Hooldustöötaja (Hooldustöötaja tase 3 kutsestandardi alusel)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Tervis ja heaolu, Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja.
Tema töö eesmärk on     toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi  saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest.
Hooldustöötaja, tase 3 töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma   elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.
 
ÕPIVÄLJUNDID:
 • tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse- eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
 • arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
 • korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele sobiva ja turvalise keskkonna, säästes seejuures ennast ja keskkonda;
 • märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
 • vajadusel annab esmast abi.
Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused
SIHTGRUPP: Kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada.   Hooldustöötaja on empaatia- ja   vastutusvõimeline, kohusetundlik, hooliv, usaldusväärne ja   aus.   Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab   kõrget kõlbelist hoiakut   ja väärtuste järgimist, pingetaluvust ja   tolerantsust.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 208 akadeemilist tundi, millest 78 tundi on auditoorne/teoreetiline ja 130 praktilised ülesanded. Kursus on üles ehitatud aktiivloengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPESISU
 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine.
 • Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
 • Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
 • Toitumise jälgimine.
 • Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
 • Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
 • Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
 • Ravimite hankimine.
 • Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
 • Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
 • Majapidamises vajalike tööde korraldamine.
 • Esmaabi andmine.
 • Tervisliku seisundi määratlemine.
 • Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
 • Elustamine.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
 
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin.
Hind: 2045 EUR+KM
 
_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 06.06.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-81
Add to Wishlist
Kestus: 208 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.