Külmamehaanik

Külmutusseadmete mehaanik tegeleb külmutusseadmete, konditsioneerimissüsteemide, soojuspumpade, külmaainet sisaldavate süsteemide paigaldamise, hoolduse ja remondiga ning kunstliku kliima loomise süsteemide seadistamisega kaubanduses, transpordis, elamutes ja tööstuspiirkondades.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Tehnika, tootmine ja ehitus;
Suund: Tehnikaalad;
Rühm: Elektrienergia ja energeetika.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Külmamehaanik tase 4 kutsestandard.

KOOLITUSE EESMÄRK
Valmistada ette külmutusseadmete mehaanikud, kes hakkavad paigaldama, hooldama, käitama ja seadistama mitmesuguseid külmutusseadmeid ja süsteeme, mis sisaldavad keerukaid külmaaineid

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Teostab seadmete remonti.
 • Paigaldab, hooldab, käitab ja seadistab külmutusseadmeid ja -süsteeme, mis sisaldavad keerukaid külmaaineid.
 • Viib läbi jahutussüsteemi tiheduse kontrolli ilma jahutuskontuuri avamata.
 • Teostab külmaaine kogumist sõltumata selle kogusest.
 • Töötab osana töörühmast või iseseisvalt.
 • Arvestab oma töös külmaainete ja jahutuskompressorite õlide omadusi ning külmutussüsteemide ja nende ohutut kasutamist.

SIHTGRUPP
Inimesed, kes on huvitatud töötamisest külmutus- ja kliimaseadmete mehaanikuna

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
põhiharidus

AMETI ERIPÄRAD:
Töö nõuab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes.

Töid võib teostada nii siseruumides kui ka vabas õhus. Tööd võivad kaasneda müra, vibratsiooni, tolmu ja temperatuurikõikumistega. Suurenenud riskid kokkupuutel pingestatud seadmete ja keemiliste ainetega nõuavad tööohutuse ja töökaitse reeglite range järgimist.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
140 akadeemilist tundi praktilist õpet

Õppeprotsess põhineb aktiivõppe põhimõtetel.

Õpe hõlmab auditoorseid tunde, mis on integreeritud praktiliste harjutustega

ÕPPESISU
1.Külmutusseadmete ja KKSP-süsteemide paigaldamine ja ühendamine.

 • Torude ühendusviisid sõltuvalt materjalidest;
 • Kaablite tüübid ja kasutusalad;
 • Tuleohutusnõuded;
 • Külmutuskomponentide põhitööpõhimõtted;
 • Baasteave külmasüsteemide mehaanilisel paigaldamisel kasutatavate materjalide (torud, isolatsioon, komponendid jms) ja ühendusmeetodite kohta;
 • Põhiteadmised külmasüsteemide elektripaigaldamisel kasutatavatest materjalidest (kaablid, kaabliredelid, maandamine ja potentsiaaliühtlustus, kaitse, lülitusseadmed, juhtkontrollerid jne) ja nende ühendamise viisidest;
 • Külma põhikomponendid ja nende ühendamisviisid;
 • Eriotstarbelised seadmed ja nende kasutusvaldkonnad;
 • Erialal kasutatavad materjalid ja nende ühilduvus;
 • Elektrotehnika, automaatika ja elektroonika alused;
 • Ohmi seaduse rakendamine.

2. Külmutusseadmete ja KKSP-süsteemide tehniline hooldus ja ekspluatatsioon.

 • Jahutussüsteemi võimalikud lekkekohtad;
 • Puhastusvahendite liigid ja nende kasutusvaldkonnad;
 • Hoolduse ja kontrolli põhimõtted;
 • Mitmetasandiline jahutussüsteem;
 • Süsteemikomponentide paigutus ja kasutamine;
 • Mehaanika.

3. KKSP seadmete ja süsteemide remont.

 • Seadmete ja süsteemide rikete tuvastamine
 • Remont
 • Tegevused pärast remonti
 • Süsteemi üldine ülevaatus ja jälgimine tööparameetrite saavutamiseni
 • Remonditööde dokumenteerimin4.

4. Külmasüsteemi tiheduse kontrollimine nii jahutuskontuuri avamisega kui ka ilma selleta

 • Jahutussüsteemi võimalikud lekke kohad
 • Lekkevastased meetodid

5. Külmaaine kogumine

 • Koguriseadme tööpõhimõte ja kasutamine;
 • Külmaainega (sh saastunud külmaaine ja õlidega) käitlemise kord;
 • Kõige levinumate külmaainete füüsikalis-keemilised omadused (toksilisus, tuleohtlikkus, tihedus, aurustumisrõhk jms);
 • Sanitaar- ja tuleohutusnõuded külmaainetega käitlemise

6. Meeskonnatöö efektiivsuse alused ja juhtimine töökohal

 • Meeskonnatöö ja suhtlemine
 • Probleemide lahendamine ja konfliktide lahendamine meeskonnas
 • Juhtimispõhimõtted töökoha

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 80% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 80% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistust.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 80% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2045 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 220

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.