Koolitusspetsialist

Koolitusspetsialist

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: ÄRINDUS JA HALDUS, Personalitöö
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Personalispetsialist tase 5 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse lõpetanu on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt korraldada koolitustegevusi lähtuvalt organisatsiooni vajadusest.
ÕPIVÄLJUNDID:
Toetab töötajate arendamist ja süsteemset hindamist
Osaleb personali arendamise vajaduse väljaselgitamises ning koolitusplaani väljatöötamises
Mõistab andmete kogumise, töötlemise ja esitamise meetodeid ja andmebaaside ülesehituse põhimõtteid
Toetab töötajaid ja nõustab juhtkonda organisatsiooni või üksuse arenguvajaduste kohta

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga
inimesed, kes soovivad koolitusspetsialistina tööd alustada. Koolitusspetsialisti töö nõuab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, head kohanemisvõimet, tolerantsust, arengule orienteeritust, eesmärgipärasust, täpsust ja usaldusväärsust.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö, 100 tundi praktiline töö. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPE KIRJELDUS:
I moodul „Personalitöö korraldamine“
II moodul „Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine“
III moodul „Töötajate motiveerimine ja tasustamine“
IV moodul „Töötajate arendamine ja hindamine“

ÕPPESISU:
I moodul
personaliarvestuse alused;
personali värbamise ja valiku alused;
töötajate motiveerimise ja tasustamise alused;
töötajate arendamise ja hindamise alused.
II moodul
sisekommunikatsiooni ja info liikumise alused;
sisekommunikatsiooni kanalid ja vahendid.
III moodul
tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted;
tasusüsteemi loomise põhimõtted;
tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded.
IV moodul
statistika alused, sh andmete kogumise, töötlemise ja esitamise meetodid;
andmebaaside ülesehituse põhimõtted.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on kombineeritud vormis, mis sisaldab testi(teadmised) ja praktilisi(oskused) harjutusi.
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Katrin Kivisild
Hind: 1980 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-33

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.