Eakate hooldustöötaja

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Tervis ja heaolu; Heaolu; Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandard
• 20.11.2018 tervise- ja tööministri määrus   nr. 50 „Töökeskkonnavoliniku töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Koolituse lõpetanu omandab tööks vajalikud teadmised ja oskused eaka inimese hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel. Koolituse läbinu toetab ja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda.
ÕPIVÄLJUNDID:
 • abistab abivajajat elamistoimingutes ja viib läbi hooldustegevusi
 • korraldab majapidamistööde läbi viimise
 • mõistab eakate ja erivajadustega inimestega töötamise põhimõtteid ja eripära
 • lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel
 • järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid
 • teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega;
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Kõik soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus, kehtiv tervisetõend, soov õppida ja töötada, s.h. erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad eakate hooldustöötajana tööd alustada. Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, analüüsivõimet, sihikindlust ja järjepidevust.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus, kehtiv tervisetõend
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 240 akadeemilist tundi, millest 110 tundi auditoorne töö ja 130 tundi praktiline töö.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud.
Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Aktiivloeng, arutelud, praktilised rollimängud, juhtumianalüüs, situtsioonülesanded, iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesaned, kirjalikud analüüsid. Praktika: Teoreetiliste teadmiste praktiseerimine reaalses keskkonnas.Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas Tallinna haiglates ja hoolduskodudes.

ÕPPE SISU:
 1. Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine.
 • Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
 • Tervislikust toitumisest teavitamine, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
 • Toitumise jälgimine.
 • Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
 • Füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiveerivate tegevuste toetamine.
 • Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
 • Ravimite hankimine.
 • Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
 • Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine.
 • Toetamine ja abistamine abivajaja väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.
 • Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.
 1. Majapidamistööde korraldamine
 • Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
 • Majapidamises vajalike tööde korraldamine.
 1. Töö eakatega
 • Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine.
 • Igapäevaelus toimetuleku abistamine ja juhendamine.
 • Terviseprobleemide märkamine.
 1. Töö erivajadustega inimestega
 • Probleemide hindamine ja nendele lahenduste leidmine.
 • Abivahendite kasutamise juhendamine.
 • Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel.
 1. Suhtlemine
 • Probleemidega tegelemine ja lahendamine.
 • Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.
 • Konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduse leidmine.
 • Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.
 • Konfliktide ennetamine.
 1. Esmaabi andmine
 • Tervisliku seisundi määratlemine.
 • Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
 • Elustamine.
 1. Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Meeskonnatöö korraldamine.
 • Kolleegide toetamine.
 • Töö delegeerimine.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
 

Õppija osaleb vähemalt 90% õppetööst.
Hindamismeetod:
 – Lõputest
Hindamiskriteeriumid: lõputest loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õigeid vastuseid vähemalt 75% lõputestis esitatud küsimustele.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõputest), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt   50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon
Vastav haridus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektor Ilona Thagazitova
Hind: 1980 EUR + KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 21.08.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-71

Add to Wishlist
Kestus: 240 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.