Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile

Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile
Õppekava nimetus: Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile
Õppekavarühm Lastehoid ja teenused noortele
Pedagoogilise hariduseta põhikooli pikapäevarühma kasvatajad, ringijuhendajad
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Lapsehoidja, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8
Koolituse eesmärk: Toetada abiõpetajana töötamiseks vajalike esmaste pedagoogiliste baasteadmiste omandamist. Anda kursusel osalejatele praktilisi teadmisi ning oskusi selleks, et toetada erinevaid õppijaid ja suunata neid iseseisvalt õppima, otsustama, aega planeerima ning iseennast analüüsima ning motiveerima. Toetada osalejate pädevusi kujundada sobivat õpikeskkonda, motiveerida õppijat ning toetada koostööoskusi.
Õppekeel: Eesti ja vene keel
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
– teab, kuidas individuaalselt ja õpigruppidega kontakti saavutada;
– tunneb õpperühma arengufaase ja teab, kuidas neis käituda;
– mõistab ja oskab oma töös kasutada õppimise peamisi seaduspärasusi;
– teab, kuidas toetada õpi- ja enesemääratluspädevuse kujunemist;
– on valmis koostööks õpetajaga, sh lähtub õppe läbiviimisel õpetaja antud juhistest;
– on valmis koostööks õppijaga, valmis teda aktiivselt kuulama ja arvestama tema kui õppija eripäraga;
– oskab kujundada õppimist toetavat keskkonda;
– on mõtestanud enda rolli ja tugevusi abiõpetajana
Sihtgrupp:

– Pedagoogilise hariduse või õpetamiskogemusega inimesed, kes soovivad töötada õpetaja abina.                                                              -Ukraina pagulased, kellel on õpetamiskogemus.
-Põhiharidus                                                                                                                                                                                                                      – Eesti keele oskus A2
Õpingute alustamise tingimused: Keskharidus
Õppe kogumaht, sealhulgas
auditoorse, praktilise ja iseseisva
töö osakaal: 160 akadeemilist tundi, millest 115 tundi on auditoorset tööd ja 25 tundi praktika. Iseseisvat tööd – 20 akadeemilist tundi.
Õppe sisu:

Moodul I.
Sissejuhatus. Õpetaja abi kutset läbiv kompetents
– Kutseoskuste omandamine ja vastutuse mõistmine.
– Erialase arenguvajaduse mõistmine, reflekteerimine.
-Õigusaktide ja õpetaja abi kutse-eetika omandamine.
– Digipädevused erialases töös, sobivate IKT (info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia) vahendite eesmärgipärane kasutamine.
Moodul II.
Õpetaja abi rollid/eesmärgid rühmas
– Käitumine ja suhtlemine ning selle mõjust lastele ja kolleegidele
– Kaasaegne õpikäsitlus ja õpetaja abi roll selles
– Hea võrgustiku ja koostöö alus
– Suhtlemis- ja koostööoskusi
– Õpetaja suhtlemine õpilasega
– Grupi eesmärk ja juhtimine
– Juhtimisteemant õpetaja käitumise mudelina
– Grupi arengufaasid ja õpetaja kui juhi soovitavad käitumisviisid neis
– Õpilaste rollid klassis/grupis
– teadmisi laste õppimise ja arengu seaduspärasustest;
– arusaama õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtetest ja nende rakendamisest;
– oskusi õppija õppimise sh motivatsiooni toetamisest ning õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisest.
Moodul III.
Lapse õppimise ja arengu toetamine
– Mis on õppimine?
– Õppimist mõjutad tegurid ja seaduspärasused
– Sotsiaal-emotsionaalsed aspektid õppimisel
– Individuaalsed õpivajadused, sh eelteadmiste hindamine
– Õpetamise meetodid, NÕK rakendamine tugiõpetajana
– Motivatsioon
-Liikumine ja õppimine
– Õppimist toetav tagasiside, sh õppimise analüüsimine lähtudes õppe eesmärkidest

Moodul IV Psühholoogia alused
Suhtlemispsühholoogia
– Lapse arengupsühholoogia: kognitiivne, sotsiaalne areng
– Lapse arengu toetamine: õppimine, keelelise arengu soodustamine
– Erilised vajadused: probleemsed käitumised, andekuse psühholoogia
– Koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega: suhtlemisoskused, koostöö, konfliktist väljumise
Moodul V. Lapse arengut toetava õpikeskkonna loomine; Õpikeskkonna kujundamine
– Emotsionaalselt turvalise keskkonna loomine
– Koostöine õpikeskkond, koostöö õpetaja ja tugimeeskonnaga
– Õppijate huvidele toetumine õpihuvi taasleidmiseks ja koostöö loomiseks
Moodul VI.
Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine erialadidaktika abil;
Moodul. VII Erivajadustega lapse hoidmine
Eripedagoogika alused: erivajadust põhjustavad tegurid, puuete liigid, füüsiliste puudega
– lapsed, probleemsed käitumised, kakskeelsed lapsed
– Erivajadustega laste arendamine ja hooldamine
– Koostöine õpikeskkond, koostöö õpetaja ja tugimeeskonnaga
Moodul VIII Praktika
Refleksioon, nõustamine ja professionaalne enesearendamine.
– mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi,isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks.
Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile õigesti koostanud nõutavad praktikadokumendid. Kool tagab igale õppijale praktikakoha
Õppemeetodid: Aktiivsed loengud, diskussioonid, praktilised tunnid, situatsiooni analüüs, situatsiooniülesanded, iseseisvad harjutused, ülesanded probleemide lahendamiseks, kirjalikud analüüsid.
Praktika korraldus: Praktiline õpe toimub reaalses õpeasutuse keskkonnas, s.h.koolis või vastavas asutuses
Õppekeskkonna kirjeldus: Meie koolituskeskuse õpperuumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi
47, Tallinn.
Liikumispuudega inimestele, kes soovivad koolitusel osaleda, saame
kokkuleppel korraldada veebikoolituse.
Meie keskuses on kolm mugavat klassiruumi, kus nii koolitaja kui ka
õpilane leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks. Iga
klassiruum on varustatud arvutite, elektroonilise ekraani, tahvli ja
süvendatud õppimiseks vajaliku mööbliga. Kõik arvutid on ühendatud
internetti, mis tagab usaldusväärse juurdepääsu vajalikele materjalidele.
Meie koolituskeskuse köök on varustatud kõige vajalikuga toitlustamiseks:
mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veeautomaat,
nõudepesumasin. Samuti on olemas nõud, kohv ja tee, mida õpilased
saavad vabalt ja tasuta kasutada. Lõunasöögiks võite tuua oma toidu,
tellida seda või minna lähimasse kohvikusse. Kohapeal on võimalik toitu
hoida ja soojendada.
Õppimise optimeerimiseks ning õppijate ja õppejõudude igapäevaseks
abistamiseks on olemas õppemeeskond, kes vastab õppijate küsimustele õppetöö ajal.
Õppematerjalide loend, juhul kui
õppekava läbimiseks on ette
nähtud õppematerjalid: Teemakohased seadusandlikud aktid. Õppematerjalid on kõikidele
õpilastele tasuta.

Loengu kirjandus:
2. Eve Kikas, Auro Toomela “Õppimne ja õpetamine kolmandas kooliastmes,” Eesti Ülikoolide Kirjastus OÜ, 2015
3. Robert T. Kiyosaki “Miks viielised õpilased töötavad kolmeliste õpilaste heaks ja neljalised õpilased valitsuse heaks,” Sinisukk, 2014
4. Carol S. Dweck “Mõtteviis,” Pegasus, 2017
5. L. Keltikangas-Järvinen, S. Mullola “Maailma parim kool?”, Koolibri, 2016

Lõpetamise tingimused ja
väljastatavad dokumendid: Kokkuvõtlik eksam toimub testi kujul. Test loetakse sooritatuks, kui õpilane on täitnud kõik praktilised ülesanded ja
vastanud testi küsimustele õigesti vähemalt 90% ulatuses.
Kui õpilane on saavutanud ettenähtud tulemused vastavalt õppekavale ja kui tema teadmisi hinnati õppetöö
ajal (kokkuvõtlik eksam), siis õppetöö lõppemisel väljastatakse talle tunnistus.
Osaliste tulemuste saavutamise korral väljastatakse õpilasele tõend.
Osavõetud õppetundide kohta väljastatakse ka tõend, kui õpilane katkestas õppetöö mingil
põhjusel, kuid on osalenud auditoorses õppes vähemalt 50% ulatuses.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku
kvalifikatsiooni, õpi- või
töökogemuse kirjeldus koolitajal: Olga Hiielo
Praktiseeriv diplomeeritud psühholoog, täiskasvanute koolitaja VI, karjäärinõustaja VI

Lisaks omandatud pedagoogiline haridus:
– eelkoolipedagoogika 240 t,
– koolipedagoogika 160 t,
– kooli juhtimine 240 t,
– eripedagoogika 240 t, eelkooliasutuse juhtimine 240 t) mis lubab õpetada nii kooliealisi ja täiskasvanuid.
Enam kui seitse aastat õpetab lapsehoidjate kursustel ja rohkem kui 20 aastat töötab psühholoogina ja õpetajana.

Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla
Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Hind .1680… EUR +KM
Uuendatud 02.10.2023

Add to Wishlist
Kestus: 260 часов

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.