Maalritööd baaskoolitus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Maaler, tase 4“ kompetentsid B.3.1. Hoonete ja rajatiste sise – ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine, B.3.2. Seina katmine Rullmaterjaliga, B.3.3. Dekoratiivviimistlemine dekoratiivvärvidega
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Anda teadmised ja oskused ehitusviimistluse valdkonnas töötamiseks-oskused ja teadmised maalritöödest, pindade ettevalmistamisest jne.
ÕPIVÄLJUNDID:
 • valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja
 • teostab pindade ettevalmistuse (pahteldamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat
 • teostab seinapindade lõppviimistluse (värvimine) järgide materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat
 • katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat
 • järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö-ja keskkonnaohutusnõudeid
 • kannab juhindamisel pinnale dekoratiivvärvi või- värvisüsteemi, juhendudes toote paigaldusjuhendist ja/või paigaldustehnoloogiast ning proovipinnast
 
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Sihtrühm on erialsele hariduseta inimesed, keskhariduseta täiskasvanud või inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi maalri erialal suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle ehitusettevõtetes.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:  Põhiharidus. Kõik kutse- või keskhariduseta isikud, kes soovivad omandada põhiteadmised ja -oskused maalri erialal.
 
Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 120 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö ja 80 tundi – praktiline töö.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPE SISU:
Teoreetilise õppe teemad:
 • Töö- ja keskkonnaohutusnõuded
 • Tasandustöödel kasutatavad tööriistad ja materjalid
 • Erinevate pindade ettevalmistamine viimistlemiseks, tasandussegude valmistamine, tasandustööde tehnoloogia
 • Erinevad värvide tüübid, nende omadused, värvmistöödel kasutatavad töövahendid, nende valik ja hooldamine
 • Värvimise ja lakkimise tehnoloogia ning kipsplaatpindade viimistlemine
 • Varem värvitud pindade ettevalmistamine värvimiseks ja värvimine
 • Seinakatte rullmaterjalid, nende paigaldamise tehnoloogia
 • Vajaliku materjalide koguse ja tööaja arvestamine
 • Energiatõhusa ehitamise põhimõtted
 • Tutvustamine pahtli ja värvi seadmetega
 • Kruntimine
Praktilise õppe teemad:
 • Pinna tasandamine tasandusseguga
 • Aluspinna pahteldamine ja lihvimine
 • Aluspindade värvimine ja lakkimine
 • Seinapinna ettevalmistamine katmiseks rullmaterjaliga
 • Seinapinna katmine rullmaterjaliga
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid Sergei Sommer
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 2080 € + KM
 
_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-53
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.