Lasteaiaõpetaja abi/assistent

Listeajaõpetaja abi/assistent on spetsialist, kes aitab korraldada lastele õppeüritusi, vaba aja tegevusi ja igapäevaseid toiminguid, jälgib nende ohutust ja hügieeni, ning aitab kaasa nende sotsialiseerumisele. Programm on mõeldud neile, kes on valmis laste jälgimise ja hooldamisega seotud professionaalseks tegevuseks. Kursus sobib nii neile, kes soovivad omandada uue eriala, kui ka neile, kes tahavad taastada oma kaotatud oskused. Kui teil juba on kogemus selles valdkonnas, aitab programm tõsta teie pädevust ja süstematiseerida teadmisi. Samuti aitab kursus neid, kes soovivad tulevikus läbida kvalifikatsiooniatesteerimise.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Tervis ja heaolu;
Suund: Heaolu;
Rühm: Lastehoid ja teenused noortele.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Lapsehoidja, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8

KOOLITUSE EESMÄRK

Valmistada ette usaldusväärne abiline/assistent lasteaia kasvatajale, kes soovib ja oskab hoolitseda laste eest, suudab luua soodsa keskkonna nende kasvuks ja arenguks, töötab koostöös vanematega, tagab lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalse arengu eest hoolitsemise ja toetamise, juhindub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest.
Varustada õppijat teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud erialal töötamiseks, tõsta tema konkurentsivõimet tööturul.
Valmistada õppijat ette taotlema kutsetunnistust Lapsehoidja, tase 4.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse-eetika põhimõtetes ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastest ja uudsetest olukordades ning perekonna vajadustest
 • Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalisele, mängulise kasvukeskkonna
 • Toetab lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt
 • Toetab last tervisliku toitumise harjumuse kujunemisel ning järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid
 • Hooldab erivajadusega last ning loob füüsilise keskkonna, mis toetab erivajadustega lapse toimetulekut
 • Teab professionaalse kvalifikatsiooni taotlemise tingimusi ja reglementi.
 • Oskab läbi viia enesehindamist sertifitseerimise nõuete täitmiseks valmisoleku osas.

SIHTGRUPP
– Isikud, kes on huvitatud professionaalsest arengust või ümberõppest ja soovivad töötada lasteaia kasvataja abina.
– Need, kes soovivad omandada põhiteadmisi kutsekvalifikatsiooni läbimiseks.

Õppekeel
Eesti ja vene keel

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Vajalik on keskhariduse olemasolu ja kehtiv tervisetõend.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT

Õppe kogumaht on 260 akadeemilist tundi, neist:

160 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õppe hõlmab
Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, seadusaktide uurimine.

Praktiline epee hõlmab:
Situatsioonilised ülesanded, töö praktilises keskkonnas.

Iseseisev töö hõlmab:
Kodutööde tegemine.

ÕPPESISU
-Lapse arengukeskkonna toetamine
-Lapsele turvalise ja mängulise keskkonna loomine.
-Potentsiaalsete ohtude hindamine ja ennetamine.
-Ruumide koristustööde teostamine.
-Kodumasinate kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
-Mänguliste, tunnetuslike, hariduslike ja sotsiaalsete oskuste toetamine.
-Isehooldusoskuste kujundamine.
-Lapsele söömise õpetamine ja vajadusel toitmisel abistamine.
-Eneseregulatsiooni oskuste arendamine.
-Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
-Lapse tervisele kahjulikult mõjuvate tegurite kindlakstegemine ja ohtlike olukordade ennetamine.
-Haige lapse eest hoolitsemine lasteasutuses.
-Kroonilise haigusega lapse eest hoolitsemine.
-Lapse toitmine vastavalt tema individuaalsetele vajadustele ja terviseseisundile.
-Esmaabi andmine.
-Koostöö lapse vanemate/hooldajatega.
-Erivajadustega laste eest hoolitsemine.
-Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

Karjääri areng ja kvalifikatsiooni omandamine:
Eneseanalüüs. Võimalik karjääritee areng.
Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine. Kvalifikatsiooni saamise reglement. Dokumentide esitamise kord.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
Isik, kes töötab lastega, peab vastama nõuetele vastavalt § 45/4 Sotsiaalhoolekande seadusele ja § 20 Koolieelse lasteasutuse:
– Sotsiaalhoolekande seadus
– Koolieelse lasteasutuse seadus–
– Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele
Lisaks peab ta demonstreerima professionaalsust ning pädevust lastega töötamisel.
2. ”Laste areng ja kasvatus lasteaias” Maria Kask, 2022
3. ”Suhtlemisoskused ja koostöö lastevanematega” Liisa Tammik, 2023
4. ”Tervis ja hügieen lasteaias”Marta Saar, 2021
5. Teave kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise kohta:
– Vastuvõtukomisjon: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA).
– Nõuded >
– Avalduse esitamine >

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool Koolituskeskuse auditooriumid asuvad aadressil: Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (demonstratsiooniekraan, data-projektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internetiühendus, Wi-Fi on koolituse osalejatele tasuta. Samuti on olemas abiruumid mugavaks pikaajaliseks viibimiseks Koolituskeskuses: garderoob, tualetid, kööginurk koos kohvimasinaga, kuumavee ja külma vee jaotur, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud, tee- ja kohvitarvikud. Koolituskeskuse läheduses on mitu toitlustusasutust ja toidupood.

Koolituskeskus asub hoone teisel korrusel ilma liftita. Piiratud liikumisvõimega inimestele eraldi sissepääsu ei ole, kuid mõningatel juhtudel oleme valmis korraldama koolitusi mugavamas kohas või veebis – palun võtke meiega ühendust lahenduse arutamiseks.

Lukustusperioodil ja muude ettenägematute asjaolude korral või kokkuleppel Koolituskeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID

Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, arutelud, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud. Praktika ettevõttes toimub reaalses töökeskkonnas.

ÕPPEMATERJALID

Õpetaja initsiatiivil võivad õppimise ajal väljastada jagatavaid õppematerjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõuetega tagada autoriõigusega kaitstud materjali konfidentsiaalsus.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessis täidavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid töid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet. Praktilisi tunde hinnatakse õpetaja poolt igapäevaselt. Sooritatud praktilise töö hinded kantakse õppepäevikusse. Hinnete süsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mittetunnustav (2). Mittetunnustava hinde saamisel on õpilane kohustatud selle parandama õpetajaga kokkuleppel. Lõpueksamile lubatakse õpilasi, kes on kuulanud vähemalt 75% kursusest, saavutanud õppetulemused ja kellel ei ole kursuse päevikus mittetunnustavaid hindeid.

Kursuse lõppedes sooritab õpilane lõpueksami:

1. Praktilise kogemuse eneseanalüüsi vorm. Hindamiskriteeriumid:
– Koostab ja esitab praktilise kogemuse eneseanalüüsi vormi, milles analüüsib oma oskusi, mis on seotud praktilise kogemusega.
– Vormistab eneseanalüüsi vastavalt õpetaja poolt antud vormile ja juhistele.

2. Praktilised situatsioonilised ülesanded. Hindamiskriteerium:
– Edukaks sooritamiseks on vaja lahendada praktiline situatsioon vastavalt õpetaja antud juhistele.

3. Toiduhügieeni test. Hindamiskriteerium:
– Edukaks sooritamiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 90% küsimustele.

4. Esmaabi test. Hindamiskriteerium:
– Edukaks sooritamiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 70% küsimustele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppijatele, kes on külastanud 75% tundidest, saavutanud õppekava poolt kehtestatud õpitulemused ja edukalt läbinud atesteerimise, väljastatakse vastav Tunnistus.

Õppijatele, kes on külastanud vähemalt 50% tundidest, kuid ei ole läbinud koolitust programmi nõutud mahus või ei ole läbinud atesteerimist ja ei ole saavutanud õpitulemusi, väljastatakse nende taotlusel Osavõtu Tõend koos läbitud koolituse mahu märkimisega.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2045 € + KM
Kui maksate koolituse eest eraisikuna, võite taotleda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE

Koolitusele registreerumiseks on järgmised võimalused:

kursuse kõrvalmenüüs oleva registreerimisvormi kaudu
e-posti teel aadressil arikoolitus@gmail.com
telefonil +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õppija ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (mitte-Eesti residentidele või isikutele, kellel puudub isikukood — sünnikuupäev)
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppe alguskuupäev
 • Kontaktandmed: õppija või teda esindava isiku telefon ja e-post.

LISATEENUSED
“Pargi & Reisi” parkla Torupilli Selveri lähedal. Tingimustega saab tutvuda siin >>

* Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi õppeprogrammis ja õppetundide ajakavas.

Add to Wishlist
Kestus: 260 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.