Hotelli administraator

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus, Isikuteenindus, Majutamine ja toitlustamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava on koostatud vastavalt Kutsestandardi „Hotelliteeninduse spetsialist, Tase 5“ nõuetele.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Hotelli administraatori professionaalne õpe arvestades rahvusvahelisi standarte ja Eesti hotellides rakendataid kombeid.
ÕPIVÄLJUNDID: 
 • Teab hotelli juhtimise struktuur
 • Teab hotelli administraatori mõiste ja ülesanded
 • Teab kõikide hotelli talituste töö
 • Lahendab külaliste pretensiooniga töö
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik soovijad, kellel on keskharidus ja  võõrkeele valdamine suhtlus tasandil.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 160 akadeemilist tundi, millest 130 on auditoorne ja praktiline töö, 30 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 
 
ÕPPESISU:
1. Hotellindusäri protsessi korraldus
2. Hotelli klassifikatsioon ja juhtimisstruktuur
 • hotellide klassifikatsioon eri riikides vastavalt kategooriast ja mugavuse tasest
 • hotellide tüüpid ja hotellide funktsionaalne eesmärk
 • hotellidele esitatavad nõuded
3. Hotelli administraatori mõiste ja osatähtsus
 • õigused ja kohustused
 • professionaalne eetika ja isiklikud omadused
4. Vastuvõtutalitus ja külaliste teenindamine
 • kõige levinumad klientide käitumise tüübid
 • hotelli personali suhtlemisreeglid klientidega
 • Tellimuste tegemine ja kliendi vastuvõtmine (tellimuste vastu võtmine ja kinnitamine; sisse registreerimine; tubade määramine)
 • Arveldamine: (arvete koostamine, erinevate makseviiside kasutamine, kliendi välja registreerimine,rahaliste vahendite eest vastutamine, aruannete tegemine).
5. Lisateenuste võimaldamine
6. Hotelli toitlustamine
8. Külaliste kaebused
 • eduka töö põhimõtted raskete klientidega
 • kaebamiste kõrvaldamise viisid
9. Hotelli turvatalitus
 • turvalisuse ühise süsteemi ja tulekaitse süsteem
 • hotelli turvalisuse tagamise mõiste
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid:  Julia Sommer
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1980 EUR+KM
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.