Hooldaja – sanitar

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Tervis ja heaolu, Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Hooldaja-sanitar on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldaja-sanitar tegeleb haigete igapäevase hooldamisega ja on abiks meditsiiniõele. Sanitari täita on nii põetaja kui ka koristaja funktsioonid. Haigete põetamisel ja hooldamisel on sanitaril kanda oluline roll.
ÕPIVÄLJUNDID:
Abistab klienti elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimisel
Korraldab majapidamistöid kõikides hooldus- ja üldruumides
Vajadusel annab esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral

Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT JA ÜLESEHITUS: 120 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on teoreetiline õpe ning 80 akadeemilist tundi praktiline õpe reaalses töökeskkonnas.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPESISU
• Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
• Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine
• Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine
• Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine
• Põetusvahendite ja palatite koristamine ja desinfitseerimine
• Voodite igahommikune ülestegemine ja voodipesu vahetamine
• Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel
• Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine
• Esmaabi andmine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor: Ilona Thagazitova
Hind: 1980 EUR + KM
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Add to Wishlist
Kestus: 120 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.