Bürootöötaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS, HALDUS: Sekretäri- ja kontoritöö
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Bürootöötaja, tase 4 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Bürootöötajal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada bürootöötajana ning osaleda elukestvas õppes. Bürootöötaja lähtub tööülesannete täitmisel kutse-eetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest, teadvustades enda eri- ja tööalase täiendamise vajadust ning tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse ja dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest.
ÕPIVÄLJUNDID:

 • lähtub tööülesannete täitmisel kutseeetika reeglitest ja klienditeeninduse põhimõtetest;
 • mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; hangib, kasutab, töötleb, edastab, ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erialaseid andmebaase;
 • tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse, dokumenditööga lähtudes organisatsiooni vajadustest;
 • tuleb toime arhiivi korrastamise, kirjeldamise ja kaitse korraldamisega, tagades dokumentide leitavuse ja säilimise;

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Inimesed, kes armastavad töös süsteemsust ja korrektsust. Inimesed, kellele on omased – koostöövõime, tolerantsus, usaldusväärsus, tasakaalukus ja empaatiavõime.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 100 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö, 40 tundi iseseisev töö.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib veebikeskkonnas. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPESISU:

1.   Bürootöö toimimise tagamine

 • Bürooruumide korrashoiu korraldamine
 • Ametikohtumiste ettevalmistamine
 • Bürootehnika haldamine

2.  Sise- ja välisklientide teenindamine

 • Klientiteeninduse alused
 • Info vahendamine
 • Ametikohtumiste teenindamine

3.  Töö dokumentidega

 • Dokumentide loomine ja vormistamine
 • Dokumentide vastuvõtmine ja registreerimine
 • Dokumentide hoidmine ja arhiveerimine

4. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine

 • Excel, Word, Powerpoint
  E-kohtumiste ettevalmistamine
  E-kirjad ja e-kirjadele vastamine

5. Suhtlemine ja messkonnatöö

 • Suhtlemise alused
  Konfliktid ja nende lahendamise meetodid
  Koostöö
  Grupp ja grupidünaamika
  Meeskonnatöö alused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on kombineeritud vormis, mis sisaldab testi (teadmised) ja praktilisi (oskused) harjutusi. Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Katrin Kivisild
Lisateenused  “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Hind: 1880 EUR + KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-60

 
Add to Wishlist
Kestus: 100 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.