Puhastusteenindaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus: Väljaõpe toimub vastavalt “Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi nõuetele.

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: professionaalne kompleksõppe puhastusteenindajaks; kokkulepitud talle ala puhtana ja nõutaval tasemel.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija teab ja oskab

 • Puhastusteenindaja ameti nõuetest
 • Töökeskkonnast ja tööohutusest
 • Klienditeeninduse aluseid
 • Tööprotsessi korraldust ja optimiseerimist
 • Tehnologilisi koristuse protsesse ja meetodeid
 • Kasutada käsitsi- ja mehhaniseeritud koristamiseks seadmeid
 • Kattematerjale ja kasutatavaid puhastusvahendeid

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Kõik soovijad, kes on huvitatud täiendusõppimises ja tahavad leida tööd puhastamise valdkonnas
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: tervisetõend

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 120 on auditoorne ja praktiline töö, 20 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPE SISU:

1.Puhastusteenindaja kutse

 • Puhastusteenindaja ülesanned ja roll
 • Oskus töötada meeskonnas ja juhtimisel
 • Töökeskkond ja tööohutus
 1. Klienditeeninduse alused
 • klientide erinevus ja nende vajaduste puhastus
 • positiivse kontakti loomine kliendiga
 • kliendi vara turvalise tagamine
 1. Koristustööde koostisosad
 • Tööks ettevalmistamine (koristustööde planeerimine, tarvikute/masinate ettevalmistamine, koristusained)
 • Suurpuhastuse tegemine (mööbli, seinte, lagede, akende ja põrandate puhastamine)
 • Hoolduskoristuse tegemine
 • Spetsialiseerumisega seotud tööosad (Toateenindamine, eripuhastustööde tegemine)
 1. Kaasaegsed seadmed käsitsi ja mehhaniseeritud koristamiseks

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 2080 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
MM slash DD slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.