Eakate hooldustöötaja (spetsialiseerumisega Hooldekodu hooldustöötaja)

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Sotsiaaltöö ja nõustamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS:  Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard
• 20.11.2018 tervise- ja tööministri määrus   nr. 50 „Töökeskkonnavoliniku töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Hooldustöötaja koolituse eesmärk on taotleda, et lõpetanu omandab tööks vajalikud teadmised ja oskused eaka inimese hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. Koolituse läbinu on ettevalmistatud tööks Hoolduskodudes, toetab ja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel ja oskab viisakalt suhelda eakate inimestega (vene õppijatele – spetsiaalne algajate ja terminite lisakoolitus eesti keeles).
ÕPIVÄLJUNDID: Pärast kursuse läbimist õppija:
  • abistab abivajajat elamistoimingutes ja viib läbi hooldustegevusi
  • korraldab majapidamistööde läbi viimise
  • mõistab eakate ja erivajadustega inimestega töötamise põhimõtteid ja eripära
  • lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel
  • järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid
  • teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega;

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada, s.h. erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad eakate hooldustöötajana tööd alustada. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös.  Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, analüüsivõimet, sihikindlust ja järjepidevust.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus, kehtiv tervisetõend
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 220 akadeemilist tundi, millest 90 tundi auditoorne töö ja 130 tundi praktiline töö. Kursus on üles ehitatud teooria ja praktiliste õppepäevade vormis, mis on omavahel lõimitud teemade kaupa.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Aktiivloeng, arutelud, praktilised rollimängud, juhtumianalüüs, situtsioonülesanded, iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesaned, kirjalikud analüüsid. Praktika: Teoreetiliste teadmiste praktiseerimine reaalses keskkonnas. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas hoolduskodudes.

ÕPPE SISU:

1. Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste  alused
2. Gerontoloogia ja eaka hooldus
3. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
   – Ergonoomika ja töökeskkond
   – Hooldusabivahendite kasutamise juhendamine
   – Toitumisõpetuse alused
   – Ravimiõpetus
   – Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel
4. Arengupsühholoogia
   – Suhtlemispsühholoogia
   – Põlvkondadevahelised käitumis- ja suhtlemisomadused eakate inimestega
   – Spetsiifika eakatega suhtlemises (vene gruppidele: eestikeelne terminoloogia ja suhtlemise alused eesti keeles)
5. Majapidamistööde korraldamine
   – Pesu- ja puhastusteenuste tegemine
6. Töö eakatega
   – Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine
   – Terviseprobleemide märkamine
   – Surija hooldus
7. Töö erivajadustega inimestega
   – Probleemide hindamine ja nendele lahenduste leidmine
   – Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel
8. Esmaabi andmine
   – Tervisliku seisundi määratlemine
   – Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
   – Elustamine
9. Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine

Õppematerjalide loend:
 – ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS. Juhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule. (2020)
– Sotsiaalhoolekande seadus (2015). RT I, 21.04.2020, 39.(06.01.2020).
– Riigikantselei, SA Kutsekoda (2013). Üldised kompetentsid. Kvalifikatsiooniga seonduvad terminid.
– Asberg, M. jt (2011). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Tartu: AS Atlex
NB! Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
NB! Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektroonselt. Samuti on osalejatele mõeldud raamatud, töövihikud ja töölehed. Õppematerjalidena kasutatakse veel teemakohaseid videomaterjale ja/või õppefilme.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Õppija osaleb vähemalt 90% õppetööst.
Hindamismeetod:
  –  Lõputest
Hindamiskriteeriumid:
Lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õigeid vastuseid vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes TUNNISTUS.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele TÕEND.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon
Vastav haridus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor Ilona Thagazitova, Jelena Jurtšenko, Natali Reisenbuk
Hind: 2080 EUR + KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 220 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.