Eakate hooldustöötaja (spetsialiseerumisega Hooldekodu hooldustöötaja)

Hooldekodu töötajad aitavad eakaid, pakkudes neile igapäevast tuge ja mugavust. Rahvastiku vananemise tõttu suureneb kvalifitseeritud hooldustöötajate vajadus, muutes selle ameti eriti nõutuks. Töö selles valdkonnas ei anna mitte ainult võimalust mõjutada inimeste elusid, vaid nõuab ka selliseid kõrgeid moraalseid omadusi nagu kaastunne ja kannatlikkus

Selle koolituse läbimisel saate omandada ka esmaabi ja toiduhügieeni mooduleid ning koolituse lõpus saate kokku kätte kolm tunnistust (esmaabi, toiduhügieen ja kursuse läbimise tunnistus).

ÕPPEKAVA RÜHM 

Valdkond: Tervis ja heaolu 
Suund: Heaolu 
Rühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 4 

KOOLITUSE EESMÄRK
Hooldustöötaja koolitus on suunatud vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, et pakkuda eakatele hooldust, juhtimist ja rehabilitatsiooni vastavalt asjakohastele plaanidele (näiteks rehabilitatsiooni- ja hooldusplaan). Koolituse läbinud lõpetajad on valmis töötama hooldekodudes, toetama ja aitama abivajajaid nende väärika elu loomisel ja elukvaliteedi parandamisel. Samuti õpitakse, kuidas viisakalt suhelda eakatega. Vene keelt kõnelevatele tudengitele pakutakse spetsiaalset algõpet ja terminoloogiat eesti keeles

KOOLITUSE TULEMUS 

Koolituse lõppemisel õppija:

 • Abistab abivajajat igapäevastes toimingutes ja viib läbi hooldustegevusi.
 • Korraldab majapidamistöid.
 • Mõistab eakate ja erivajadustega inimestega töötamise põhimõtteid ning eripärasid.
 • Lähtub oma töös abivajajast kui tervikust, arvestades tema vajadusi, jõuvarusid, toimetulekuvõimet ja tõekspidamisi, toetades iseseisvust.
 • Järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
 • Teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ning teiste võrgustiku töötajatega.
 • Toetab ja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.


SIHTGRUPP
 

 • Inimesed, kes soovivad valida eriala hoolduse valdkonnas, pakkudes abi haigetele ja eakatele, parandades nende elukvaliteeti ja tagades vajaliku hoolitsuse ja tuge ning ka need, kes soovivad oma teadmisi selles valdkonnas laiendada. 
 • Inimesed, kes soovivad muuta eriala või uuendada oma teadmisi hoolduse valdkonnas.


ERIALA ERIPÄRAD
Tulevikus peab haigete ja eakate hoolduse valdkonnas töötamiseks valdama eesti keelt B1 tasemel ja vene keelt A2 tasemel ning omama arvutioskusi iseseisva kasutaja tasemel.

Hooldusspetsialist võib töötada nii kodustes tingimustes kui ka meditsiini- või sotsiaalhoolekandeasutustes. Tema töögraafik võib sisaldada nädalavahetusi ja öötunde ning töö nõuab nii emotsionaalset kui ka füüsilist pingutust. Olulised on vastutustunne, usaldusväärsus, suhtlemisoskus, seaduste järgimine ja klientide andmete konfidentsiaalsuse säilitamine.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

Põhiharidus. Tervislik seisund, mis võimaldab töötada hoolduse valdkonnas. 

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, neist: 

 • 90 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet, 
 • 130 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.


ÕPPESISU
 

MOODUL 1. Hoolduse ja tervishoiu- ning sotsiaalhoolekandeteenuste alused

 • Gerontoloogia ja eakate hooldus
 • Abi majapidamisprobleemide lahendamisel ja hooldustegevuste korraldamisel
 • Ergonoomika ja töökeskkond
 • Hooldusvahendite kasutamise koolitus.


MOODUL 2. Abistamine igapäevatoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

 • Ergonoomika ja töökeskkond
 • Hooldusvahendite kasutusjuhendid
 • Toitumise alused
 • Ravimite kasutamise õpetus
 •  Rehabilitatsiooniplaani täitmise toetamine
 • Vajadused ja eelistused


MOODUL 3. Rehabilitatsiooniplaani täitmise toetamine

 • Ergonoomika ja töökeskkond
 • Hooldusvahendite kasutusjuhendid
 • Toitumise alused
 • Ravimite kasutamise õpetus
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise toetamine


MOODUL 4. Suhtluspsühholoogia:

 • Põlvkondadevahelised käitumis- ja suhtlemisomadused eakatega
 • Suhtlemise eripärad eakatega


MOODUL 5. Hoolduse ja sanitaarprotseduuride korraldus

 • Eakate hügieeni alused
 • Juuste ja küünte hooldus
 • Voodipesu vahetamine ja riietuse haldamine
 •  Lamatiste ennetamine
 • Isikliku ruumi sanitaartingimuste säilitamine
 • Abistamine tualetis ja inkontinentsuse juhtimine


MOODUL 6. Töö eakate inimestega:

 • Füüsiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine.
 •  Terviseprobleemide tuvastamine.
 •  Hooldamine surevate eest.
 • Hooldustöötaja psühholoogilise seisundi taastamine pärast stressi.
 • Probleemide hindamine ja lahenduste leidmine
 • Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel


MOODUL 7. Töö erivajadustega eakate inimestega:

 • Probleemide hindamine ja lahenduste otsimine.
 • Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel.


MOODUL 8. Esmaabi osutamine:

 • Kannatanu seisundi hindamine.
 • Abi osutamine hingamise ja/või vereringe seiskumisel.
 • Haavade töötlemine ja abi osutamine verejooksude korral.
 • Abi osutamine põletuste puhul.
 • Abi osutamine traumade ja luumurdude korral.
 • Reageerimine allergilistele reaktsioonidele ja anafülaktilisele šokile.


MOODUL 9. Meeskonnatöö korraldamine:

 • Meeskonnatöö põhimõtted
 • Suhtlemisoskused meeskonnas
 • Konfliktide ja stressi juhtimine
 • Meeskonna motiveerimine


Iseseisev töö “Toiduhügieen”

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppeplaani alusel, mis antakse õppijale enne koolituse algust

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV  KIRJANDUS 
1. Riigi Teataja – seadusandlus,  teemakohased normatiivaktid.
2. Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658  
3. Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A., Björkqvist, S.-E. (2009). Inimese
4. füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: AS Medicina
5. Peet-Henn Kingisepp. Inimese füsioloogia. Ilmumisaasta: 2019 https://atlex.ee/toode/inimese-fusioloogia/
6. Esmaabi käsiraamat
7. Gunnar Männik Ülekoormusvigastused. Vältimine, ravi, harjutused. Ilmumisaasta 2022.https://rahvaraamat.ee/p/ülekoormusvigastused-vältimine-ravi-harjutused/1768379/et?isbn=9789916694978

 ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, olles varustatud piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internet, WiFi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk koos kohvimasinaga, sooja ja külma veega, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal asuvad mitmed ühised toitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Erakorralise olukorra või muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS Teams).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, diskussioone, rühmatöid, situatsioonide modelleerimist ja lahendamist, rolliülesandeid ning vajaduse korral tööd temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õppijatele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile õppijatele tasuta. Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õppeprotsessi käigus täidavad õppijad praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades suulist või praktilist tagasisidet õppejõult.

Kursuse lõpus sooritab õppija lõpueksami:
1. Eneseanalüüsi vorm õppeprotsessi ja tulevase karjääri arengu kohta. Hindamiskriteeriumid:
– Koostab, vormistab ja esitab eneseanalüüsi vormi vastavalt õppejõu juhistele.
2. Situatsiooniline ülesanne.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb lahendada praktiline olukord vastavalt õppejõu antud juhistele.
3. Toitumishügieeni test.
Hindamiskriteerium:
– Eduka sooritamise jaoks tuleb õigesti vastata vähemalt 75% küsimustele.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. 

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides. 

Lisaks sellele väljastatakse hindamise läbinud üliõpilastele mooduli läbimise tunnistus:
– Esmaabi
– Toiduhügieen

 

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2045+KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
– täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
– telefoni teel: (+372) 559 84 808
– e-posti teel: arikoolitus@gmail.com

Programm on kinnitatud: 21.09.2023
Kohalik reg.nr A-P/2322
Add to Wishlist
Kestus: 220 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.