Maaturismi ettevõtlus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus, Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard: Turismikorraldaja, tase 5
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Anda teadmisi turismiettevõtte tegevuse planeerimisest, arendamisest ja majandamisest.
ÕPIVÄLJUNDID:
  • Selgitab välja sihtrühmade ootused, soovid ja vajadused, kasutades sobivaid uurimismeetodeid
  • Analüüsib sihtkoha/ettevõtte makro- ja mikrokeskkonda, sh analüüsib konkurente ja arvestab tootearendust mõjutavate teguritega
  • Koostab turundusplaani, lähtudes organisatsiooni arengusihtidest
  • Viib ellu tegevuskavast lähtuvaid tegevusi ja projekte
  • Korraldab hoonete, rajatiste ja maastiku hooldust ja korrashoidu, säilitades ümbruse ja hoonete omapära ja rahvusliku stiili ning lähtudes ettevõtte arengusihtidest ja esteetilisest terviklikkusest.
  • Järgib ettevõtte majandamisel säästva majandamise ning töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtteid.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik inimesed, kes soovib töötada maaturismi valdkonnas
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 120 akadeemilist tundi,  millest 40 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktilised ülesanded, 40 tundi- iseseisevtöö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 
 
ÕPPE SISU:

Turismitoote ja/või -teenuse arendamine
Turismitoodete ja/või -teenuste pakettimine

Turismitoote ja/või -teenuse turunduse ja müügi korraldamine
Turismitoote ja -teenuse turunduse planeerimine ja müük
Müügitulemuste analüüsimine

Turismisihtkoha ja/või -ettevõtte tegevuse jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine
Arengu ja tegevuste planeerimine, eluviimine ja majandamine
Piirkondlik ja valdkondlik koostöö
Kvaliteedi arendamine

Maaturismi ettevõtlus
Maaturismiettevõtte arengu ja tegevuse planeerimine
Maaturismiettevõtte arendussihtide elluviimine ja majandamine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Katrin Kivisild
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1880 € + KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-37

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.