Alustava ettevõtja koolitus

Oma äri avamine annab teile võimaluse teostada oma ideid, saavutada finantsiline ja karjääriline sõltumatus. Õppeprotsessi käigus omandate oskused äri planeerimiseks, saate teada ettevõtluse alustamise ja arendamise seadusandlusest, õpite tundma riskianalüüsi vahendeid, turunduse õigeid võimalusi, töösuhteid reguleerivate reeglite kohta ja palju muud. Õppe lõppedes koostate oma äriplaani ja saate soovitusi selle edasiseks rakendamiseks reaalsetes tingimustes.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Juhtimine ja haldus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õppekava põhineb kutsestandardil Väikeettevõtja, tase 5.

KOOLITUSE EESMÄRK
Tagada õppija teadmised ja oskused, mis on vajalikud väikeettevõtte loomiseks ja juhtimiseks. Kursus keskendub äri planeerimisele ja äriplaani koostamisele.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

-tunneb ettevõtte asutamise ja alustamise õiguslikke aspekte,

-teab raamatupidamise ja maksustamise aluseid,

-mõistab ja analüüsib ettevõtte arenguvõimalusi,

-oskab analüüsida riske ja teha otsuseid, sealhulgas stressirohketes olukordades,

-tunneb tööõiguse aluseid,

-koostab oma ettevõtte äriplaani.

SIHTGRUPP
Kõik, kes soovivad oma ettevõtet korraldada, ja ettevõtjad, kes on just oma äri avanud.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab:
loengud, arutelud ja diskussioonid, olukordade modelleerimine, seadusaktide uurimine.
Praktiline õpe hõlmab:
situatsioonilised ülesanded, töö dokumentidega.
Iseseisev töö hõlmab:
kodutööd, äriplaani kirjutamine.

ÕPPESISU
1. Ettevõtluse alused (5 akadeemilist tundi)

-Ettevõtluse olemus
-Eesmärk ettevõtluses ja juhtimises
-Põhimõisted ettevõtluses
-Konkurentsieelised
-Ootused, probleemid ja riskid ettevõtluses
-Ettevõtja kujunemine – motiivid, iseloomujooned, eneseanalüüs

2. Seadusandlik alus (10 akadeemilist tundi)

-Ettevõtte vormide (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS) eripärad, nende eelised ja puudused
-Ettevõtte asutamise kord ja kapitali suurus, konto avamine
-Riigiasutused, mis kontrollivad ettevõtet
-Load ja litsentsid
-Ettevõtja vastutus
-Garantiid ja käendused
-Ettevõtte kindlustuse liigid

3. Lepingud majandustegevuses (10 akadeemilist tundi)

-Majandustegevuse lepingute liigid (rent, ost-müük, liisinguleping, käendus, jne.)
-Lepingute kohustuslikud ja täiendavad tingimused
-Lepingute täitmata jätmise eest vastutamine
-Millal leping tunnistatakse kehtetuks
-Vaidluste lahendamine kohtus
-Ettevõtte tegevuse lõpetamine
-Praktiline ülesanne: töö lepingunäidiste ja majandusdokumentidega.

4. Turunduse alused (10 akadeemilist tundi)

Mis on turundus? Kuidas koostada turundusplaani;
-Logistika teenused
-Turundusstrateegia
-Toote müügikorraldus
-Müügituru ja tarbijate ringi määratlemine
-Toote või teenuse konkurentsieeliste tuvastamine
-Sortimendi laiendamine ja nõudluse uurimine
-Müügiprotsess – ettevalmistus, veenmine, tehingu sõlmimine, järelteenindus;
-Müügikunst (ka telefoni ja interneti teel);
-Ärietikett

5. Äri planeerimise etapid (15 akadeemilist tundi)
sealhulgas

-Sihtturu analüüs.
-Ettevõtte nime ja tegevuskoha valik
-Ostmine ja lepingud
-Ettevõtte struktuur. Firma juhtimine. Meeskonna planeerimine.
-Riskiallikate kindlaksmääramine, st kohtade tuvastamine, kus võib tekkida ettevõttele tõsist kahju
-Turundustegevuste planeerimine
-Tööohutus ja -turvalisus ettevõttes, seadusnormide kohustuslik järgimine.
-Praktiline ülesanne: äriidee väljatöötamine, arvestades turu vajadusi ja sihtrühma.

6. Äriplaani sissejuhatus. Äriplaani olemus, liigid, struktuur, eesmärgid (15 akadeemilist tundi)

-Äriplaani koostamise alused; Äriplaani struktuur;
-Peamised vead äriplaani koostamisel;
-Ärikeskkond, välissuhted (sealhulgas PEST ja SWOT analüüsid);
-Ettevõtte sisemine keskkond ja väline ärikeskkond;
-Makrokeskkond ja mikrokeskkond;
-Iseseisev töö: Äriplaani kirjutamine (60 akadeemilist tundi kogu õppeperioodi jooksul)

7. Äri arendamine ja juhtimine (5 akadeemilist tundi)

-Regulaarse efektiivsuse analüüsi vahendid äri arendamiseks
-Koostöö äriteemaga seotud organisatsioonidega
-Turuanalüüs, toote/teenuse arenguplaan
-Innovatiivsete tehnoloogiate kasutamine
-Soovitused juhtimisoskuste arendamiseks
-Projektide väljatöötamise loogika, ressursside planeerimine

8. Raamatupidamise alused ettevõtjale (15 akadeemilist tundi)

-Raamatupidamisseadus. Raamatupidamise korraldamine väikefirmas
-Bilanss, selle struktuur, bilansikirjed;
-Kasumiaruanne, selle struktuur ja kirjete sisu;
-Rahavoogude aruanne;
-Ettevõtlusvormide eripärad raamatupidamises ja maksustamises
-Eesti maksusüsteemi ülevaade. Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks. Määrad, tähtajad ja aruandlus. Maksusoodustuste maksustamine;
-Praktiline ülesanne: töö raamatupidamisdokumentide näidistega.

9. Ettevõtlustegevuse korraldamisega seotud kulud (5 akadeemilist tundi)

-Ettevalmistav etapp
-Põhivahendid – kulud rendile, seadmetele jne.
-Käibevahendid – jooksvad tootmiskulud materjalidele, haldusele, müügile ja personalile
-Igakuised erakulud – ettevõtja töötasu

10. Algkapitali vajadus ja allikad (3 akadeemilist tundi)

-Sisemised finantseerimisallikad
-Välised finantseerimisallikad
-Riiklik finantsabi. Starditoetus tegevuse alustamiseks
-Soodustingimustel krediit. Toetused ettevõtluse kasvuks
-Vastutus toetuste väärkasutamise eest

11. Töösuhte alused. (2 akadeemilist tundi)

-Töölepingud ja töövõtulepingud
-Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused

12. Iseanalüüs ja edasine areng (5 akadeemilist tundi)

-Valmiduse hindamine ettevõtlusega alustamiseks
-Keelteoskuse enesehindamine
-Tööks vajaliku tarkvara määratlemine. Arvutioskuste enesehindamine.
-Puuduvate oskuste määratlemine, isikliku arengu ja õppe plaani koostamine

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Kutsestandard Väikeettevõtja, tase 5
3. Praktiline teenusedisaini käsiraamat ettevõtjale. Katrin Koit
4. Noorelt ettevõtjaks. Adam Sutherland
5. Alustava ettevõtja abc: Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted. Koostajad: Silja Soon, Niina Siitam Kaasautorid: Meeli Miidla-Vanatalu, Kaia Taal, Rein Reisberg, Kristel Plangi, Indrek Avi
6. No B.S. Business Success for the New Economy. Dan Kennedy
7. Praktiline projektijuhtimine. Algis Perens

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami: Äriplaani koostamine.

Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

-Õpilase ees- ja perekonnanimi
-Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
-Kursuse nimetus
-Õppekeel
-Õppetöö alguse kuupäev
-Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.
LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.