Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile

Õpilastega töötamise alused, nende toetamise ja motiveerimise tagamine, abistamine iseseisvas õppimises, otsuste tegemisel, aja planeerimisel, eneseanalüüsis, arvestades individuaalseid vajadusi.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Tervis ja heaolu;
Suund: Heaolu;
Rühm: Lastehoid ja teenused noortele.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Lapsehoidja, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8

KOOLITUSE EESMÄRK
Eesmärk on aidata koolituse osalejatel omandada pedagoogika põhialused, mis on vajalikud tööks õpetaja abina. Pakkuda praktilisi teadmisi ja oskusi erinevate õpilaste toetamiseks nende iseseisva õppimise, otsustusprotsesside, aja planeerimise, eneseanalüüsi ja motivatsiooni osas. Toetada osalejaid kompetentsi arendamisel sobiva õpikeskkonna loomisel, õpilaste motiveerimisel ja koostööoskuste arendamisel.

ÕPPEKEEL
Eesti ja vene keel

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Teadab, kuidas luua kontakti õpilastega nii individuaalselt kui ka gruppides.
 • Mõistab õppegruppide arenguetappe ja teab, kuidas igal etapil käituda.
 • Mõistab ja oskab oma töös rakendada õppimise põhilisi seaduspärasusi.
 • Teadab, kuidas toetada õppeprotsesside ja õpilaste enesemääratluse arengut.
 • On valmis koostööks õpetajaga, järgides õpetaja juhiseid tundide läbiviimisel.
 • On valmis koostööks õpilasega, on valmis tähelepanelikult kuulama ja arvestama tema eripäradega.
 • Oskab luua õppimist soodustava keskkonna.
  Teadvustab enda rolli õpetaja abilisena.

SIHTGRUPP
– Inimesed, kellel on pedagoogiline haridus või pedagoogilise töö kogemus ja kes soovivad töötada õpetaja abina.*
– Ukraina põgenikud, kellel on pedagoogilise töö kogemus.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Vajalik on keskhariduse olemasolu.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

110 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
30 akadeemilist tundi praktilist õpet,
20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab:
Loengud, arutelud, olukordade modelleerimine, seaduste uurimine.

Praktiline koolitus hõlmab:
Situatsioonide lahendamine, töö praktilises keskkonnas.

Iseseisev töö hõlmab:
Kodused ülesanded.

ÕPPESISU
Moodul I. Sissejuhatus. (20 akadeemilist tundi).
Õpetaja abilise professionaalsed kompetentsid.
– Oskuste omandamine ja vastutuse teadvustamine.
– Professionaalse arengu vajaduste mõistmine ja refleksioon.
– Õigusaktide ja õpetaja abilise professionaalse eetika omandamine.
– Digitaalne kirjaoskus professionaalses töös, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sihipärane kasutamine.

Moodul II. Õpetaja abilise rollid ja eesmärgid grupis. (30 akadeemilist tundi)

– Käitumine ja suhtlemine ning nende mõju lastele ja kolleegidele.
– Kaasaegne õppimise mõistmine ja õpetaja abilise roll selles.
– Heade suhete ja koostöö alused.
– Õpetaja abilise suhtlemisoskused õpilastega.
– Eesmärgid ja grupi juhtimine.
– Õpetaja käitumine kui käitumismudel.
– Grupi arenguetapid ja õpetaja soovitatavad lähenemised igal etapil.
– Õpilaste rollid klassis/grupis.
– Teadmine laste õppimise ja arengu seaduspärasustest.
– Kaasaegse õppe põhimõtete mõistmine ja nende rakendamine.
– Oskused õpilaste motivatsiooni toetamiseks ja õppekeskkonna loomiseks.

Moodul III. Lapse õppimise ja arengu toetamine. (30 akadeemilist tundi)
– Mis on õppimine?
– Faktorid ja seaduspärasused, mis mõjutavad õppimist.
– Sotsiaalsed ja emotsionaalsed aspektid õppimisel.
– Individuaalsed hariduslikud vajadused ja eelteadmiste hindamine.
– Õppemeetodid ja haridusstandardite rakendamine õpetaja abina.
– Motivatsioon.
– Liikumine ja õppimine.
– Õppimist toetav tagasiside, sealhulgas õppeanalüüs, võttes arvesse õpieesmärke.

Moodul IV. Psühholoogia alused. (25 akadeemilist tundi)
Suhtlemispsühholoogia.
– Lapse arengupsühholoogia: kognitiivne ja sotsiaalne areng.
– Lapse arengu toetamine: õppimine, keelearengu toetamine.
– Eripärad ja vajadused: probleemne käitumine, andekuse psühholoogia.
– Koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega: suhtlemisoskused, koostöö, konfliktide lahendamine.

Moodul V. Hariduskeskkonna loomine, mis toetab lapse arengut. (15 akadeemilist tundi)

– Hariduskeskkonna kujundamine.
– Emotsionaalselt turvalise keskkonna loomine.
– Kollaboratiivne hariduskeskkond, koostöö õpetajaga ja toetusteemadega.
– Õppijate huvide arvestamine õpihuvi taaselustamiseks ja koostöö loomiseks.

Moodul VI. Õppe- ja haridustegevuse planeerimine spetsialiseeritud õpetamise meetodite abil; (15 akadeemilist tundi)

Moodul. VII Erivajadustega laste hooldus. (10 akadeemilist tundi)

– Erivajadustega laste hariduse alused: erivajadusi põhjustavad tegurid, puuetüübid, füüsiliste puuetega lapsed, probleemne käitumine, kakskeelsed lapsed.
– Erivajadustega laste areng ja hooldus.

Moodul VIII. Praktika. (15 akadeemilist tundi)

– Refleksioon, nõustamine ja professionaalne eneseareng.

Selle mooduli eesmärk on arendada ja rakendada praktilises keskkonnas teoreetilisi teadmisi ja oskusi, mis on omandatud õppeprotsessi käigus, kujundada sotsiaalseid oskusi, isiklikke omadusi ja hoiakuid, mis aitavad kaasa tulevasele professionaalsele tegevusele ettevalmistamisele.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Eve Kikas, Aaro Toomela “Õppimne ja õpetamine kolmandas kooliastmes,” Eesti Ülikoolide Kirjastus OÜ, 2015
3. Robert T. Kiyosaki “Miks viielised õpilased töötavad kolmeliste õpilaste heaks ja neljalised õpilased valitsuse heaks,” Sinisukk, 2014
4. Carol S. Dweck “Mõtteviis,” Pegasus, 2017
5. L. Keltikangas-Järvinen, S. Mullola “Maailma parim kool?”, Koolibri, 2016

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, kirjalikud analüüsid.
Praktika korraldus: Praktiline õpe toimub reaalses õpeasutuse keskkonnas, s.h.koolis või vastavas asutuses

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 90% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1680 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160 часов

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.