Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 (baaskoolitus)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

ÕPPEKAVARÜHM: Isikuteenindus; koduteenindus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: Koolituse lõpetanu on omandanud puhastusteenindaja-juhendaja tööks vajalikud teadmised ja oskused erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamiseks ja hooldamiseks ning kaastöötajate juhendamiseks.

Puhastusteenindaja-juhendaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid. Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastavalt juhistele. Ta juhendab ja kontrollib teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • määrab ja hindab määrdumise ja saastumise põhjuseid ning pinnakattematerjale;
 • puhastab ja hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondasid ning põhilisi pinnakattematerjale;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid;
 • töötab iseseisvalt, järgides kutse-eetikat ning lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
 • juhendab ja kontrollib teiste tavatööd;
 • oskab juhtida meeskonda, jälgides töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist meeskonnas

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad puhastusteeninduse valdkonnas tööd alustada, kes soovivad laiendada või täiendada oma teadmisi. Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab täpsust, teenindusvalmidust, head suhtlemisoskust ja juhtimisoskust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö, 100 tundi – praktiline töö ja 20 tundi – iseseisev töö. Kursus on üles ehitatud teooria ja praktiliste õppepäevade vormis, mis on omavahel lõimitud teemade kaupa.

ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID:

Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppetunni meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Praktikat sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPESISU:

1.Tööks ettevalmistamine

 • Koristustööde vajadus ja järjekord
 • Koristuste liigid sh eripuhastustööd
 • Koristusplaani koostamine
 • Kaasaegsed puhastusmeetodid, koristusained, -tarvikud ja -masinad
 • Töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõuete täitmine (sh isikukaitsevahendite kasutamine)
 • Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine (nt valvesignalisatsioon, robottolmuimeja, nutitelefon)

2.Hoolduskoristus ja suurpuhastus

 • Hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted
 • Erinevad koristusmeetodid, koristustarvikud, -ained ja /või –masinad hoolduskoristuses ja suurpuhastuses
 • Pinnakattematerjalid ja nende hooldus
 • Ergonoomika ja keskkonna säästlik töötamisviis
 • Koristustarvikute ja -masinate puhastamine ja korrastamine, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid
 • Desinfitseerimise vajadus vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele

3.Suhtlemine ja kaastöötajate juhendamine

 • Suhtlemise alused ja efektiivse suhtlemise tehnikad
 • Kolleege toetamine, juhendamine ja juhtimine ettevõtte eesmärkide saavutamiseks
 • Töökvaliteedi kontroll, probleemide ennetamine ja lahendamine
 • Töötamine meeskonnas ja koostööoskused
 • Tagasiside andmine ja tagasiside vastuvõtmine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi. 

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.

Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin      
Hind: 1880€+KM
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
MM slash DD slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.