sooritanud õppepraktika lähtudes etteantud mahust ja praktika ülesannetest.
3.on läbinud toiduhügieeni ning esmaabiandja väljaõppe täies mahus ja sooritanud testid.
4. on esitanud koolituse lõpuks eneseanalüüsi.
Hindamismeetod:
1.Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta. Hindamiskriteerium:
• Koostab ja esitab eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta, kus on teinud kompetentsuse analüüsi oma praktilise töökogemuse kohta
• Vormistab eneseanalüüsi vastavalt koolitaja poolt ette antud vormile ja juhistele.
2.Praktilised situatsioonülesanded
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.
3.Toiduhügieeni test
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 90% õigeid vastuseid
4.Esmaabi test
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseidTunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% tundidest.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal
Olga Hiielo
Koolitaja kvalifikatsioon

Praktiseeriv diplomeeritud psühholoog, täiskasvanute koolitaja VI, karjäärinõustaja VI

Lisaks omandatud pedagoogiline haridus:
– eelkoolipedagoogika 240 t,
– koolipedagoogika 160 t,
– kooli juhtimine 240 t,
– eripedagoogika 240 t, eelkooliasutuse juhtimine 240 t) mis lubab õpetada nii kooliealisi ja täiskasvanuid.
Enam kui seitse aastat õpetab lapsehoidjate kursustel ja rohkem kui 20 aastat töötab psühholoogina ja õpetajana.

Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin.
Hind 2080 EUR+KM

Uuendatud : 02.10.2023

Add to Wishlist
Kestus: 260 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.