Puhastusteenindaja pärast remonditöid

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi alusel

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalikud teadmised ja praktilised oskused ruumide pärast remonti puhastusteenindaja tööks.

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu:

  • Mõistab puhastusteenindaja töö olemust ja vastutust.
  • Rakendab erinevaid puhastusmeetodeid ja -tehnikaid vastavalt puhastatavatele pindadele ja materjalidele.
  • Teab ehitusjärgse koristuse protsessi ja põhimõtteid.
  • Kasutab spetsiifilisi puhastusvõtteid, et eemaldada tõhusalt krohv, värv ja muud ehitusjäägid.
  • Hindab ja kontrollib puhastustulemusi ning suhtleb klientidega professionaalselt.
  • Rakendab ohutusnõudeid ja ergonoomilisi põhimõtteid puhastustööde teostamisel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Kõik soovijad, kes on huvitatud ümberõppest ja soovivad leida tööd koristamise alal.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 100 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö, 50 tundi praktiline töö ja 20 tundi – iseseisev töö.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppetunni meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPE SISU:
Moodul 1: Sissejuhatus puhastusteenindusse (5 tundi)
– Puhastusteenindaja kutseala tutvustus
– Ohutusnõuded ja töötervishoid
– Töövahendite ja -materjalide tutvustus
Moodul 2: Puhastusmeetodid ja -tehnikad (10 tundi)
– Erinevate pindade ja materjalide puhastusvõtted
– Õigete puhastusvahendite ja -materjalide valimine
– Spetsiaalsete puhastustehnikate rakendamine remondijärgses puhastuses
Moodul 3: Ehitusjärgne koristus (8 tundi)
– Ehitusjärgse koristuse protsessi mõistmine ja etapid
– Ehitusjärgse koristuse põhimõtted ja meetodid
– Puhastustarvikute ja -seadmete kasutamine ehitusjärgsel koristusel
Moodul 4: Spetsiifilised puhastusvõtted (5 tundi)
– Tõhusad meetodid krohvi, värvi ja muude ehitusjääkide eemaldamiseks
– Tundlikud pinnad ja nende eripärad puhastamisel
– Puhastamisega seotud eriküsimused ja väljakutsed remondijärgses keskkonnas
Moodul 5: Kvaliteedikontroll ja klienditeenindus (2 tundi)
– Puhastustulemuste hindamine ja kontrollimine
– Suhtlemisoskused ja klienditeeninduse põhimõtted
– Kliendisuhtluse juhtimine ja konfliktide lahendamine
Moodul 6: Praktiline väljaõpe ja juhendamine (50 tundi)
– Praktiline tööohutus ja ergonoomika

Õppematerjalide loend:
  1.”Puhastusteenindaja ABC” Mari Maasikas, 2022
  2.”Ehitusjärgne koristus: Tõhusad meetodid ja tehnikad” Kati Kask, 2023
  3.”Klienditeenindus puhastusteeninduses” Peeter Puhtus, 2021

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
 –  Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 1880 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 25.08.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-79

Add to Wishlist
Kestus: 100 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.