Puhastusteenindaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi alusel

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Õpetusega taotletakse, et õppija saab professionaalse kompleksõppe ja omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks puhastusteeninduses ja teeninduse erinevates ettevõtetes, klientide kodudes abilisena või endale töökoha loojana.

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid ning oskab neid kasutada;
 • määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, puhastab ja hooldab erinevaid töö- ja elukeskkondasid ning põhilisi pinnakattematerjale;
 • määrab ja hindab määrdumise ja saastumise põhjuseid ning pinnakattematerjale;
 • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid;ning valmistab need tööks ette;
 • teeb suurpuhastuse ja hoolduskoristuse, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või masinaid;

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad puhastusteeninduse valdkonnas tööd alustada. Puhastusteenindaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö, 20 tundi on iseseisev töö. Praktika väljaõpe on 90 akadeemilist tundi. Kursus sisaldab loenguid, iseseisvat tööd, testülesandeid ning praktilist väljaõpet ettevõttes praktikal. Iseseisev töö tähendab, et koolitatav loeb iseseisvalt läbi etteantud õppematerjali ja oskab vastata koolitaja küsimustele.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppetunni meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPE SISU:
Moodul I Tööks ettevalmistamine:

 • koristustööde vajadus ja järjekord
 • koristuste liigid sh eripuhastustööd
 • koristusplaani koostamine
 • puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud

Moodul II Hoolduskoristus ja suurpuhastus:

 • hoolduskoristuse ja suurpuhastuse põhimõtted
 • erinevad koristusmeetodid, koristustarvikud, -ained ja /või –masinad  hoolduskoristuses ja suurpuhastuses
 • ergonoomika ja keskkonna säästlik töötamisviis

Moodul III Suhtlemine ja töötamine meeskonnas:

 • töötamine meeskonnas ja koostööoskused
 • töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõuete järgimine

Moodul IV Praktiline töö

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
 –  Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 1880 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 11.03.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-68

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.