Kinnisvaramaakler

Kursusel omandatakse teadmised kinnisvaratehingute õigusaktidest, turundusest, suhtlemisoskustest ja tehingute korraldamisest, eesmärgiga tagada klientide vajaduste rahuldaminenende turvalisus

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärindus ja haldus
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

-tunneb Eesti seadusandlust, sealhulgas tsiviilõigusseadust, võlaõigusseadust, pärimisseadust, andmekaitse seadust, rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadust ning isikuandmete kaitse seadust

-kogub turuinformatsiooni ja analüüsib seda,

-omab vajalikke teadmisi kinnisvaramaakleri jaoks olulistest õigusvaldkondadest, sealhulgas asjaõigusest ja eluasemeseadusest ning planeerimisõigusest,

-oskab vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ning anda nõu kinnisvaraalastes küsimustes,

-viib läbi läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid,

-järgib kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid,

-tegutseb tavaliselt iseseisvalt ja kannab vastutust oma tegevuse eest.

SIHTGRUPP

-Algajatele, kes soovivad alustada kinnisvaramaakleri karjääri ning saavutada kõrgema kutsekvalifikatsiooni.
-Juba tegutsevatele kinnisvaramaakleritele, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab: loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: iseseisvad ülesanded.

ÕPPESISU
-Kinnisvaramaakler – sissejuhatus erialasse
-Kinnisvaraturu põhimõisted, regulatsioonid ja õigusaktid, mis on seotud kinnisvaraga.
-Kinnisvara õiguse alused
-Õiguslikud kontseptsioonid ja regulatsiooide, mis on seotud kinnisvaratehingutega.
-Kinnisvara ostu-müügitehingud
-Kinisvara ostu-müügitehingutega seotud õiguslike aspektide uurimised, sealhulgas lepingu sõlmimimine, üleandmine, registreerimine
-Üürilepingud ja üürnike õigused
-Üürilepingute õiguslikud aspektid, üürnike õigused ja kohustused ning üürilepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
-Kinnisvara hindamine (kinnisvara hindamise põhimõtted ja meetodid
-Väärtuse määramine vastavalt turutingimustele ja spetsiifilistele teguritele.
-Kinnisvaraõiguslike vaidluste lahendamine
-Kohtumenetluse põhimõtted ja alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid
-Hindamine
-Lõputest. Õppe tulemuste arutelu. Soovitused õpilase edasiseks arenguks ja tööle asumiseks.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
-Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
-Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
-Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

-Õpilase ees- ja perekonnanimi
-Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
-Kursuse nimetus
-Õppekeel
-Õppetöö alguse kuupäev
-Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.