Korterite ja eramajade puhastusspetsialist

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi alusel

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse läbimisel omandatakse teadmised ja oskused, mis on vajalikud puhastusspetsialistina töötamiseks ja hooldamiseks erinevates töö- ja olmesfäärides. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise põhjusi, kattematerjale, oskab ökonoomselt, aga ka ratsionaalselt kasutada keskkonnasäästlikke puhastusvahendeid,  koristustarvikuid, seadmeid ja masinaid. Korterite ja eramajade puhastusspetsialist töötab iseseisvalt vastavalt juhenditele.

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu:

 • määrab kindlaks koristustööde vajaduse ja korra, koristab ja hooldab erinevaid eluruume, aga ka peamisi kattematerjale;
 • määrab kindlaks ja hindab määrdumise põhjusi,
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvaid puhastusvahendeid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid;
 • teeb suurpuhastust ja profülaktilist koristustööd, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, vahendeid ja aineid, masinaid ja seadmeid;
 • töötab iseseisvalt või vastavalt saadud juhenditele, järgides kutse-eetikat ning juhindudes konfidentsiaalsuse printsiipidest.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Erialast kvalifikatsiooni mitteomavad, madala või vananenud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad töötada koristusteenuste sfääris. Korterite ja eramajade koristaja töö nõuab head tervist, ausust, püüdlikkust, korralikkust ja teenindamiseks valmisolekut. Väga olulised on kohusetunne, vastutustunne ja pingetaluvus.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö, 20 tundi on iseseisev töö. Praktika väljaõpe on 90 akadeemilist tundi. Kursus sisaldab loenguid, iseseisvat tööd, testülesandeid ning praktilist väljaõpet ettevõttes praktikal. Iseseisev töö tähendab, et koolitatav loeb iseseisvalt läbi etteantud õppematerjali ja oskab vastata koolitaja küsimustele.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Aktiivsed loengud, praktiline töö ja iseseisev töö. Iseseisev töö: teoreetiliste ülesannete täitmine, kordamisküsimused. Praktiline töö toimub reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta. 

ÕPPE SISU:

I moodul: ettevalmistus tööks:

 • koristustööde vajadus ja kord
 • koristustööde liigid, k.a erikoristustööd
 • koristusplaani koostamine
 • puhastusmeetodid, puhastusained ja kulumaterjalid.

II moodul: hoolduskoristus ja suurpuhastus

 • hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted
 • erinevad puhastusmeetodid, koristustarvikud ning -ained ja/või masinad
 • hoolduskoristuseks ja suurpuhastuseks
 • ergonoomika ja keskkonnasäästlikud töömeetodid.

III moodul: kommunikatsioon ja meeskonnatöö

 • meeskonnatöö ja koos töötamise oskused
 • tööohutuse ja töötervishoiu ning ohutustehnika nõuete järgimine.

​IV moodul: praktiline töö.

Õppematerjalide loend:
1.”Puhastusteenindaja käsiraamat” – Autor: Anne-Ly Põld, 2019.
2.”Käsiraamat puhastusteenindajatele” – Autor: Riina Kabel, 2018.
3.”Puhastusteenindaja kutseõppe käsiraamat” – Autorid: Maire Suits ja Merike Varik, 2020.
Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
 –  Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 1880 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

 

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 07.08.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-77

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.