Hooldaja- sanitar

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Tervis ja heaolu, Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime abivajaja toetamise ja abistamisega väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge kvaliteedi saavutamisel, on abiks meditsiiniõele ja oskab täita nii põetaja kui ka koristaja funktsioonid.
ÕPIVÄLJUNDID: Pärast koolituse läbimist õpilane:

 – Tegeleb haigete igapäevase hooldamisega
 – Jälgib pidevalt haigete olukorda, abistab raskesti haigeid söömisel ja pesemisel
 – On abiks meditsiiniõele
 – Abistab klienti elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel
 – Korraldab majapidamistöid kõikides hooldus- ja üldruumides
 – Vajadusel annab esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral

Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus, oma internetiühendusega arvuti (notebook) olemasolu.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 140 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on teoreetiline õpe ning 100 akadeemilist tundi praktiline õpe reaalses töökeskkonnas.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPESISU

1. Hooldusprotseduurid ja tehnikad
  – Haigete hooldamine, sh voodihaige hooldus, isiklik hügieen, riietumine jms
2. Haigete abistamine elamistoimingutes
  – haigete  toitmine
3. Võimalike tüsistuste ennetamine ja nendega toimetulek
4. Esmaabi osutamine
5. Põetusvahendite ja palatite koristamine ja desinfitseerimine
6. Voodite igahommikune ülestegemine ja voodipesu vahetamine
7. Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse õpingud loetakse lõpetatuks, kui koolituse läbinu on saavutanud õppekava õpiväljundid lävendi tasemel.Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% teoreetilistest ja praktilistest tundidest. Kõik iseseisvad tööd on sooritatud.
Hindamismeetod:
– Lõputest (Lõpueksam)
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes TUNNISTUS.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele TÕEND.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor: Ilona Thagazitova, Jelena Jurtšenko
Hind: 1980 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 11.03.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-69

Add to Wishlist
Kestus: 140 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.