Reisikonsultant

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus; Isikuteenindus; Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandardid – Reisikonsultant, 5 Tase
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Ettevalmistada kvalifitseeritud spetsialiste, kes oskavad töötada reisibüroos, koostada puhkusepaketid, valmistab reisedokumentid ja omab teadmisega kliendi õiguse ja kohustuse alas.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija teab ja oskab
 • Turismitegevuse juriidilisi aspekte
 • Turunduse põhialused
 • Pakkumiste koostamise põhitõed ja teenusepakkujate müügitingimused
 • Eduka müügi psühholoogiat
 • Broneerimissüsteemid ja dokumentide vormistamine
 • Asjaajamise põhialused
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad töötada turismialas.
Õppe alustamise tingimused: keskharidus.
 
Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Õppe kogumaht ja ülesehitus: 160 akadeemilist tundi, nendest 130 tundi – auditoorne töö, 30 tundi – isesseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 
 
Õppekirjeldus:
 • Turismitegevuse mõiste ja õiguslikud aspektid
 • Tutvus erialaga. Eelised ja spetsiifika
 • Turismi info haldamine (kogub, süstematiseerib ja analüüsib infot)
 • Turismi liigid: väljaminev, sissetulev ja sisseturism
 • Turismiprotsessi osalejad 
 • Dokumendikäive turismi alas
 • Teeninduse alused (toitluse korraldamine, reisijate vedu, ekskursioonid)
 • Passi ja viisa küsimused
 • Teeninduse kvaliteet ja teenuste ohutus
 • Turismi teenuste otsing ja broneerimine
 • Edukas müük
 • Turismiteenuste müügi eripärad. Klienditeeninduse spetsiifika
 • Oma konkurentide tundmine
 • Psühholoogilised aspektid kliendiga suhtlemisel
 • Personaalse müügi lõpetamine
 • Kliendiga telefoni teel suhtlemise spetsiifika.
 • Konfliktsete olukordade lahendamine.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Helve Sõgel – psühholoog, turismi mänager 
Lisateenused:  “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
HIND: 1930€ +KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
MM slash DD slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.