Raamatupidamise alused

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Ärindus ja haldus, Majandusarvestus ja maksundus.
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: õppekava on koostatud kutsestandartide alusel Raamatupidaja, tase 5
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Kursuse käigus saadud teadmised võimaldavad pidada väikeettevõtte raamatupidamist, iseseisvalt täita aruannete vorme ja deklaratsioone, koostada bilanssi, töötada inimestega ja asjaajamist korraldada.
ÕPIVÄLJUNDID:

• raamatupidamise alused ja maksustamise põhimõtteid
• dokumendihalduse põhimõtteid ja arhiveerimine
• rahaliste vahendite, käibevälise vara, palga- ja maksuarvestuse pidamist ·
• töö- ja ärilepingute koostamise põhimõtteid
• isikuandmete kaitse nõuded

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: Kõik soovijad, keda huvitab raamatupidamine, sealhulgas raamatupidaja assistendid, personalitöötaja assistendid, sekretärid.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 72 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö, 12 tundi – iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi tn. 47, Tallinnas. Liikumispuudega inimestel on liigapääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid:
kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPE SISU:
1. Raamatupidamise alused
• Raamatupidamise süsteem EV ja EL.
• Palgaarvestus. Maksud. Arvestus ja väljamakse haiguse lehe hüvitist, puhkuseraha. Maksudeklaratsioon TSD ja teda täitmine.
• Rahaliste vahendite arvestus. Käibevälise vara arvestus. Tulude ja kulude arvestus.
• Raamatupidamise aastaaruanne. Bilansikirjed. Aruande esitamine Äriregistrile.
• Maksustamine EV: maksud, nende määrad, objektid ja maksustamise periood, maksu deklaratsioonide liigid, arvestus ja maksetähtaeg eelarvesse.
2. Dokumendihaldus
3.Tutvumine arvuti raamatupidamisprogrammiga “1C”

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas.
Lektor: Jelena Demjanova, Aristotel Finance OÜ raamatupidamisfirma juhataja.
Hind: 1450 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 20.09.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-62

Add to Wishlist
Registreeritud: 1 student
Kestus: 72 tundi
Lectures: 0

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.