Hooldustöötaja (Hooldustöötaja tase 3 kutsestandardi alusel)

ÕPPEKAVA RÜHM 

Valdkond: Tervis ja heaolu 
Suund: Heaolu 
Rühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 

Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 3 

KOOLITUSE EESMÄRK 

Koolituse eesmärk on varustada osalejaid vajalike teadmiste ja oskustega, et pakkuda haigetele ja eakatele ulatuslikku tuge ja hooldust. See hõlmab igapäevaste ülesannete täitmise toetamist, ruumide koristamist ning esmaabi osutamist, pakkudes samal ajal planeerimist ja rakendamist kõigis vajalikes hooldusprotseduurides. Lisaks tuleb jälgida tervisliku toitumise ja toidu hügieeni kontrolli ning aidata korraldada koduseid töid, teha tervise hindamist ja osutada esmaabi erinevates olukordades 

 KOOLITUSE TULEMUS 

Koolituse lõppemisel õpilane: 

 • Planeerib ja viib läbi vajalikud hooldusprotseduurid, arvestades individuaalseid vajadusi ja seisundit, kellele abi osutatakse, ning järgides toidu hügieeni reegleid. 
 • Selgitab tervisliku toitumise põhimõtteid, jälgib selle kvaliteeti ja ohutust, arvestades inimese toitumisvajadusi ja eripärasid, kellele abi osutatakse, ning järgib toidu hügieeni reegleid. 
 • Jälgib abivajaja toitumist, aitab teda söömise ajal ning arvestab tema kultuuriliste ja religioossete eripäradega. 
 • Hindab inimese riietuse mugavust ja funktsionaalsust, arvestades tema tervislikku seisundit, ilmastikutingimusi ja individuaalseid vajadusi ning aitab vajadusel riietumisel. 
 • Teostab hügieeniprotseduure kasutades spetsiaalseid vahendeid ning vajadusel aitab välisilme eest hoolitsemisel (näiteks maniküür, pediküür, juuste kujundamine). 
 • Toetab ja suunab inimest tema seksuaalsuse väljendamisel. 
 • Täidab erinevaid meditsiinilisi protseduure vastavalt juhistele ja dokumenteerib neid. 
 • Hangib arsti ettekirjutuse järgi ravimeid, jälgib nende tarbimist ja aitab vajadusel abi saajal. 
 • Vajadusel aitab meditsiinipersonalil meditsiiniliste protseduuride läbiviimisel oma pädevuse piires. 
 • Vajadusel toetab lähedasi hoolitsemisel hääbuvate inimeste eest või aitab neid ise selles ning osaleb järgnevates protseduurides. 

SIHTGRUPP 

 • Inimesed, kes soovivad valida eriala hoolduse valdkonnas, pakkudes abi haigetele ja eakatele, parandades nende elukvaliteeti ja tagades vajaliku hoolitsuse ja tuge ning ka need, kes soovivad oma teadmisi selles valdkonnas laiendada. 
 • Inimesed, kes soovivad muuta eriala või uuendada oma teadmisi hoolduse valdkonnas. 

PROFESSIOONI ERIPÄRAD 

Tulevikus on vaja töötamiseks haigete ja eakate hoolduse valdkonnas valdada eesti keelt tasemel B1 ja vene keelt tasemel A2 ning omada arvutioskusi iseseisva kasutaja tasemel. 

Hooldusspetsialist võib töötada nii kodustes tingimustes kui ka meditsiini- või sotsiaalhoolekandeasutustes. Tema töögraafik hõlmab nädalavahetusi ja öötunde ning töö nõuab nii emotsionaalset kui ka füüsilist pingutust. Olulised on vastutustunne, usaldusväärsus, suhtlemisoskus, seaduste järgimine ja klientide andmete konfidentsiaalsuse tagamine. 

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS 
Põhiharidus 

Tervislik seisund, mis võimaldab töötada hoolduse valdkonnas. 

 KOOLITUSE ÜLDINE MAHT Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, neist: 

 • 90 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet, 
 • 130 akadeemilist tundi praktilist õpet, 

ÕPPESISU 

 Moodul 1: Professionaalse tegevuse alused 

– Professionaalse arengu protsess hoolduse valdkonnas. 

– Eetika töös ja ühiskondliku tervise põhimõtted. 

– Psühholoogilise ettevalmistuse ja emotsionaalse stabiilsuse olulisus suhtlemisel patsientidega. 

– Põhialused efektiivseks suhtlemiseks patsientide lähedastega. 

 Moodul 2: Suhtlus ja tugi 

– Suhtlemine patsientidega ja nende vajaduste mõistmine. 

– Abistamise struktuur ja alused. 

– Empaatia ja mõistmise roll professionaalses tegevuses. 

 Moodul 3: Abistamine igapäevastes toimingutes 

– Abistamine igapäevaste tegevuste ja hoolduse osas. 

– Abistamise protseduuride planeerimine ja läbiviimine. 

– Psühholoogiline tugi patsientidele. 

– Iseseisvuse ja enesekindluse soodustamine patsientidele. 

 Moodul 4: Toitumine ja selle kontroll 

– Individuaalsete toitumiskavade väljatöötamine. 

– Õige toiduvalmistamise meetodite õpetamine. 

– Patsientide toitumisvajaduste ja eelistuste hindamine. 

– Teabe jagamine tervisliku toitumise kohta ning toiduohutuse ja hügieeni kontroll. 

– Toitumise jälgimine ja kontroll. 

 Moodul 5: Riietumise ja hügieeniprotseduuride eest hoolitsemine 

– Riietuse mugavuse ja praktilisuse hindamine. 

– Juhendamine ja abistamine hügieeni- ja kosmeetikaprotseduuride läbiviimisel. 

– Riietuse valik, arvestades patsientide individuaalseid vajadusi ja eelistusi. 

– Iseseisva enesehoolduse aluste õpetamine patsientidele. 

– Nahahooldus- ja juuksehooldusprotseduuride läbiviimine. 

 Moodul 6: Seksuaaltervise toetamine 

– Individuaalsed nõustamised seksuaaltervise küsimustes. 

– Toetus ja nõustamine seksuaalkäitumise osas. 

 Moodul 7: Meditsiinilised protseduurid ja esmaabi 

– Hooldusprotseduuride läbiviimine. 

– Esmaabi andmine krambihoogude, õnnetuste ja vigastuste korral. 

– Elustamismeetodite kasutamine. 

– Esmaabi andmise põhioskused ja meditsiiniliste protseduuride läbiviimine. 

– Praktilised harjutused ja simulatsioonitreeningud. 

 Moodul 8: Farmakoloogia ja ravimiteraapia 

– Ravimite hankimine. 

– Abistamine õenduspersonalile hooldusülesannete täitmisel. 

– Ravimite ohutu kasutamine. 

– Õige ravimite säilitamine ja kasutamine. 

 Moodul 9: Hoolitsus surevate eest ja lähedaste toetamine 

– Toetus ja abi lähedastele hoolitsemisel või hoolitsuse osutamisel sureva eest. 

– Emotsionaalne tugi surevate lähedastele. 

– Hooldusoskuste õpetamine ja surijate eest hoolitsemise kergendamise meetodite õpetamine. 

 Moodul 10: Kodumajapidamise korraldamine 

– Eelarve koostamine koduvajaduste ja toiduainete jaoks. 

– Ostude korraldamine ja kulude jälgimine kodus. 

– Tegevused kodu puhtuse ja korra hoidmiseks. 

 Moodul 11: Tervishoiu ja hügieeniprotseduuride alused 

– Patsientide toetamine piiratud võimekusega. 

– Hügieeniprotseduuride juhendamine erinevate patsientide rühmadele. 

– Haavade ja haavandite hooldamise ja töötlemise protseduurid. 

 Moodul 12: Praktika ja eneseanalüüs 

– Iseseisva hooldusprotseduuride läbiviimine juhendaja järelevalve all. 

– Enda töö analüüsimine ja professionaalsete oskuste arendamine praktikakogemuse põhjal. 

– Tagasiside ja soovitused edasiseks erialasel arenguks. 

 *Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord  määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust. 

 ÕPPEJÕU  KVALIFIKATSIOON 
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus. 

 SOOVITATAV  KIRJANDUS 
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid. 

 1. Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658   

 1. Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009). Inimese

füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina 

 1. Peet-Henn Kingisepp. Inimese füsioloogia. Ilmumisaasta: 2019 https://atlex.ee/toode/inimese-fusioloogia/
 2. Esmaabi käsiraamat
 3. Gunnar Männik Ülekoormusvigastused. Vältimine, ravi, harjutused. Ilmumisaasta 2022. https://rahvaraamat.ee/p/ülekoormusvigastused-vältimine-ravi-harjutused/1768379/et?isbn=9789916694978

 ÕPPEKESKKOND: 

Õppimise teoreetiline osa toimub  Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. 

Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). 

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

NB! Teatud õppetegevused võivad toimuda veebikeskkonnas. 

ÕPPEMEETODID 

Loengud, lugemine, kirjalikud ülesanded, arutelud, rühmatööd, olukordade modelleerimine ja lahendamine, rollimängud. Praktilised tegevused toimuvad reaalses töökeskkonnas. 

ÕPPEMATERJALID 

Koolitaja algatusel võivad õppetöö käigus jagamisele minna nii paber- kui ka elektroonilisel kujul õppematerjalid, videomaterjalid ja/või õppefilmid. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamasti võivad õppurid teha fotosid ja videosalvestisi, kui see ei ole vastuolus õpetaja nõudega tagada autoriõigusliku materjali konfidentsiaalsus. 

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED 

Pärast kursuse lõppu teeb õpilane lõpueksami: 

– teooriatest paber- või elektroonilisel kujul. 

– praktiline ülesanne vastavalt õpetaja juhistele, mis näitab õpilase oskusi. 

 Lõpueksamile lubatakse õpilased, kes on saavutanud kursuse õppe tulemused ja osalenud vähemalt 75% ulatuses kursusest. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 75% lõpueksami küsimustest. 

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID 

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. 

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides. 

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

 

HIND: 2045+KM

Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

 Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:

– täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
– telefoni teel: (+372) 55984808
– e-posti teel:  arikoolitus@gmail.com

Programm on kinnitatud: 31.07.2023
Kohalik reg.nr A-P/2323
Add to Wishlist
Kestus: 220 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.