Kinnisvaramaakler

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Jäe- ja hulgimüük
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Omandamine teadmisi ja oskusi antud valdkonnas iseseisva töö jaoks kinnisvara turul.
Õpiväljundid:
 • vahendab kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid
 • mõistab turuinformatsiooni kogumise ja analüüsimise vajadust
 • peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid
 • mõistab kinnisvara valdkonna erinevaid seadusi
 • rakendab objektiga seotud turundustegevusi
 • töötab ennastjuhtivalt iseseisvalt ning meeskonnas
Sihtgrupp ja õppealuse tingimused:
Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri oskusi ja töötada antud vallas.
Õppealuse tingimused: keskharidus
 
Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, nendest 130 tundi – auditoorne töö, 30 tundi – isesseisev töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing ÄRIKOOL auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolikeskuse poolt. 
 
ÕPPE SISU
1. Kinnisvaramaakler
 • Sissejuhatus reguleerivasse seadusandlusesse
 • Riiklike standardite nõuded
 • Maaklerite koda (aukohus, maaklerite head tavad)
2. Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
 • Võlaõiguseadus (maakleri leping, käsundusleping)
 • Maakleri õigused ja kohustused, maakleri vastutus
 • Maakleri vead, maaklerite maine
3. Seadusandlus kinnisvaramaakleeri tööl
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Võlaõigusseaduse osa
 • Pärimisseaduse osa
 • Asjaõigusseaduse osa
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 • Tehingu osapooled
 • Lepingud (müük, kinge, isiklik kasutusõigus, pärimisõigus, üürilepingud)
4Reklaam ja lääbirääkimised
 • reklaami koostamine
 • reklaamikanalid
 • klientide leidmine, töö klientidega
 • lääbirääkimistehnikad
 • külmkõned
5. Objektide näitamine
 • objektid rendile ja müügile (äri ja elamu kinnisvara)
6. Lepingute ettevalmistamine
 • maakleri ja kliendi õigused ja kohustused
 • kinnisvaramaakleri vastutus
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
LektoridInga Sild
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980 EUR + KM
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
MM slash DD slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.