Hotelli administraatori baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega

Kursus pakub kõiki vajalikke teadmisi ja oskusi efektiivseks hotelli administreerimiseks – alates meeskonna juhtimisest kuni kõrgetasemelise teeninduse pakkumiseni. Hotelliadministraator vastutab kogu hotelli majandusliku juhtimise eest ja on võimeline operatiivselt lahendama klientide teenindusega seotud probleeme. Programm sisaldab praktilisi harjutusi juhtimis- ja suhtlemisoskuste arendamiseks, samuti ettevalmistust kvalifikatsioonieksamiks.

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 (kompetentsid B.3.1-B.3.9).

KOOLITUSE EESMÄRK
Eesmärk – anda õpilastele teadmised ja oskused, mis on vajalikud hotelli administraatorina töötamiseks erinevates hotelliäri ettevõtetes ning valmistada ette kutsekvalifikatsiooni eksamiks. Kvalifikatsiooni taotlemisel tuleb kinnitada üldiste ja kohustuslike pädevuste B.3.1-B.3.9 tundmist, mis on kirjeldatud kutsestandardis.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Juhib hotelliteenuste tööd.
 • Juhib hotelli personali.
 • Korraldab hotellikülastajate majutuse ja väljaregistreerimise protseduure.
 • Nõustab kliente ja tutvustab neile lisateenuseid (sealhulgas turismiteenuseid piirkonnas), aitab broneerida teenuseid.
 • Järgib tööohutuse, ohutustehnika, isikliku, tootmis- ja toiduhügieeni nõudeid ning seadusandluse nõudeid.
 • Vajadusel osutab esmaabi.
 • Tunneb professionaalse kvalifikatsiooni taotlemise tingimusi ja korra.
 • Oskab teha enesehindamist sertifitseerimisnõuete täitmiseks.

SIHTGRUPP
– Täiskasvanud, kes soovivad leida tööd ja töötada hotelliadministraatorina majutusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
– Need, kes soovivad omandada põhiteadmisi professionaalse kvalifikatsiooni läbimiseks.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Vajalik on keskhasriduse olemasolu, riigikeele valdamine ning võõrkeelte oskus.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

60 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
80 akadeemilist tundi praktilist õpet,
20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline koolitus hõlmab:
Loengud, arutelud, videote vaatamine, olukordade modelleerimine, õigusaktide uurimine ning rühmatööd.

Praktiline koolitus hõlmab järgmist:
Klientide registreerimine ja väljaregistreerimine, logistilise strateegia kujundamine, potentsiaalsete klientidega suhtlemine ning probleemsete olukordade lahendamise meetodite uurimine.

Iseseisev töö hõlmab:
Õigusaktide uurimine, standardsete ülesannete lahendamine klientide soovide arvestamisel, tellimuste digitaalne vormistamine ning broneeringute ja muude tellimuste vormistamine.

ÕPPESISU
1.Hotelliärinduse protsesside korraldamine (10 akadeemilist tundi)
2.Кlassifitseerimine hotellide ja juhtimisstruktuuri (6 akadeemilist tundi)
– Hotellide klassifikatsioon erinevates riikides sõltuvalt kategooriast ja mugavustasemest
– Hotellitüübid ja nende funktsionaalne otstarve
– Nõuded, mis on esitatud hotellidele
3.Hotelli administraatori mõiste ja tähendus (6 akadeemilist tundi)
– Õigused ja kohustused
– Ametieetika ja isiklikud omadused
4.Külaliste vastuvõtu- ja teenindusteenus (5 akadeemilist tundi teooriat ja 15 akadeemilist tundi praktikat)
– Kliendikäitumise kõige levinumad tüübid
– Hotellipersonali suhtlemisreeglid klientidega
5.Tellimuste vastuvõtt ja klientide teenindamine (3 akadeemilist tundi)
– Tellimuste vastuvõtt ja kinnitamine; registreerimine; tubade määramine
6.Arveldamine (5 akadeemilist tundi teooriat ja 15 akadeemilist tundi praktikat)
– Arvete väljastamine, erinevate makseviiside kasutamine, kliendi väljastamine, vastutus finantsvahendite eest, aruannete koostamine
7.Lisateenuste pakkumine (2 akadeemilist tundi)
– Turismiteenused, vaatamisväärsused
8.Toitlustamine hotellis (3 akadeemilist tundi teooriat ja 2 akadeemilist tundi praktikat)
9.Külaliste kaebused (2 akadeemilist tundi)
– Eduka suhtlemise põhimõtted keeruliste klientidega
– Probleemide ennetamise ja lahendamise meetodid
10.Hotelli turvalisus (2 akadeemilist tundi teooriat ja 5 akadeemilist tundi praktilist tööd)
– Üldine turvameetmete ja tuleohutuse süsteem
– Hotelli turvalisuse tagamise mõiste
11.Hotelli koristusteenus (2 akadeemilist tundi teooriat ja 16 akadeemilist tundi praktilist tööd)
– Majutusruumide teenindamine ja koristamine
– Üldruumide ja hotelli territooriumi koristamin
12.Esmaabi (16 akadeemilist tundi)
13.Digitaalsete oskuste arendamine ja digitaalsete tööriistade tõhus kasutamine hotelli haldamisel (1 akadeemiline tund teooriat ja 4 akadeemilist tundi praktikat)
14.Kvalifikatsioonieksami ettevalmistamine
– Eneseanalüüs. Võimalik karjääritee areng.
– Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine. Kvalifikatsiooni saamise reglement. Dokumentide esitamise kord. Läbitud teemade analüüs sertifitseerimisnõuetele vastavuse osas.

* Õppeainete järjekorda võib muuta. Õppeainete järjestus määratakse õppekavaga, mis antakse õppijatele enne õppetöö algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õppimiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
Hotellindus: teooria ja praktika, Reeli Liivik, Sirje Rekkor ja Meidi Sirk (2019,Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education).
Hotellinduse alused. (Reisisaatja II. Teeninduse
Kutsenõukogu).
ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– situatsiooniline (praktiline) ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

 
_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 12.12.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-41
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.