Kontori koristamise spetsialist

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Isikuteenindus, Koduteenindus
Õppekava koostamise alus:“Puhastusteenindaja, tase 3” kutsestandardi alusel

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koristaja kompleksne erialane koolitus, mille eesmärk on koolitada spetsialist, kes hoiab nõutaval tasemel usaldatud pinna korras ja puhtana. 

ÕPIVÄLJUNDID: Koolituse läbinu:

  • koristab ja hooldab erinevaid töö- ja olmekeskkondi, aga ka peamisi kattematerjale .
  • määrab kindlaks ja hindab määrdumise põhjusi;
  • kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvaid puhastusvahendeid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid;
  • töötab iseseisvalt või vastavalt saadud juhenditele, järgides kutse-eetikat ning juhindudes konfidentsiaalsuse printsiipidest;
  • tunneb puhastusvahendeid, pinnamaterjale ja nende hooldustingimusi, oskab kasutada koristustehnikat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTRUPP: Kõik soovijad, kes on huvitatud ümberõppest ja soovivad leida tööd koristamise alal.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö, 20 tundi on iseseisev töö. Praktika väljaõpe on 90 akadeemilist tundi. Kursus sisaldab loenguid, iseseisvat tööd, testülesandeid ning praktilist väljaõpet ettevõttes praktikal. Iseseisev töö tähendab, et koolitatav loeb iseseisvalt läbi etteantud õppematerjali ja oskab vastata koolitaja küsimustele.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Aktiivsed loengud, praktiline töö, iseseisev töö. Iseseisev töö: teoreetiliste ülesannete täitmine, kordamisküsimused. Praktiline töö toimub reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta. 

ÕPPE SISU:
1. Sissejuhatus kontoriruumide koristaja erialasse
  –  koristaja ülesanded ja roll
  –  oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all
  –  töökeskkond, tööohutus ja töötervishoid.

2. Klienditeeninduse alused
  –  klientide erinevused ja nende nõuded koristamisele
  –  positiivse kontakti loomine kliendiga.

3. Koristustöö osad
  –  koristustööde liigid, koristus- ja hooldustööde nimestik
  –  ettevalmistus koristuseks (planeerimine, koristustarvikute, -ainete ja/või masinate ettevalmistamine hoolduskoristuseks ja suurpuhastuseks)
  –  suurpuhastuse tegemine (mööbli, seinte, akende ja põrandate puhastus)
  –  profülaktilise koristuse tegemine
  –  suurpuhastuse tegemine
  –  erikoristustööd (kabinettide hoolduskoristus, mööbli sügavpuhastus)
  –  soovitused kontoriruumide efektiivseks koristamiseks ja desinfitseerimiseks COVID-19 tingimustes.

4. Puhastusvahendite valik ja kasutamine
  –  ökoloogilised puhastusvahendid
  –  professionaalsed puhastusvahendid
  –  happelised, leeliselised ja neutraalsed pesuvahendid.

5. Kaasaegsed seadmed käsitsi koristamiseks ja masinkoristamiseks.
  –  tehnikat tootvad tuntud ettevõtted

Õppematerjalide loend:
1.”Puhastusteenindaja käsiraamat” – Autor: Anne-Ly Põld, 2019.
2.”Käsiraamat puhastusteenindajatele” – Autor: Riina Kabel, 2018.
3.”Puhastusteenindaja kutseõppe käsiraamat” – Autorid: Maire Suits ja Merike Varik, 2020.
Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektroonselt.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
 –  Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Marje Meristo, Kaire Allik
Hind: 1880 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.