Catering -ja peoteenindus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Majutamine ja toitlustamine
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õppekava koostamise aluseks on 4. taseme kelneri kutsestandardi kompetentsid B.2.1-B.2.2. ja 4. taseme koka kutsestandardi kompetentsid: B.2.5 punktid 1 ja 2 ning B.2.6
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Õppija saab ülevaate catering teenusest ja omandab oskusi cateringi planeerimiseks ja korraldamiseks.
 
ÕPIVÄLJUNDID:
 • planeerib üritusi vastavalt tellimustele;
 • teeb vajalikud ettevalmistustööd (ruumid, lauad, tagala, transport);
 • valmistab suupistelaudadele sobivaid suupisteid;
 • katab erinevaid laudu ning teenindab kliente müügi- ja teenindamise põhitehnikaid kasutades;
 • planeerib ja teeb vajalikud puhastustööd, komplekteerib.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud nii algajatele kui ka töötavatele inimestele toitlustusteeninduses ning soovivad tegelema catering – teeninduse pakkumisega.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus.
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 130 tundi on auditoorne ja praktiline töö, 30 tundi iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega. 
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID:
Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi tn. 47, Tallinnas. Liikumispuudega inimestel on liigapääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne õpe tundi meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 
 
ÕPPE KIRJELDUS:
Klienditeeninduse alused
 • Klienditeeninduse põhimõtted;
 • Klient, klienditüübid;
 • Teenindussituatsioonid, lahendused.
Catering- ürituste ja peoteeninduse üldine planeerimine“
 • Tööde planeerimine, ettevalmistustööd;
 • Tööjõu planeerimine, meeskonnatöö.
Praktiline õpe
 • Ettevalmistustööd teenindamiseks, praktiline laua katmine erinevate menüüde alusel, erinevad võtted, teenindusprotsess/ harjutamine;
 • Erinevad selve- ja peolauad üritustel: pakendamine transpordiks, vajalike vahendite loetelu koostamine;
 • Laudade ettevalmistustööd, linade ja salvrätikute asetamine, erinevad lauad: furšettlaud, rootsi laud, juustulaud, kohvi- ja teelaud, joogilaud, erinevad temaatilised peolauad;
 • Katmine ja teenindamine. Ürituse korraldamine;
 • Suupistete valmistamine: suupistevõileivad, väikesed pagaritooted, tikusuupisted ja muud külmad suupisted, mille tükeldus või vormistus võimaldab neid süüa vaid kahvliga, soojad suupisted, minikoogid, küpsised, puuviljad, nende sobitamine laudadele;
 • Mitmetasapinnalise laua katmine, suupistete serveerimine.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test, praktilised ülesanded ja 75% õppetundides osalemine – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.
Koolitaja kvalifikatsioon  Töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Olga Vastsenko
Hind: 1880 EUR+KM
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.