Kultuurikorraldaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS: Humanitaaria ja kunstid, Muusika ja esituskunstid
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kultuurikorraldaja, tase 4
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse lõpetanu on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused
iseseisvalt korraldada kultuuri- ja huvitegevust.
ÕPIVÄLJUNDID:
 • Selgitab välja paikkonna kultuuriteenuste vajadused, kasutades selleks erinevaid meetodeid, analüüsib saadud tulemusi ning teeb järeldusi.
 • Osaleb organisatsiooni arengukava koostamiseks, arvestades olemasolevaid ressursse.
 • Korraldab kohaliku kultuurisündmuse vastavalt eesmärgile, planeeritud tegevustele ja eelarvele.
 • Korraldab kultuurisündmuse reklaamimise, kasutades erinevaid meediakanaleid jm võimalusi, lähtudes meediaplaanist.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga
inimesed, kes soovivad kultuurikorraldajana tööd alustada. Koolituskorraldaja töö nõuab olulist avatust, loovust ja algatusvõimsust, paindlikkust, empaatiast, sallivust, pingetaluvust, täpsust ja korrektsust.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi,  millest 130 tundi on auditoorne töö ja praktilised ülesanded, 30 tundi- iseseisevtöö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.
ÕPPE KIRJELDUS:
 
1. Paikkonna kultuurielu kavandamine
 • Vajaduste ja võimaluste kaardistamine ja nende analüüsimine.
 • Tegevuste kavandamine.
 • Paikkonna maine kujundamine.
 • Kultuurilise järjepidevuse hoidmine.
 • Võrgustikutöö.
2. Kultuurisündmuse korraldamine ja vahendamine
 • Kultuurisündmuse planeerimine.
 • Kultuurisündmuse korraldamine.
 • Kultuurisündmuse vahendamine.
 • Kultuurisündmuse mõju hindamine.
3. Kultuurisündmuse ja -organisatsiooni turundamine
 • Kultuurisündmuse reklaamimine.
 • Piletimüügi korraldamine
4. Huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine
 • Tingimuste loomine huvitegevuseks ja huvitegevuse koordineerimine.
 • Paikkonna elanike kaasamine huvitegevusse.
5. Kultuuriprojektide juhtimine
 • Kultuuriprojektide kavandamine.
 • Kultuuriprojektide elluviimine.
 • Kultuuriprojektide tulemuse hindamine
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on kombineeritud vormis, mis sisaldab testi(teadmised) ja praktilisi(oskused) harjutusi.
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Katrin Kivisild
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980€ + KM
 
_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-58
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.