Eakate hooldustöötaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Tervis ja heaolu; Heaolu; Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard, kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.4, B.2.6, B.2.7.
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse lõpetanu on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused eaka inimese hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda.
ÕPIVÄLJUNDID:
 • abistab eakate elamistoimingutes ja viib läbi hooldustegevusi
 • korraldab majapidamistööde läbi viimise
 • mõistab eakaga töötamise põhimõtteid ja eripära
 • lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel
 • järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid
 • teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega
 • osutab esmaabi
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: inimesed, kes soovivad eakate hooldustöötajana tööd alustada. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, analüüsivõimet, sihikindlust ja järjepidevust.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 240 akadeemilist tundi, millest 130 tundi auditoorne töö ja 110 tundi praktiline töö.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.
 
ÕPPE SISU:
I moodul „Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine“
II moodul „Majapidamistööde korraldamine“
III moodul „Töö eakatega“
IV moodul „Suhtlemine“
V moodul „Esmaabi andmine“
VI moodul „Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine“

VII moodul Praktiline töö reaalses töökeskkonnas

 • Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine;
 • Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine;
 • Toitumise, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine;
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine;
 • Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine;
 • Ravimiõpetuse alused;
 • Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine;
 • Surija hooldamine;
 • Majapidamistööde korraldamine;
 • Pesu- ja puhastusteenuste tegemine;
 • Töö eakatega;
 • Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine;
 • Igapäevaelus toimetuleku abistamine ja juhendamine;
 • Terviseprobleemide märkamine;
 • Suhtlemine;
 • Probleemidega tegelemine ja lahendamine;
 • Konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduse leidmine;
 • Suhtlemisviisi valimine;
 • Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
 • Konfliktide ennetamine;
 • Esmaabi andmine;
 • Meeskonnatöö korraldamine;
 • Kolleegide toetamine;
 • Töö delegeerimine
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Õppija on:

 • osalenud vähemalt 85% auditoorsetest tundidest;
 • sooritanud praktikat täies mahus;
 • läbinud esmaabi koolituse täies mahus ja sooritanud testi;
 • koolituse lõpus sooritanud lõputesti.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Esmaabi test positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid
Lõputest positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid
 
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt   50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon
Vastav haridus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor Ilona Thagazitova
Hind: 1980 EUR + KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 240

REGISTREERIMINE:

Nimi*
MM slash DD slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.