Digiturundus

Kursus varustab sind põhiteadmistega digiturundusest ja selle rakendamisest erinevates e-keskkondades. Omandad praktilised oskused turunduskampaaniate läbiviimiseks ja nende tulemuste analüüsimiseks.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärindus ja haldus
Rühm: Turundus ja reklaam

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
(pole kehtivat kutsestandardit)

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursuse eesmärk on anda õppijatele teadmised digiturunduse põhimõtetest ja e-keskkondadest ning oskused eri e-keskkondi kasutada digiturunduses ja hinnata digiturunduse tulemuslikkust.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

  • Teab digiturunduse põhimõtteid ja digiturunduse eri e-keskkondi.
  • On omandanud teadmised digiturunduskampaaniatest, e-keskkondade valikust ja konkreetsete e-keskkondade turundussõnumi edastusviisidest.
  • Oskab kasutada digiturunduses eri e-keskkondi, lähtudes turundatavast tootest/teenusest ja sihtrühmast.
  • On omandanud oskused digiturunduse kampaania läbiviimisest ja tulemuslikkuse hindamisest.

SIHTGRUPP
Sihtgrupp koosneb inimestest, kellel pole erialast turunduse haridust, kuid kelle töö nõuab digiturunduse teadmisi ja oskusi, nt turundusmeeskonnas töötamisel, projektijuhina või väikeettevõtjana.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕPPE kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab loenguid, arutelusid ja seminare
Praktiline koolitus hõlmab: töötamine töökeskkonnas.
Iseseisev töö hõlmab: kodutöid juhendaja juhiste järgi

ÕPPESISU
Digiturunduse põhimõtted ja eesmärgid
– digiturunduse eripärad võrreldes teiste turunduskanalite ja viisidega
– digiturunduse eesmärgid (uue toote/teenuse turundus, uute klientide leidmine, seniste klientide hoidmine, jne)
Digiturunduse e-keskkonnad
– internetikoduleht
– blogi
– sotsiaalmeedia
– e-keskkonnad, kust saab osta digireklaami
– e-kiri

Digiturunduskampaania kavandamine ja tulemuslikkus hindamine
– digiturunduskampaania eesmärgi püstitus
– sihtrühmast lähtuv e-keskkonna/e-keskkondade valik
– e-keskkonnale vastava turundussõnumi sisu ja vormi loomine
– digiturunduse optimeerimine konkreetses e-keskkonnas
– digiturunduskampaania tulemuslikkuse kampaania tulemuslikkuse mõõtmine
Praktilised ülesanded ja harjutused
– käimasolevate digiturunduse kampaaniate analüüs
– toote/teenuse digiturunduskampaania kavandamine

Hindamine
– lühiesitlused (kuni viis minutit)
– praktiliste tööde esitlus

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Reklaamiseadus. RT I 2008, 15, 108; RT I, 17.03.2023, 21.
3. Reklaam. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. URL: https://ttja.ee/ariklient/ettevotlus/tarbijakaitsenouded-tegevusalale/reklaam.
4. Luik, Erti. (2014). E-tururnduse käsiraamat; e-raamat.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool koolituskeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste koolituste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, rühmatööd, arutelud ja praktiliste lahendamine ning töö digiturunduses kasutatavate e-keskkondadega.

ÕPPEMATERJALID

Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.

Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.

Enamikul juhtudel võivad õpilased teha audiosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja/või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Praktiliste ülesannete lahendusi hindab koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:

– esitanud käimasoleva digiturunduskampaania analüüsi, teinud seminaridse lühiesitlusi (kuni viis minutit) ning osalenud aruteludes.

– loonud ühe digitururnduse kampaania.

Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetööst

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

  • Õpilase ees- ja perekonnanimi
  • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
  • Kursuse nimetus
  • Õppekeel
  • Õppetöö alguse kuupäev
  • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.