Dementsusega eakate hooldustöötaja koos esmaabi väljaõppega

Dementsusega eakate hooldustöötaja on spetsialist, kes osutab igapäevast hooldust ja toetust dementsusega eakatele, hõlmates nende vajadusi nagu toitmine, hügieen ja emotsionaalne tugi.

Selle koolituse läbimisel saate omandada ka esmaabi ja toiduhügieeni mooduleid ning koolituse lõpus saate kätte kolm tunnistust kokku (esmaabi, toiduhügieen ja kursuse läbimise tunnistus).

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tervis ja heaolu
Suund: Heaolu
Rühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Koolitusega taotletatakse, et õpilane omandab teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööks dementsuse eakate hooldusteenuse pakkujana ning luuakse eeldusi õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Anda õpilasele selleks vajalikud teadmised ja oskused töötada oma erialal, valmistada teda ette kutsetunnistuse “ Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard” saamiseks, tõsta oma taset konkurentsivõimet tööturul.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • mõistab dementsusega inimese erivajadusi
 • omab teadmisi dementsuse vallas ja oskab neid rakendada
 • tunneb ära dementsuse sümptomid ja oskab neid juhtida
 • oskab edendada dementsusega patsiendi või kliendi iseseisvust igapäevaelus
 • abistab elamistoimingutes ja viib läbi hooldustegevusi
 • lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel
 • järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid
 • teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega
 • vajadusel annab esmast abi.

SIHTGRUPP
Kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada. Seal hulgas ka erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad dementsusega eakate hooldustöötajana tööd alustada. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, analüüsivõimet, sihikindlust ja järjepidevust.

ERIALA ERIPÄRAD

Dementsusega eakate hooldustöötaja peab mõistma dementsuse haiguste olemust ja sümptomeid, pakkuma empaatiat ja toetust eakatele, lahendama dementsusega seotud väljakutseid ning töötama koostöös teiste tervishoiutöötajate ja pereliikmetega. Samuti on oluline järgida eetilisi ja professionaalseid standardeid ning olla pidevalt valmis õppima ja end täiendama.Töö võib hõlmata ka öötööd ja lisatöötunde.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Põhiharidus. Tervislik seisund, mis võimaldab töötada hoolduse valdkonnas.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, neist:

90 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
130 akadeemilist tundi praktilist õpet,

ÕPPESISU

MOODUL 1. Mõiste „demntsus“ ja erihooldus

 • Dementsuse olemus ja liigitus
 • Sümptomid ja diagnoosimine
 • Hooldusvajadus ja -strateegiad
 • Erihoolduse põhimõtted ja rakendamine
 • Suhtlemis- ja toetamisvõtted
 • Enesehooldus ja stressijuhtimine hooldajale.

MOODUL 2. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

 • Elamistoimingute abistamine dementsusega inimestel
 • Hooldustegevuste läbiviimine ja juhendamine dementsusega patsientidele
 • Isikliku hügieeni hooldamine ja abistamine
 • Toitumisega seotud abistamine ja söögivalikute juhendamine
 • Ravimite manustamine ja meditsiiniliste protseduuride toetamine
 • Ohutusmeetmete jälgimine ja riskide ennetamine elukeskkonnas
 • Füüsilise aktiivsuse soodustamine ja liikumise abistamine
 • Emotsionaalne tugi ja suhtlemisstrateegiad hooldusprotsessis

MOODUL 3. Majapidamistööde korraldamine

 • Majapidamistööde planeerimine ja organiseerimine
 • Kodukeemia ja puhastusvahendite kasutamine
 • Ruumide koristamine ja korrashoid
 • Pesu pesemine, triikimine ja volditud hoidmine
 • Nõudepesu ja köögitarvikute puhastamine
 • Tolmuimejate ja muude kodumasinate kasutamine
 • Prügi sorteerimine ja utiliseerimine
 • Aia- ja välitööde planeerimine ja teostamine
 • Turvalisuse ja ohutusnõuete järgimine majapidamistööde käigus
 • Aja- ja ressursihaldus majapidamises.

MOODUL 4. Töö dementsuse eakatega

 • Praktilised oskused dementsusega eakate hoolduses
 • Käitumise mõistmine ja juhtimine
 • Turvalise keskkonna loomine
 • Kommunikatsioonistrateegiad
 • Psühholoogiline tugi ja empaatia
 • Hooldaja tervise ja heaolu toetamine

MOODUL 5. Suhtlemine

 • Kohandatud suhtlemistehnikad
 • Kehakeele ja mitteverbaalse suhtluse mõistmine
 • Empaatiline kuulamine
 • Konfliktide lahendamine ja rahustavad strateegiad

MOODUL 6. Esmaabi osutamine

 • Kannatanu seisundi hindamine.
 • Abi osutamine hingamise ja/või vereringe seiskumisel.
 • Haavade töötlemine ja abi osutamine verejooksude korral.
 • Abi osutamine põletuste puhul.
 • Abi osutamine traumade ja luumurdude korral.
 • Reageerimine allergilistele reaktsioonidele ja anafülaktilisele šokile.

MOODUL 7. Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine

 • Meeskonna dünaamika mõistmine
 • Efektiivse kommunikatsiooni strateegiad
 • Konfliktide lahendamine meeskonnas
 • Meeskonnatöö analüüs ja arendamine

MOODUL 8. Praktiline töö reaalses töökeskkonnas

Iseseisev töö “Toiduhügieen”

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658
3. Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009). Inimese
4. füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina
5. Peet-Henn Kingisepp. Inimese füsioloogia. Ilmumisaasta: 2019https://atlex.ee/toode/inimese-fusioloogia/
6. Esmaabi käsiraamat
7. Gunnar Männik Ülekoormusvigastused. Vältimine, ravi, harjutused. Ilmumisaasta 2022.https://rahvaraamat.ee/p/ülekoormusvigastused-vältimine-ravi-harjutused/1768379/et?isbn=9789916694978

8. Sotsiaalhoolekande seadus (2015). RT I, 21.04.2020, 39.(06.01.2020).

9. Tervise-ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, olles varustatud piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internet, WiFi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk koos kohvimasinaga, sooja ja külma veega, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal asuvad mitmed ühised toitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Erakorralise olukorra või muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS Teams).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, diskussioone, rühmatöid, situatsioonide modelleerimist ja lahendamist, rolliülesandeid ning vajaduse korral tööd temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õppijatele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile õppijatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppeprotsessi käigus täidavad õppijad praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades suulist või praktilist tagasisidet õppejõult.

Kursuse lõpus sooritab õppija lõpueksami:
1. Eneseanalüüsi vorm õppeprotsessi ja tulevase karjääri arengu kohta. Hindamiskriteeriumid:
– Koostab, vormistab ja esitab eneseanalüüsi vormi vastavalt õppejõu juhistele.
2. Situatsiooniline ülesanne.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb lahendada praktiline olukord vastavalt õppejõu antud juhistele.
3. Toitumishügieeni test.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb õigesti vastata vähemalt 75% küsimustele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Lisaks sellele väljastatakse hindamise läbinud üliõpilastele mooduli läbimise tunnistus:
– Esmaabi
– Toiduhügieen

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

Hind 1930+KM

Programm on kinnitatud: 01.02.2024
Kohalik reg.nr A-P/2402

Add to Wishlist
Kestus: 220

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.