Laotöötaja kaasaegses laos

Laotöötajad on nõutud erinevates ettevõtetes, mis omavad laopindu. Laotöötaja vastutab erinevat tüüpi kaupade, nii pakendatud kui ka pakendamata, teisaldamise eest, teostab nende kaupade laadimist ja mahalaadimist, komplekteerib kaupu vastavalt saatelehtedele, osaleb laotöö korraldamises ja inventuuride läbiviimises ning teistes kaasaegse lao ülesannetes. Kursus on suunatud kaasaegse lao tingimustele. Teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks praktikaga viiakse läbi tutvustav ekskursioon Tallinna ladudesse ja laokompleksidesse.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond:  Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Laotöötaja, tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Anda teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud töötamiseks kaasaegses laos.

KOOLITUSE TULEMUS

Pärast koolituse lõpetamist õpilane:

 • järgib tööohutuse, ohutustehnika ja keskkonnakaitse nõudeid;
 • mõistab kaasaegse laomajanduse üldprotsesse;
 • kasutab laovarustust nõuetekohaselt, tõhusalt ja ratsionaalselt;
 • oskab töötada meeskonnas, suhelda klientidega, järgib ettevõtte eetikakoodeksit;
 • valdab laotarkvara, registreerib laooperatsioone oma pädevuse piires;
 • kasutab infotehnoloogiat töös ülesannete täitmisel;
 • mõistab professionaalse arengu tähtsust ja uuenduste jälgimist oma erialal;
 • järgib seadusandlust, mis puudutab tema tööd.

SIHTGRUPP

 • Isikud, kes soovivad töötada ettevõttes, millel on laod ja laokompleksid
 • Isikud, kes soovivad omandada uue eriala
 • Isikud, kellel on aegunud teadmised laomajanduse valdkonnas ja kes soovivad neid uuendada, et töötada kaasaegsetes tingimustes.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT

Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

130 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd..

Teoreetiline õpe: Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine, seadusaktide uurimine.

Praktiline õpe: Dokumentidega töötamine, spetsialiseeritud tarkvaraga töötamine, situatsioonilised ülesanded, praktilises olukorras töötamine, testid.

Iseseisev töö: Kodutööd, esseed, esitlused, dokumentidega töötamine, eneseanalüüs.

ÕPPESISU
Moodul 1 Laomajanduse alused ja laomajanduse ajalugu. (7 akadeemilist tundi)

 • Laomajanduse põhiprintsiibid
 • Süstematiseerimine, optimeerimine, planeerimine, kontroll
  Ladude ja terminalide arengulugu

Moodul 2 Ladude otstarve ja klassifikatsioon. (14 akadeemilist tundi)

 • Ladude klassifikatsioon otstarbe järgi. Ladude tüübid.
 • Premium segmendi klassid (A, A+, B, B+, C, D)
 • Kriteeriumid, efektiivsus.

Moodul 3 Laotööde operatsioonid. (15 akadeemilist tundi)

 • Põhilised laotööde operatsioonid
 • Laotööde operatsioonide automatiseerimine
 • Kauba mahalaadimine. Kauba vastuvõtt. Kauba sorteerimine. Kauba paigutamine hoiukohtadesse. Hoidmine. Komplekteerimine. Pakkimine. Laadimine (kauba väljastamine).
 • Kontaktivaba identifitseerimise tehnoloogiad
 • Töö infotehnoloogilistes süsteemides
  Cross-docking

Moodul 4 Laotöö õiguslikud alused ja dokumentatsioon. (20 akadeemilist tundi)

 • Laohoidmise üldtingimused ELEA
 • Laodokumentide käive, laoarvestus
 • Peamiste laodokumentide loetelu

Moodul 5 Töö, tuleohutus. (7 akadeemilist tundi)

 • Töökeskkond ja ohutus. Tööohutuse ja ohutustehnika alused
 • Ohutustehnika juhendid ja riskidega tutvumine.
 • Tööseadusandlus. Töö ja töösuhete põhiprintsiibid.
 • Kohaldatav seadusandlus ja infoallikad.
 • Töö- ja puhkeaeg. Puhkus ja puhkusegraafik.
 • Tuleohutusnõuded hoonetele, nõuded tuletõrjeveevõtukohtadele. Riigi Teataja.
 • Tuleohutusnõuete kogumik. Päästeamet.

Moodul 6 Keskkonnaohutus, kord ja puhtus laos. (6 akadeemilist tundi)

 • EL keskkonnapoliitika. Direktiivid.
 • Peamised riskid. Vastutus keskkonnakaitse valdkonnas.
 • Keskkonnastrateegia ja jätkusuutliku arengu põhimõtted. Võimalused keskkonnareostuse ennetamiseks ja vähendamiseks tootmises ja igapäevaelus. Jäätmete esmatöötlemine.
 • Puhtuse säilitamise nõuded, hügieen. Enesekontroll.

Moodul 7 Lao planeerimine. (14 akadeemilist tundi)

 • Laotehnoloogiad ja laoruumid
 • Efektiivne kasutamine
 • Laotehnika otstarve. Laotehnika klassifikatsioon.

Moodul 8 Laotehnika otstarve. (10 akadeemilist tundi)

Laotehnika liigid ja klassifikatsioon. Kasutamine, otstarve.

Moodul 9 Lao kindlustamine. (6 akadeemilist tundi)

 • Kindlustamise nõuded ELEA
 • Klassikalised kindlustamise liigid, kasutamine laokompleksis.

Moodul 10 Laotööde operatsioonid. (20 akadeemilist tundi)

 • Tellimuse töötlemine.
 • Kauba saabumine.
 • Kauba diferentseerimine.
 • Laohaldussüsteemid (WMS)
 • Kontaktivaba identifitseerimise tehnoloogiad
 • Tootmisressursside planeerimise süsteemid (MRP), Automaatsete laduste haldamise ja väljastamise süsteemid (AS/RS).
 • Raadiosagedusliku identifitseerimise süsteemid (RFID).
 • Automaatiseeritud etiketiprintimise süsteemid. Häälepõhised andmekogumissüsteemid.

Moodul 11 Paigutamine hoiukohtadesse, hoiustamise süsteemid. (20 akadeemilist tundi)

 • Komplekteerimine ja kolimine.
 • Ristlaadimine.
 • Pakkimine ja lisaväärtusega toimingud.
 • Laadimine ja mahalaadimine.

Moodul 12 Inventuuri eesmärk ja korraldus. (11 akadeemilist tundi)

 • Inventuuri meetodid.
 • Inventuuri läbiviimise kord.
 • Inventuuri ettevalmistus, materiaalne vastutus, kokkuvõtete ja järelduste koostamine inventuuri kohta.
 • Jääkide ümberarvestus, võrdlus raamatupidamisandmetega ja põhidokumentide täitmine.
 • Erinevuste analüüs.
 • Tulemuste vormistamine.

Moodul 13 Laotarkvara kasutamine. (10 akadeemilist tundi)

 • Laohaldussüsteem WMS
 • ERP arvestussüsteemid/mobiilirakendused
 • Laohaldussüsteemi tarkvara.
 • NOOM Laotarkvara (WMS/IMS)

* Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Tulvi, A., Logistika õpik kutsekoolidele,
3. SA Innove,2013 http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/logistika-opik-kutsekoolidele
4. Tuilvi, A., Lao haldamine , e-raamat , 2021 ( https://seilecs.ee/toode/lao-haldamine/)
5. Tulvi, A., Proos, A., Logistika ja laondus Külim 2000
6. Tulvi, A., Laondus ja veokorraldus Töövihik Külim 2002
7. Logistika mõisted ja terminid (Estonia Warehouse.com)
8. Tõstukite ohutusjuhendid http://images.google.com
9. Logistika ja laondus õppematerjal: www.logiproff.ee
10. Richey, R., Express Series English for Customer Care Oxford University Press 2007
11. Truu, S., English for Students of Logistics, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2006
12.Ametikeel: Veondus, TEA Kirjastus, 1998
13. https://www.elea.ee/en/insurance/
14.Päästeamet https://www.rescue.ee/files/2020-09/est-rgb.pdf?9867bcada1

15. https://itella.ee/ariklient/info-abi/lepingud-tingimused/elea-autokaubaveo-uldtingimused/
16. https://itella.ee/ariklient/laologistika/

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool Koolituskeskuse auditooriumid asuvad aadressil: Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (demonstratsiooniekraan, data-projektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internetiühendus, Wi-Fi on koolituse osalejatele tasuta. Samuti on olemas abiruumid mugavaks pikaajaliseks viibimiseks Koolituskeskuses: garderoob, tualetid, kööginurk koos kohvimasinaga, kuumavee ja külma vee jaotur, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud, tee- ja kohvitarvikud. Koolituskeskuse läheduses on mitu toitlustusasutust ja toidupood.

Koolituskeskus asub hoone teisel korrusel ilma liftita. Piiratud liikumisvõimega inimestele eraldi sissepääsu ei ole, kuid mõningatel juhtudel oleme valmis korraldama koolitusi mugavamas kohas või veebis – palun võtke meiega ühendust lahenduse arutamiseks.

Lukustusperioodil ja muude ettenägematute asjaolude korral või kokkuleppel Koolituskeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Interaktiivsed loengud, diskussioonid, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud, temaatilise tarkvaraga töötamine, dokumentide näidistega töötamine, töö spetsialiseeritud internetikeskkonnas, kodused ülesanded, eneseanalüüs. Visuaalne õpe: temaatilised foto- ja videomaterjalid, graafilised kujutised, õppevahendid. Teoreetiliste teadmiste praktiliseks kinnistamiseks korraldatakse tutvustav ekskursioon Tallinna ladudesse ja laokompleksidesse.

ÕPPEMATERJALID
Õpetaja initsiatiivil võivad õppimise ajal väljastada jagatavaid õppematerjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõuetega tagada autoriõigusega kaitstud materjali konfidentsiaalsus.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppeprotsessi käigus sooritavad õpilased praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid töid, saades õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.

Lõpueksamile lubatakse õpilasi, kes on läbinud vähemalt 75% kursusest.

Kursuse lõpus sooritab õpilane lõpliku valikvastustega test, mis põhineb koolitusel läbitud teemadel, ning praktilise ja iseseisva töö sooritamisel ning viib läbi praktilise ülesande õpetaja juhendamisel, mis näitab kandidaadi oskusi.

Attestatsioon loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 75% testi küsimustest ja täidab praktilise ülesande.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.