Klienditeenindaja puhkuse alal

See kursus on mõeldud neile, kes unistavad tööst turismifirma spetsialistina, soovivad omandada uue ameti või parandada oma professionaalset taset ja konkurentsivõimet

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Ärinduse ja haldus
Rühm: Tööoskused

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard: Reisikonsultant, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Tagada õppijatele teadmised ja aidata omandada tööks vajalikud oskused, et tõsta nende konkurentsivõimet tööturul. Valmistada ette kvalifitseeritud turismikonsultandid, kes oskavad töötada turismibüroos, koostada puhkusepakette, omada teavet kliendi õiguste ja kohustuste kohta ning osata ette valmistada reisidokumente.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Tunneb turismiettevõtte õiguslikke aspekte
 • Mõistab broneerimissüsteemi
 • On kursis turismidokumentide vormistamise protseduuridega
 • Tunneb hotelliteeninduse põhimõtteid
 • On tuttav hotelliteeninduse standarditega
 • Viib läbi telefonikonsultatsioone
 • Mõistab klientidega suhtlemise meetodeid
 • Lahendab konflikte

SIHTGRUPP

See kursus on mõeldud neile, kes unistavad töötada turismifirma spetsialistina, omandada uue elukutse või tõsta oma professionaalset taset ja konkurentsivõimet tööturul.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
50 akadeemilist tundi praktilist õpet,
30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õpe koosneb auditoorsetest tundidest, mis on integreeritud praktiliste ülesannetega.

ÕPPESISU
Moodul 1: Sissejuhatus erialasse

-Tutvumine erialaga: eelised ja eripärad
-Eetilised normid ja tööstandardid turismis
-Turismikonsultandi põhiülesanded ja kohustused

Moodul 2: Turismiinfo haldamine

-Turismiinfo kogumine ja töötlemine
-Turismitoodete ja -teenuste tüübid ja eripärad
-Informatsiooniallikad ja nende ajakohastamine

Moodul 3: Klienditeenindus

-Kliendi vajaduste väljaselgitamine
-Kliendinõustamine ja soovituste andmine
-Klienditagasiside kogumine ja analüüs
-Kaebuste haldamine ja konfliktide lahendamine
-Kliendisuhtluse psühholoogia

Moodul 4: Turismiteenuste ettevalmistamine ja müük

-Turismitoodete info kogumine
-Pakkumiste ettevalmistamine ja esitlemine
-Turismiteenuste broneerimine ja müük
-Turismiteenuste pakettide loomine
-Tõhus müük ja kliendi vastuväidete käsitlemine

Moodul 5: Administratiivsed funktsioonid ja dokumendihaldus

-Töökoha korraldus ja dokumendihaldus
-Müügi ja aruandluse pidamine
-Kliendibaasi haldamine ja müügi arendamin
-Turismiteenuste dokumentide vormistamine

Moodul 6: Õiguslikud aspektid turismis

-Turismiettevõtte töö õiguslikud ja organisatsioonilised aspektid
-Peamised dokumendid turismireiside vormistamisel
-Viisade ja passide vormistamine: nõuded ja protseduurid
-Kindlustus turismis

Moodul 7: Toitlustus-, transpordi- ja majutusteenused

-Transporditeenuste korraldamine ja turistide teenindamine
-Hotelliteeninduse alused ja toitlustuse korraldus
-Purismi elukutsete kirjeldus
-Turismitöötajate juhendamine ja rollid
-Reisikorraldaja esindaja tegevused sihtkohas

Moodul 8: Esmaabi andmine

-Esmaabi alused
-Esmaabi meetodid vigastuste ja haiguste korra
-Tegutsemine hädaolukordades

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV MATERJAL

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

2. Kuidas kasvab turismipuu? Heli Tooman, 2010

3. Hotellimajanduse alused. Tiina Viin – Reet Villig

4. Turismiseadus, RT I 2000, 95, 607

5. Konkurentsiseadus1,RT I 2001, 56, 332

6. Tarbijakaitseseadus1, RT I, 31.12.2015,

7. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

8. www.eesti.ee, www.visitestonia.com, tallinn.ee, www.joinup.ee , www.coral.ee,

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 2040 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.