Autolukksepa abi

Kursus on mõeldud algajatele spetsialistidele, kes soovivad omandada kvalifikatsiooni ja oskusi autode hoolduse ja remondi valdkonnas, samuti autoteeninduse töötajatele, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni ja laiendada oma erialaseid pädevusi.

ÕPPEKAVA RÜHM
Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Suund: Tehnikaalad;
Rühm: Mehaanika ja metalltöö

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Mootorsõidukitehnik, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursuse eesmärk on valmistada ette spetsialiste kvalifitseeritud tööks autode hoolduse ja remondi alal. Programm hõlmab autode ehituse aluseid, mootoreid, ülekandesüsteeme, elektroonikat ja turvasüsteeme, pakkudes nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Praktika autoteeninduses võimaldab õppijatel omandatud teadmisi kinnistada ja valmistuda tööks autotööstuses.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Rakendab igapäevases töös põhilisi teadmisi autode ehitusest, süsteemidest ja mehhaanikast.
 • Järgib seadusandlikke norme.
 • Kasutab töömeetodeid, mis tagavad ohutuse ja mugavuse.
 • Mõistab põhilisi tehnilisi jooniseid ja skeeme.
 • Teostab tööd, järgides keskkonnastandardeid.
 • Peab arvestust tehtud tööde kohta
 • Hinnab tehtud tööde kvaliteeti vastavalt ülesandele.
 • Hoiab sõbralikke ja lugupidavaid suhteid kolleegide ja klientidega.

SIHTGRUPP

-Algajad spetsialistid ja need, kes soovivad omandada automehaaniku ameti.
-Töötavad spetsialistid, kes tahavad lisada autoremondi oma oskuste hulka.
-Autoomanikud, kes otsivad teadmisi iseseisvaks hoolduseks.
-Inimesed, kes otsivad uut ametit.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHTÕppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

70 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
85 akadeemilist tundi praktilist õpet,
5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppeprotsess on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetele. Koolitus koosneb auditoorsetest tundidest, mis on integreeritud praktiliste tegevustega.

ÕPPESISU
MOODUL 1: Autotööstuse alused

-Autotööstuse ajalugu
-Auto põhikomponendid
-Ohutusnõuded automehaanika tööde teostamisel

MOODUL 2: Mootori ja jõuülekande alused

-Sisepõlemismootori ehituse ja töö alused
-Kaasaegses tööstuses kasutatavad peamised mootoritüübid (välja arvatud elektrimootorid)
-Mootorisüsteemid: määrimine, jahutus, filtreerimine
-Käigukastide tüübid
-Siduri, võllide ja reduktorite töö alused

MOODUL 3: Veermik ja pidurisüsteem

-Veermiku konstruktsioon
-Vedrustus: elemendid, vedrustuse tüübid
-Roolisüsteem ja roolivõimendid
-Ketta- ja trummelpidurite tööpõhimõtted
-Käsipiduri hooldus ja remont

MOODUL 4: Diagnostika

-Diagnostikaseadmete tüübid
-Diagnostikaseadmete kasutamine
-Elektriliste ja mehaaniliste rikete tuvastamise ja kõrvaldamise protseduurid

MOODUL 5: Jahutus- ja küttesüsteemid

-Mootori jahutussüsteem
-Radiaatori ja termostaadi vahetamine
-Mootori ülekuumenemise tuvastamine ja ennetamine

MOODUL 6: Tööala haldamine

-Inventari ja tööriistade haldamine vastavalt ohutusnõuetele
-Põhiliste tehniliste jooniste ja skeemide mõistmine ja tõlgendamine
-Töö teostamine vastavalt keskkonnastandarditele
-Tehtud töö dokumenteerimine

MOODUL 7: Praktiline töö ja praktika

-Reaalsed ülesanded autode remondi ja hoolduse valdkonnas
-Töö kogenud mehaaniku juhendamisel
-Töö autoteeninduses
-Professionaalsete oskuste hindamine ja aruannete koostamine

MOODUL 8. Esmaabi osutamine:

-Kannatanu seisundi hindamine.
-Abi osutamine hingamise ja/või vereringe seiskumisel.
-Haavade töötlemine ja abi osutamine verejooksude korral.
-Abi osutamine põletuste puhul.
-Abi osutamine traumade ja luumurdude korral.
-Reageerimine allergilistele reaktsioonidele ja anafülaktilisele šokile.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, kutseharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV MATERJAL
Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
Autode ja traktorite remondilukksepp
Autode remont

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:
1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.