Puhastusteenindaja (baaskoolitus)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi alusel

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Professionaalne kompleksõppe puhastusteenindajaks. Väljaõpe   toimub vastavalt  “Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi   nõuetele. 

ÕPIVÄLJUNDID:

 • omab teadmisi suurpuhastusest, hoolduskoristusest ja eripuhastustöödest;
 • oskab leida sobivad puhastusained, -tarvikud ja leida õiged koristusmeetodid;
 • määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, puhastab ja hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondasid ning põhilisi pinnakattematerjale;
 • oskab kavandada ja iseseisvalt töötada või vastavalt etteantud juhistele, järgides kutse- eetikat ning lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
 • omab teadmisi tervist ja keskkonda säästvatest, kaasaegsetest töövahenditest, seadmetest ja masinatest;

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Kõik soovijad, kes on huvitatud täiendusõppimises ja tahavad leida tööd puhastamise valdkonnas.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: puuduvad

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on auditoorne töö, 20 tundi on iseseisev töö. Praktika väljaõpe on 70 akadeemilist tundi. Kursus sisaldab loenguid, iseseisvat tööd, testülesandeid ning praktilist väljaõpet ettevõttes praktikal. Iseseisev töö tähendab, et koolitatav loeb iseseisvalt läbi etteantud õppematerjali ja oskab vastata koolitaja küsimustele.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppetunni meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPE SISU:

1.Tööks ettevalmistamine

 • Koristustööde vajadus ja järjekord
 • Koristuste liigid sh eripuhastustöö
 • Kaasaegsed puhastusmeetodid, koristusained,  -tarvikud ja -masinad
 • Töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõuete järgimine (sh isikukaitsevahendite kasutamine pinnakattematerjalide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks)
 • Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine (nt valvesignalisatsioon, robottolmuimeja, nutitelefon)

2.Hoolduskoristus ja suurpuhastus:

 • Hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted
 • Erinevad koristusmeetodid, koristustarvikud, -ained ja /või –masinad hoolduskoristuses ja suurpuhastuses
 • Pinnakattematerjalid ja nende hooldus
 • Ergonoomika ja keskkonna säästlik töötamisviis koristusmasinate kasutamisel
 • Koristustarvikute ja -masinate puhastamine ja korrastamine
 • Desinfitseerimise vajadus vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele

3.Suhtlemise alused

 • Klientide erinevus ning kliendiga positiivse kontakti loomine
 • Kliendi vara turvaline tagamine
 • Töötamine meeskonnas ja koostööoskused; 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 1880 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.