Kinnisvaramaakler

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Jäe- ja hulgimüük

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava põhineb kinnisvaramaaklerite kutsestandarditel tase 5

Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: anda vajalikke teadmisi ja oskusi kinnisvara valdkonnas iseseisva töö jaoks.

Õpiväljundid:

 • tunneb Eesti seadusandlust, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus, andmekaitseseadust, rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadust, isikuandmete kaitse seadust,
 • kogub turuinformatsiooni ja analüüsib kogutud informatsiooni.
 • on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
 • oskab vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone
 • peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid
 • tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid
 • tegutseb üldjuhul iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest

Sihtgrupp ja õppealuse tingimused:
Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri teadmisi ja oskusi ning töötada kinnisvara valdkonnas.
Õppealuse tingimused: keskharidus

Õppe kogumaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, nendest 130 tundi – auditoorne töö, 30 tundi – isesseisev töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing ÄRIKOOL auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolikeskuse poolt. 
ÕPPE SISU

 1. Kinnisvaramaakler – sissejuhatus erialasse
 • Kinnisvara õiguse alused
 • Maaklerite koda (aukohus, Eesti kinnisvaramaaklerite head tavad)
 • Kinnisvara hindamine (kinnisvara hindamise põhimõtted ja meetodid)
 1. Seadusandlus kinnisvaramaakleeri tööl
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Võlaõigusseaduse osa
 • Pärimisseaduse osa
 • Asjaõigusseaduse osa
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
 • Ehitusõigus
 • Tehingu osapooled
 • Lepingud (müük, kinge, isiklik kasutusõigus, pärimisõigus, üürilepingud). 
 1. Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
 • Maakleri leping, käsundusleping
 • Lepingute ettevalmistamine
 • Kinnisvaramaakleri vastutus
 1. Reklaam ja lääbirääkimised
 • Kinnisvarakuulutuste koostamine
 • Reklaamikanalid
 • Klientide leidmine, töö klientidega
 • Lääbirääkimistehnikad
 • Külmad kõned
 • Liftikõne
 1. Kinnisvaramaakleri igapäevatöö
 • Üleandmise-vastuvõtmise akt ja objektide näitamine
 • Valduse korraldamine ja kinnisasja päraldiste üleandmise. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Hiie Tamm
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980+KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 10.07.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-54

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.