Kindlustuse konsultant

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Ärindus ja haldus, Rahandus, pangandus ja kindlustus
Õppekava koostamise alus: Kindlustuse spetsialist, tase 5
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Anda õppijatele kvaliteetsed teadmised ja oskused kindlustus klientide teenindamise jaoks, sh nõustamine kindlustusandja ja kindlustusvahendaja esindaja.
ÕPIVÄLJUNDID:
 • Selgitab välja klientide võimaliku kindlustushuvi ja -vajadused ning vajaduse kindlustusteenuse järele
 • Kogub kindlustusriski hindamiseks vajalikku teavet, pidades silmas kindlustusriski juhtimise põhimõtteid ja kindlustusriski hindamise protsessi
 • Saadab kindlustuslepingu vormistamist ja selle edasist hooldust
 • Kindlustatava riski korral koostab kindlustuspakkumuse või lahenduse vastavalt oma volitustele
 • Registreerib kahjuteate või -nõude ja teavitab kahjuteate või -nõude esitajat edasistest sammudest.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Alustavad ettevõtjad, kes soovivad töötada kindlustuse valdkonnas ja isikud, kes soovivad töötada kindlustusagent/maaklerina
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi – praktiline töö, 20 tundi – iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 
 
ÕPPE SISU:
1. Sissejuhatus kindlustusse
 • Kindlustuse üld- ja põhimõtted
 • Kindlustuse juhtivate suundade ülevaade, Eesti Vabariigis tegutsevate kindlustusettevõtete ülevaade, kindlustusettevõtete struktuur
 • Kindlustuses kasutatav terminoloogia
 • Arenguperspektiivid ja kindlustusagentide/kindlustusmaklerite roll tänapäevaste kindlustussuhete kujunemisel, nende erinevused
2. Seadusandlus kindlustusagendi/kindlustus maakleri töös
 • Kindlustustegevuse seadus EV
 • Isikuandmete kaitse seaduse alused
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alused
 • Kohustuslike kindlustusliike ja nõudeid neile
 • Ametikohustused
3. Kindlustusagendi/kindlustusmaakleri õigused ja kohustused
 • Arenguperspektiivid ja kindlustusagentide/kindlustusmaklerite roll tänapäevaste kindlustussuhete kujunemisel, nende erinevused
 • Kindlustusagendi/kindlustusmaakleri kvalifikatsiooninõuded ja pädevusalad, vastutus
 • Kindlustushuvi väljaselgitamine ja kliendi kindlustusvajadused
 • Vajaliku teabe kogumine kindlustusriski hindamiseks
 • Kindlustuse tingimused
4. Dokumendihaldus kindlustustegevuses
 • Kindlustuslepingute liigid
 • Kindlustustehingute vormistamise reeglid. Kindlustuslepingule eelnevate dokumentide vormistamise protsess, nõuded koostamisele ja vormistamisele
 • Kindlustusjuhtumi registreerimiseks vajalikud dokumendid
5. Kindlustusteenuste liigid ja erinevate kindlustusliikide tingimuste ülevaade
 • Varakindlustus
 • Vastutuskindlustus kolmandate isikute eest
 • Liikluskindlustus, kaskokindlustus
 • Elukindlustus, tervisekindlustus, reisikindlustus
 • Kindlustuse eriliigid
6. Kindlustusjuhtum
 • Kahjukäsitlus, kahjuteade või kahju hüvitamise nõue
 • Kindlustusjuhtumi asjaolude väljaselgitamine
 • Vajalike dokumentide ülevaade
 • Kliendi nõustamine kindlustusjuhtumi korral
7. Müügi korraldamine
 • Klientide otsing, töö klientidega ja nõustamine
 • Läbirääkimiste tehnika, kindlustustingimuste eeliste selgitamine
 • Tööalane kirjavahetus, suhete hoidmine olemasolevate klientidega
 • Külmad kõned
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Arina Mesropjan, Valeri Golik
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1930 EUR + KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 29.05.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-82
Add to Wishlist
Kestus: 120 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.