Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Isikuteenindus; koduteenindus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK:
Koolituse lõpetanu on omandanud puhastusteenindaja-juhendaja tööks vajalikud teadmised ja oskused erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamiseks ja hooldamiseks ning kaastöötajate  juhendamiseks.
Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid. Puhastusteenindaja-juhendaja  töötab iseseisvalt ja vastavalt juhistele. Ta juhendab ja kontrollib teiste tavatööd ja  töötab meeskonnas.

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb kutse- ja eriala põhjalikult, sealhulgas tunneb ja rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid, tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka uudsetes töösituatsioonides.
 • suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast, kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades;
 • järgib ise ja jälgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist meeskonnas (sh kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid);
 • kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
 • suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
 • juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
 • hindab töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi.
 • töötab meeskonnas, juhendab ja kontrollib teiste tavatööd;
 • hoiab kliendiga positiivset kontakti ja kogub tagasisidet;

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Täiskasvanud, kes on madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad puhastusteeninduse valdkonnas tööd alustada. Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus, 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö, 80 tundi – praktiline töö ja 20 tundi – iseseisev töö. Kursus on üles ehitatud teooria ja praktiliste õppepäevade vormis, mis on omavahel lõimitud teemade kaupa.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID:
Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppetunni meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Praktikat sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPESISU:
Moodul I. Tööks ettevalmistamine

 • koristustööde vajadus ja järjekord
 • koristuste liigid sh eripuhastustööd
 • koristusplaani koostamine
 • puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud

Moodul II. Hoolduskoristus

 • hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted

Moodul III. Suurpuhastus

 • erinevad koristusmeetodid, koristustarvikud, -ained ja /või –masinad  hoolduskoristuses ja suurpuhastuses
 • ergonoomika ja keskkonna säästlik töötamisviis

Moodul IV. Juhendamine

 • suhtlemise alused ja efektiivse suhtlemise tehnikad
 • probleemide lahendamine ja ennetamine suhtlemisel kliendiga või kaastöötajatega
 • inimeste juhendamine ja juhtimine ettevõtte eesmärkide saavutamiseks
 • töötamine meeskonnas ja koostööoskused

Moodul V. Praktiline töö
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
 – Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin     
Hind: 1880€+KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 06.06.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-80

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.