Santehniliste süsteemide paigalduse ja hoolduse spetsialist

Kursus on suunatud spetsialistide väljaõppele, kes suudavad paigaldada, remontida ja hooldada torustikusüsteeme. Programm katab praktiliste oskuste omandamise, standardite ja normatiivide tundmise, süsteemide diagnostika ning rikete kõrvaldamise. Kursus avardab kutsealaseid võimalusi, andes oskused töötamiseks mitmesugustes valdkondades või oma äri alustamiseks.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Suund: Arhitektuur ja ehitus
Rühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Veevärgilukksepp, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursus on mõeldud spetsialistide koolitamiseks, kes on võimelised paigaldama, remontima ja hooldama torustikusüsteeme. See hõlmab praktiliste oskuste arendamist, standardite ja normide tundmist, diagnostikat ja rikete kõrvaldamist. Kursus laiendab professionaalseid võimalusi, võimaldades töötada erinevates sektorites või alustada oma ettevõtet.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Mõistab siseveetorustiku ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamise põhimõtteid ja meetodeid.
 • Võimeline iseseisvalt oma tööd korraldama ja vastutama ülesannete täitmise eest.
 • Paigaldab torustikud ja seadmed siseveetorustiku ja kanalisatsioonisüsteemide jaoks vastavalt projekti nõuetele ning teostab isolatsioonitöid.
 • Osaleb välistorustiku ja seadmete paigalduses kesksetele veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidele.
 • Hooldab ja vajadusel remondib hoone veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme vastavalt ekspluatatsioonidokumentatsioonile.
 • Töötab efektiivselt, järgides energiatõhususe, tööohutuse ja turvanõudeid.
 • On avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja isiklikke kompetentse.

SIHTGRUPP

 • Algajad spetsialistid — neid, kes soovivad santehnika eriala omandada algusest peale.
 • Ehitustöölised — neid, kes püüdlevad oma kvalifikatsiooni ja teenuste laiendamise poole.
 • Tehnilised spetsialistid — neid, kes soovivad süvendada oma teadmisi santehnika valdkonnas.
 • Ettevõtjad — neid, kes kavandavad santehnika paigalduse ja hoolduse äri alustamist.
 • Kinnisvaraomanikud — neid, kes on huvitatud oma objektide santehniliste süsteemide iseseisvast haldamisest.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

80 ак. часов теоретического обучения,
70 ак. часов практического обучения,
10 ак. часов самостоятельной работы.

Õppeprotsess põhineb aktiivõppe põhimõtetel. Koolitus koosneb auditoorsetest tundidest, millele on lisatud praktilisi harjutusi.

ÕPPESISU
Moodul 1: Sissejuhatus santehnikasse — 10 akadeemilist tundi

-Santehnika põhitõed
-Tööriistad ja materjalid
-Kursuse ülevaade ja ohutustehnika

Moodul 2: Torutööde alused — 20 akadeemilist tundi

-Torude mõõtmine ja lõikamine
-Torude deformatsioon ja töötlemine:
-Torude läbiviikude loomine

Moodul 3: Torustike ja liitmike paigaldus — 20 akadeemilist tundi

-Torustiksüsteemide paigaldus
-Liitmike ja armatuuride paigaldus
-Ühenduste testimine

Moodul 4: Torustike paigaldus ja katsetamine — 20 akadeemilist tundi

-Torustike paigaldus
-Surveproovid ja kvaliteedikontroll
-Lekeste avastamine

Moodul 5: Spetsialiseeritud santehnilised paigaldused — 20 akadeemilist tundi

-Sanitaartehnika ja basseiniseadmete paigaldus
-Vee töötlemise seadmete paigaldus
-Isolatsioonitööd

Moodul 6: Drenaaži- ja äravoolusüsteemide ehitus — 15 akadeemilist tundi

-Sisemiste drenaaži- ja äravoolusüsteemide ehitus ja paigaldus
-Välistorustike ja kanalisatsioonitrasside ehitus
-Kaasnevate seadmete paigaldus

Moodul 7: Sademevee kanalisatsiooni ja drenaažisüsteemide paigaldus — 15 akadeemilist tundi

-Sademevee kanalisatsioonisüsteemide paigaldus
-Drenaažisüsteemid
-Kaevikute täitmine pärast torude paigaldust

Moodul 8: Praktilised tööd ja projektid — 40 akadeemilist tundi

-Tõhus suhtlus ja koordineerimine
-Objektil ettevalmistuse tegemine ja töötamine
-Teostatud tööde analüüs
-Parandusplaanide väljatöötamine
-Kokkuvõtete tegemine ja aruandlus

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV MATERJALID
Riigi Teataja
Kutsestandard Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Muude jõustunud jõudude või kokkuleppe alusel võivad osaliselt toimuda kaugõppe tunnid (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, arutelusid, rühmatöid, olukordade modelleerimist ja lahendamist, dokumentidega töötamist ning kodutöid. Praktilised ülesanded, tööoskuste kujundamine ja harjutamine, kodutööd, eneseanalüüs.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppeprotsessi käigus täidavad õppurid praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid töid, saades õppejõult suulist või praktilist tagasisidet. Juhul kui tagasiside on ebarahuldav, on õppur kohustatud parandama vigu õppejõu juhendite järgi.

Lõpueksamile lubatakse õppurid, kes on osalenud vähemalt 75% auditoorsest ja praktilisest tööst ning saavutanud õppe eesmärgid.
Koolituse lõppedes sooritab õppur lõpueksami:
– teoreetiline test paberil või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne õppejõu juhiste alusel, demonstreerides õppuri oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppur on õigesti vastanud vähemalt 75% testi küsimustest ja sooritanud praktilise ülesande õppejõu positiivse hinnanguga.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppijatele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses ning saavutanud õppekavas sätestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses, kuid pole läbinud õppekavas nõutud mahus õppetööd või pole sooritanud atesteerimist ning pole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korral Tõend õppetöös osalemise kohta, näidates läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2040 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.