Sekretär – juhiabi

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus ja haldus, Sekretäri- ja kontoritöö
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandardid Sekretär, tase 5; Juhiabi, tase 6

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Anda õppijatele kvaliteetsed ametialased teadmised asjaajamise, tööõiguse, raamatupidamise valdkonnas, laiendada töös nõutud praktilisi oskusi.
ÕPIVÄLJUNDID:
 Koostab dokumente vastavalt vajadusele;
 Omab teadmisi dokumendihalduse valdkonnast;
 Tunneb arhiveerimise põhimõtteid;
 Korraldab ametikohtumisi;
 Tunneb klienditeeninduse põhimõtteid, arvestades eri rahvusest klientidega;
 Teab projektijuhtimise etappe ning meetodeid.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Kõik soovijad sh raamatupidajate assistendid, personalitöötaja abilised, sekretärid, müügikonsultandid, väike- ja pereettevõtete omanikud.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus

Õppemaht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppematerjalid
ÕPPE KOGUMAHT ja ülesehitus: 80 akadeemilist tundi, nendest 40 tundi – auditoorne ja praktiliine töö, 40 tundi – isesseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib veebikeskkonas. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks
keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud
töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile
koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.

ÕPPEKAVA:
1. Dokumentide haldamine
 Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine
 Dokumentide loomine
 Dokumentide menetlemine
 Andmekaitsenõuete rakendamine
 Infosüsteemide kasutamine

2. Arhiivitöö korraldamine
 Dokumentide säilitamise nõuete järgmine ja organisatsiooni arhiivi korrastamiseks ettevalmistamine
 Organisatsiooni arhiivi ülevaatedokumentide koostamine ja kasutamise korraldamine
 Säilitustähtaja jälgimine ja dokumentide eraldamise korraldamine

3. Organisatsiooni töö ja suhtekorraldus
 Organisatsioonikultuuri järgimine
 Teavikute haldamine
 Organisatsiooni suhtekorraldus
 Projektide korraldamises osalemine
 Ametikohtumiste korraldamine
 Lähetuste korraldamine
 Personalitöö tehniline korraldamine
 Raamatupidamise assisteerimine
 Hea töökeskkonna tagamine

4. Projektijuhtimine
 Projekti käivitamine
 Projekti tegevuskava ja ajakava koostamine
 Projekti elluviimine
 Projekti lõpetamine ja aruandlus

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam),
väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli
osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon: Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Kerli Kivisild
Hind:  2045 EUR+KM
Lisateenused “Pargi & reisi“ parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 01.02.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-39

Add to Wishlist
Kestus: 80 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.