Puidu mööbli restaureerimise baaskoolitus

Kursuse lõpetamisel omab lõpetaja vajalikke teadmisi ja oskusi töötamiseks puidust mööbli remondi ja restaureerimise valdkonnas. Ta valdab teavet traditsiooniliste puiduliikide ja nendega töötamise viiside kohta, kasutatavate polsterdus- ja viimistlusmaterjalide kohta ning kaasaegsete tehnoloogiate kohta selles valdkonnas. Kursus valmistab spetsialisti ette mitte ainult mööbli remontimiseks ja restaureerimiseks, vaid vajadusel ka lihtsate puidust tehnoloogiliste sõlmede valmistamiseks.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond:Tehnika, tootmine ja ehitus;
Suund: Tootmine ja töötlemine;
Rühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit).

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Mööblirestauraator, tase 4 kutsestandard, Kompetentsid B.3.1, B.3.3, B.3.4.

KOOLITUSE EESMÄRK

Valmistada tööle asumiseks valmis töötaja, kellel on teadmised ja oskused puidust mööbli remontimiseks ja restaureerimiseks, oskus töödelda ning vajadusel valmistada puidust elemente ja lihtsaid tehnoloogilisi sõlmi.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Oma pädevuste raames hindab remonditavat või restaureeritavat mööblieset: stiili, kunstilist väärtust, konstruktsiooni ja detailide seisundit;
 • Varustab end stiilile vastavate materjalide ja furnituuriga;
 • Olles töösituatsioonis, loob ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna, hoiab seda korras, valmistab ette tööriistad ja materjalid;
 • Kasutab sihipäraselt stolli- ja viimistlustöödeks mõeldud tööriistu ja seadmeid, järgides ohutusnõudeid, tööohutuse ja tervishoiu reegleid;
 • Tööplaani koostamisel lähtub identifitseeritud vajadustest, vajadusel muudab/täiendab plaani, konsulteerides kogenuma spetsialistiga;
 • Oskab valmistada lihtsaid tehnoloogilisi sõlmi, kasutades puidutöötlemise põhimetodeid oma pädevuste raames;
 • Restaureerib/rekonstrueerib mööblit traditsioonide kohaselt, kasutades traditsioonilisi materjale ning arvestades originaaleseme disaini ja stiili;
  Valmistab eseme ette transportimiseks või ladustamiseks;
 • Oskab töötada meeskonnas, järgides professionaalset eetikat.

SIHTGRUPP
– Isikud, kes soovivad töötada puidust mööbli restaureerimise ja remondi valdkonnas.
– Need, kes soovivad avada oma väikeettevõtte mööbli remondi ja restaureerimise alal.
– Kõik, kes soovivad õppida puidust mööbli restaureerimise ja remondi põhiprintsiipe.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

 • Põhiharidus
 • Tervitatakse, kuid ei ole nõutav, kogemust puidutöös või lihtsamate puusepatöö oskustes.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

20 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
140 akadeemilist tundi praktilist õpet,

Teoreetiline töö hõlmab:
Loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine.

Praktiline töö hõlmab:
Praktiline vormimine, oskuste harjutamine ja demonstreerimine tootmiskeskkonnas.

ÕPPESISU
1. Sissejuhatus erialasse (20 akadeemilist tundi)

– Sissejuhatus
– Töökoha korraldus, tööriistade ja seadmete hoiustamine ja ettevalmistus.
– Ohutustehnika ja tööohutuse nõuded, keskkonnakaitse.
– Meeskonnatöö, oma rolli mõistmine meeskonnas, koostöö, professionaalse eetika järgimine.

2. Restaureerimisplaani koostamine, materjalide valimine ja ladustamine (20 akadeemilist tundi)

– Mööblieseme seisukorra ja omaduste hindamine.
– Tööplaani koostamise põhimõtted
– Remondi/restaureerimisteenuse kavandamine
– Materjalide arvestuse ja soetamise reeglid, lähtudes säästlikkuse ja majanduslikkuse põhimõtetest.
– Mööblieseme ettevalmistamine transportimiseks ja/või ladustamiseks

3. Puit ja selle omadused (12 akadeemilist tundi)

– Puitliigid, mis on traditsiooniliselt kasutusel mööbli valmistamisel
– Puidu mõju materjali kvaliteedile ja mööbli konstruktsioonile;
– Puidu kahjustused, defektid, niiskuse mõju

4. Puidu töötlemise vahendid ja lihtsate tehnoloogiliste sõlmede valmistamine (15 akadeemilist tundi)

– Puidumaterjalide lõikamise ja puutööriistad;
– Tööriistade ja seadmetega töötamine

5. Tööprotsess (50 akadeemilist tundi)

– Restaureerimis-/remonttöödeks eseme lahtivõtmine
– Detailide märgistamine
– Detailide remont, rekonstrueerimine ja asendamine
– Lihtsate detailide ja tehnoloogiliste sõlmede valmistamine
– Karkassi töötlemise eripärad

6. Täiendav töö (38 akadeemilist tundi)
– Algteadmised ja töövõtted viimistlustöödes
– Algteadmised ja töövõtted polsterdamistöödes
– Riskide hindamine, probleemide lahendamine,
– Konsulteerimine teiste spetsialistidega, vajadusel nende kaasamine kõrvaltöödeks.
– Töö lõpetamine. Restaureeritud osade ja mööbli ning detailide ühendamine tervikuks;

7. Tõhusus (5 akadeemilist tundi)

– Restaureerimisanalüüs, tööde dokumenteerimine
– Tagasiside kogumine kliendiga töötamisel
– Teenuste rakendamise võimalused
– Võimalused karjääri edasiseks arendamiseks

* Õppetundide läbimise järjekorda võib muuta. Teemade järjestust määrab õppekava, mis antakse õppijale enne tundide algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Haridus ja töökogemus koolitatavas valdkonnas, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS

Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Õppekeskuse Ärikool auditooriumid asuvad aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Lukustusperioodil ja teiste force majeure asjaolude tõttu või kokkuleppel Õppekeskusega võivad tunnid osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS TEAMS).

Praktilised tunnid toimuvad tootmiskeskkonnas, õmblusateljees, mis vastab tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

ÕPPEMEETODID

Aktiivsed loengud, arutelud, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, praktilised ülesanded, oskuste kujundamine, harjutamine ja demonstreerimine tootmiskeskkonnas.

ÕPPEMATERJALID

Õpetaja algatusel võivad õppetöö ajal jagada koolitusmaterjale paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. Enamasti võivad õppijad teha foto- ja videovõtteid, kui see ei ole vastuolus õpetaja nõuetega tagada autoriõigusega kaitstud materjalide konfidentsiaalsus.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.