Kelneri baaskoolitus kutseeksamiks ettevalmistusega

Kelneri põhjalik erialane koolitus. Õpilane omandab professionaalse ettevalmistuse töötamiseks toitlustusettevõtetes (restoran, kohvik, baar, pubi, ööklubi, klubi jne) rahvusvaheliste standardite ja Eesti toitlustusettevõtetele omaste traditsioonide arvestamisega ning valmistub kvalifikatsioonieksamiks.

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kelneri tase 4 kutsestandard (kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ja B.2.3)

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda õppijatele professionaalsed teadmised ja oskused töötamiseks ettekandjana toitlustusettevõtetes (restoran, kohvik, baar, pubi, ööklubi, klubi jne), võttes arvesse rahvusvahelisi standardeid ja traditsioone, mis on iseloomulikud toitlustusettevõtetele Eestis. Valmistada nad ette kutsetaseme 4. kelneri kutsetunnistuse saamiseks, suurendades nende konkurentsivõimet tööturul.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse läbinu:

– oskab vastu võtta kliente, esitleda tooteid ja teenuseid, nõustada kliente ning võtta vastu tellimusi.
– suudab suhelda sõbralikult ja viisakalt, järgides heade kommete reegleid
– valmistab jooke ja serveerib toite ning jooke professionaalsel viisil, järgides teenindusstandardeid
– suudab lõpule viia teenindusprotsessi, arveldada klientidega, koguda tagasisidet ja saata kliente ära, hoides positiivset kontakti klientidega
– tal on sügavad teadmised ettevõtte toodangust ja teenustest
– järgib ohutusnõudeid.

SIHTGRUPP
Koolitus on suunatud nii algajatele, kellel puudub kelneri töökogemus, kui ka neile, kes on kaotanud oma varasema kvalifikatsiooni ja soovivad oma teadmisi laiendada või ajakohastada.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Põhihariduse olemasolu
– Kehtiva tervisetõendi olemasolu, mis on vajalik töötamiseks toitlustusvaldkonnas.
– Eesti keele oskus vähemalt tasemel B1 tasemel
– Inglise keele oskus vähemalt A1 tasemel

Tuleb arvestada, et eriala nõuab valmisolekut töötada vahetustega ning ka riiklikel pühadel.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

50 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
100 akadeemilist tundi praktilist õpet,
10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab:
loenguid, diskussioone, videomaterjalide vaatamist, olukordade modelleerimist, õppetehnoloogiaid ja töömeetodeid.

Praktiline õpe hõlmab:
tutvumist meetodite ja vahenditega, klientide teenindamise praktika uurimist, käitumispsühholoogia ja klientidega suhtlemise uurimist ning praktiliste oskuste omandamist.

Iseseisev töö hõlmab:
toiduhügieeni reeglite õppimist, testide sooritamist ja kodutööde tegemist.

ÕPPESISU
1. Kelneri töö planeerimine ja korraldamine. Sissejuhatus erialasse (55 ak.õppetundi),
Teoreetiline õpe: 18 ak.tundi, praktiline õpe: 35 ak.tundi, iseseisev töö: 2 ak.tundi
– Töökeskkonna kirjeldus
– Toitlustusettevõtete tüübid
– Koristusstandardid ja -juhised
– Köögiga koostoime
– Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
– Etikett ja stiil
– Lauakatmine ja -koristamine

2. Teenindus ja müük (60 ak. õppetundi)
Teoreetiline õpe: 18 ak.tundi, praktiline õpe: 40 ak.tundi, iseseisev töö: 2 ak.tundi
– Klienditeeninduse alused
– Menüü ja toitude tundmine ja soovitamine
– Serveerimisoskused ja laudade korrashoid
– Tellimuste vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine
– Müügipsühholoogia põhimõtted ja klientide vajaduste mõistmine
– Konfliktide lahendamine ja klientide rahulolu tagamine
– Catering ja ürituste teenindamine

3. Tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja korrashoid (10 ak õppetundi)
Teoreetiline õpe: 3 ak.tundi, praktiline õpe: 5 ak.tundi, iseseisev töö: 2 ak.tundi
– Kaupade ja vahendite tundmine
– Kaupade tellimine ja vastuvõtmine
– Õige ladustamise ja säilitamise põhimõtted

4. Materjalide ja seadmete tundmine ning kasutamine (15 ak õppetundi)
Teoreetiline õpe: 3 ak.tundi, praktiline õpe: 11 ak.tundi, iseseisev töö: 1 ak.tund
– Saali kujundus, pesu pesemine (tekstiilid), serveerimistarvikud
– Serveerimiskomplektid, klaasid ja söögiriistad
– Arveldustehnika, kohvimasinad, kuumutusseadmed
– Serveerimisseadmed, baariseadmed ja tarvikud
– Külmseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad, koristustarvikud ja -vahendid

5. Tööohutuse ja hügieeni põhialused (10 ak.õppetundi)
Teoreetiline õpe: 3 ak.tundi, praktiline õpe: 6 ak.tundi, iseseisev töö: 1 ak.tundi
– Sissejuhatus tööohutusse ja hügieeni
– Tööohutuse alused
– Hügieeninõuete järgimine
– Toiduhügieen

6. Ettevalmistus kutseeksami sooritamiseks ja eelnevalt õpitud teemade kordamine (10 ak..tundi).
Teoreetiline õpe: 5 ak.tundi, praktiline õpe: 3 ak.tundi, iseseisev töö: 2 ak.tundi
– Kutsekvalifikatsiooni nõuete ja nende täitmise.
– Dokumentide esitamise kord. – Kutsekvalifikatsiooni saamise protseduur.
– Eelnevalt õpitud teemade kordamine

* Õppetundide teemade järjekord võib muutuda. Teemade järjestuse määrab õppekava, mis antakse õppijale enne tundide algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. “Teenindus ja müük restoranis: õpik” – Tiina Aak ja Piret Paasma.
3. “Restoranipidamine: praktilised nõuanded edukaks äritegevuseks” – Kristjan Koik.
4.”Teenindaja ABC: õpik ja töövihik” – Mall Matson.
5 “Teenindaja käsiraamat” – Heli Puura ja Monika Viherpuu.

Neid raamatuid ja viiteid võib leida raamatupoodidest üle Eesti, samuti võib neid leida ka veebipoodidest, nagu näiteks Apollo, Rahva Raamat või Eesti Raamat

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
-Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. -Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
-Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– Toiduhügieeni testi sooritab praktikant täiendavalt elektrooniliselt.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1880 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

-Õpilase ees- ja perekonnanimi
-Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
-Kursuse nimetus
-Õppekeel
-Õppetöö alguse kuupäev
-Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.