Värbamisspetsialist

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS, Personalitöö
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Personalispetsialist tase 5 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse lõpetanu on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt läbi via värbamis- ja valikuprotsessi lähtuvalt organisatsiooni vajadusest.

ÕPIVÄLJUNDID:

  • Mõistab ja korraldab värbamis- ja valikuprotsessi, sh kasutab kokkulepitud värbamiskanaleid;
  • Koostab töökuulutusi, lähtudes kokkulepitud ajakavast ja eelarvest;
  • Mõistab erinevaid värbamismeetodeid;
  • Koondab kandideerimismaterjale ja -infot;
  • Viib iseseisvalt läbi esmase personalivaliku ning teostab taustauuringuid.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga
inimesed, kes soovivad värbamisspetsialistina tööd alustada. Värbamisspetsialisti töö nõuab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, head kohanemisvõimet, tolerantsust, arengule orienteeritust, eesmärgipärasust, täpsust ja usaldusväärsust.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus.
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 130 tundi on auditoorne töö, 30 tundi praktiline töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega. 

ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib veebikeskkonas. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). 
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPE KIRJELDUS:
I moodul „Personalitöö korraldamine“
II moodul „Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine“
III moodul „Töötajate motiveerimine ja tasustamine“
IV moodul „Töötajate värbamine ja valik“

ÕPPESISU:
I moodul
personaliarvestuse alused;
personali värbamise ja valiku alused;
töötajate motiveerimise ja tasustamise alused;
töötajate arendamise ja hindamise alused.

II moodul
sisekommunikatsiooni ja info liikumise alused;
sisekommunikatsiooni kanalid ja vahendid.

III moodul
tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted;
tasusüsteemi loomise põhimõtted;
tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded.

IV moodul
värbamis- ja valikuprotsessi ettevalmistamine;
värbamiskanalid ja värbamismeetodid (konkurss, sihtotsing, tööjõu rent jne);
valiku- ja hindamisprotsessi läbiviimine;
hindamismeetodid värbamisprotsessil;
tagasiside andmine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Kerli Kivisild
Hind: 1930 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin   

 

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-35

Add to Wishlist
Registreeritud: 1 student
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.