Marje Meristo

.

Haridus ja kvalifikatsioon:

Sept 2023 – Tallinna Ülikool, andragoogika magistri mikrokraadiõpe.
Hetkel omandamisel.

Sept 2003 – juuni 2008 Tallinna Tehnikaülikooli, ärinduse bakalaureuseõpe
Sept 2001 – juuni 2003 Tallinna Majanduskooli ärikorralduse kutsekeskharidus

Töökogemus:

August 2023 –praeguseni Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur, täiendkoolituse hindamisekspert.
Tööülesanded: täiendkoolitusasutuse koolituskava kvaliteedi hindamise protsessi läbiviimine.

Mai 2009 – praeguseni Helpman OÜ, ettevõtte juhatuse liige.
Tööülesanded: ettevõtte igapäevase töö juhtimine, personali koolitamine ja arendamine, palgaarvestus, uute objektide leidmine, müügi- ja turundustegevuste planeerimine.

Jaan 2009 – Mai 2009 Swedbank, personali planeerimise ja arendamise osakond, koolituskonsultant.
Tööülesanded: Personali arendustegevus, koolitusmeetodite valik ja arendamine, organiseerimine. Uute töötajate väljaõpe ja uute töötajate sissejuhatava päeva organiseerimine ning töötajate kvalifikatsioonisüsteemi ja arenduse väljatöötamine ja organiseerimine. Teeninduse ja müügikoolituste läbiviimine, organiseerimine ja koolitusvajaduse uurimine.

Mai 2007 – Jaan 2009 AS Hansapank, Koolituskeskus, koolitusspetsialist
Tööülesanded: Telleri baaskoolituse kursuste ja loengute ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt koolituskavale. Õppematerjalide, testide ja ülesannete väljatöötamine. Telleri baaskoolituse õppegrupi juhendajaks olemine õppeperioodi jooksul. Olemasolevatele töötajatele erinevate teenindus- ja müügikoolituste läbiviimine. Kvalifikatsioonitaseme hindamispäeva organiseerimine ja läbiviimine: atesteerimistestide koostamine, lektorite leidmine, ruumide rent, toitlustuse organiseerimine.

Jaan 2005 – Aprill 2007 AS Hansapank, Telemarketing, erakliendinõustaja
Tööülesanded: klientide nõustamine ja teenindus telefoni teel ning pangatoodete – ja teenuste müük etteantud
kliendinimekirjade alusel.

Mai 2004 – Jaan 2005 AS Hansapank, teller
Tööülesanded: klientidele pakutavate pangaoperatsioonide teostamine, kliendi vajadustest lähtuv klientide nõustamine ning neile pangatoodete ja –teenuste aktiivne pakkumine ja müümine, kliendiprobleemide paindlike lahenduste leidmine.

Täiendõpe: 
Mai 2023 Aknapesu töötuba, Puhastusimport
Dets 2020 1 päevane veebikoolitus: „Kuidas alustada ja kasvatada oma e-poodi?“ Ida-Viru ettevõtluskeskus, läbiviija digiagentuur Lavii.
Jaan 2020 – Veebr 2020 Teadveloleku kursus, MTÜ Vaikuseminutid
Mai 2019 1 päevane vaibapesu koolitus, Puhastusimport OÜ
Dets 2011 – Jaan 2012 Puhastusteenindaja II kutsekvalifikatsiooni tase, Puhastusekspert OÜ.
Aprill 2011 – Juuni 2011 Puhastusteenindaja I kutsekvalifikatsiooni tase, Puhastusekspert OÜ.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Jäe- ja hulgimüük
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Omandamine teadmisi ja oskusi antud valdkonnas iseseisva töö jaoks kinnisvara turul.
Õpiväljundid:
 • mõistab turuinformatsiooni kogumise ja analüüsimise vajadust
 • tunneb Eesti seadusandlust, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus, andmekaitseseadust, rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadust, perekonnaseadust, on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
 • oskus vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid
 • tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid
 • oskab välja töötada turundusstrateegia ja selle ellu viia kinnisvaramaakler, tase 5
 • tegutseb üldjuhul iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest, aga võib
  töötada ka meeskonna liikmena
Sihtgrupp ja õppealuse tingimused:
Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri oskusi ja töötada antud vallas.
Õppealuse tingimused: keskharidus
 
Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, nendest 130 tundi – auditoorne töö, 30 tundi – isesseisev töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing ÄRIKOOL auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolikeskuse poolt. 
 
ÕPPE SISU
1. Kinnisvaramaakler
 • Sissejuhatus reguleerivasse seadusandlusesse
 • Riiklike standardite nõuded
 • Maaklerite koda (aukohus, maaklerite head tavad)
2. Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
 • Võlaõiguseadus (maakleri leping, käsundusleping)
 • Maakleri õigused ja kohustused, maakleri vastutus
 • Maakleri vead, maaklerite maine
3. Seadusandlus kinnisvaramaakleeri tööl
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Võlaõigusseaduse osa
 • Pärimisseaduse osa
 • Asjaõigusseaduse osa
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 • Tehingu osapooled
 • Lepingud (müük, kinge, isiklik kasutusõigus, pärimisõigus, üürilepingud)
4Reklaam ja lääbirääkimised
 • reklaami koostamine
 • reklaamikanalid
 • klientide leidmine, töö klientidega
 • lääbirääkimistehnikad
 • külmkõned
5. Objektide näitamine
 • objektid rendile ja müügile (äri ja elamu kinnisvara)
6. Lepingute ettevalmistamine
 • maakleri ja kliendi õigused ja kohustused
 • kinnisvaramaakleri vastutus
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Inga Sild
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980 EUR + KM
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Jäe- ja hulgimüük
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Omandamine teadmisi ja oskusi antud valdkonnas iseseisva töö jaoks kinnisvara turul.
Õpiväljundid:
 • mõistab turuinformatsiooni kogumise ja analüüsimise vajadust
 • tunneb Eesti seadusandlust, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus, andmekaitseseadust, rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadust, perekonnaseadust, on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
 • oskus vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid
 • tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid
 • oskab välja töötada turundusstrateegia ja selle ellu viia kinnisvaramaakler, tase 5
 • tegutseb üldjuhul iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest, aga võib
  töötada ka meeskonna liikmena
Sihtgrupp ja õppealuse tingimused:
Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri oskusi ja töötada antud vallas.
Õppealuse tingimused: keskharidus
 
Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, nendest 130 tundi – auditoorne töö, 30 tundi – isesseisev töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing ÄRIKOOL auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolikeskuse poolt. 
 
ÕPPE SISU
1. Kinnisvaramaakler
 • Sissejuhatus reguleerivasse seadusandlusesse
 • Riiklike standardite nõuded
 • Maaklerite koda (aukohus, maaklerite head tavad)
2. Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
 • Võlaõiguseadus (maakleri leping, käsundusleping)
 • Maakleri õigused ja kohustused, maakleri vastutus
 • Maakleri vead, maaklerite maine
3. Seadusandlus kinnisvaramaakleeri tööl
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Võlaõigusseaduse osa
 • Pärimisseaduse osa
 • Asjaõigusseaduse osa
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 • Tehingu osapooled
 • Lepingud (müük, kinge, isiklik kasutusõigus, pärimisõigus, üürilepingud)
4Reklaam ja lääbirääkimised
 • reklaami koostamine
 • reklaamikanalid
 • klientide leidmine, töö klientidega
 • lääbirääkimistehnikad
 • külmkõned
5. Objektide näitamine
 • objektid rendile ja müügile (äri ja elamu kinnisvara)
6. Lepingute ettevalmistamine
 • maakleri ja kliendi õigused ja kohustused
 • kinnisvaramaakleri vastutus
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Inga Sild
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980 EUR + KM
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.