Baarmen (baaskoolitus koos kutseeksamiks ettevalmistusega)

Baarmeni elukutse on värvikate elamuste loomise kunst, kus oskused ja loovus võivad mõjutada inimeste meeleolu ja mälestusi. Te ei õpi mitte ainult populaarsete ja eksklusiivsete jookide valmistamise tehnikaid, vaid ka kõike, mida vajate eduka karjääri alustamiseks baarikunsti maailmas: alates teenindamise põhitõdedest kuni edasise kutsealase arengu suuna mõistmiseni, sealhulgas kvalifikatsioonieksamiks valmistumiseni.

ÕPPEKAVA RÜHM

Valdkond: Teenindus;
Suund: Isikuteenindus;
Rühm: Majutamine ja toitlustamine.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard, Baarmen tase 4

KOOLITUSE EESMÄRK
Koolituse eesmärk on varustada baarmenid oskustega, mis võimaldavad neil professionaalselt toimida baarides, toitlustus- ja meelelahutusteenust pakkuvas ettevõttes, rahuldada klientide vajadusi ning säilitada ettevõtte mainet kvaliteetse teeninduse pakkujana. Õppetusega taotletakse, et koolituse läbinu saaks kutseeksamiks ettevalmistuse. Baarmeni tööks on klientide teenindamine baariletist ja lauas, jookide valmistamine, serveerimine ja müümine. Baarmeni kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline. Töövahendid on kuumade jookide valmistamise seadmed, nõudepesumasin, jäämasin, külmik, kassasüsteem, blender, baaritarvikud (šeikerid, mensuurid, lusikad jm), serveerimisvahendid ja koristamisvahendid. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kutsestadardis Baarmen tase 4 kirjeldatud kompetentside tõendamine. Kutseeksami sooritamine: chef@chef.ee. Kutseandja: EPÜ (Eesti Peakokkade Ühendus).

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Valmistab ette oma töökoha vastavalt kehtestatud juhendile, varustadestöökoha tööks vajalike vahendite ja toodetega, hoiab oma töökoha korras.
 • Võtab vastu ja hoiab korras tööks vajalikud kaubad ja seadmed vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile.
 • Loob positiivse kontakti kliendiga ning tutvustab talle menüüd ja jooke, konsulteerib klienti.
 • Lõpetab teenindamise positiivselt, küsides kliendilt arvamust saadud toote ja teenuse kohta.
 • Valmistab ja pakub alkoholivabu ja alkoholiga kokteile, kohvi ja teed, kasutades vastavaid võtteid ning arvestades kliendi soove.
 • Puhastab seadmed ja töövahendid vastavalt juhendile.täidab enesekontrolliplaanis talle määratud ülesandeid.

SIHTGRUPP
Täiskasvanud, kes soovivad töötada baarmenina või inimesed, kes on kaotanud varasemad oskused ja kogemused

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS

Põhiharidus
Toimiv tervisetõend

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, neist:

100 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
40 akadeemilist tundi praktilist õpet,
20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline õpe hõlmab: loenguid, arutelusid, videomaterjalide vaatamist, olukordade modelleerimist, retseptide, tehnoloogiate ja töömeetodite õppimist.

Praktiline õpe hõlmab: tehnikate ja tööriistadega tutvumist, kuumade ja külmade jookide valmistamise tehnoloogia jälgimist, klientide teenindamise praktika õppimist, klientide käitumise ja suhtlemise psühholoogia uurimist ning praktiliste oskuste omandamist.

Iseseisev töö hõlmab: toitumishügieeni reeglite õppimist ja testi sooritamist, retseptide õppimist ning koduseid ülesandeid täitmist.

ÕPPESISU
Moodul 1: Kaupade käsitlemine (20 akadeemilist tundi)

– Kaupade vastuvõtmine ja säilitamine vastavalt ettevõtte reeglitele.
– Varude jälgimine ja kaupade säilivusaja kontrollimine.
– Optimaalse ostukoguse ja ajastuse määramine.

Moodul 2: Klienditeenindus ja teenuste osutamine (40 akadeemilist tundi)

– Kliendiga suhtlemise ja kontakti loomise oskused.
– Klientide tellimuste täitmine.
– Kliendiga suhtlemine ja nende vajaduste väljaselgitamine.
– Joogimenüü tutvustamine ja soovituste andmine.
– Probleemide lahendamine ja positiivne teeninduse lõpetamine.
– Kassasüsteemi kasutamine ja rahakäitlemine vastavalt ettevõtte reeglitele.

Moodul 3: Jookide valmistamine ja serveerimine (40 akadeemilist tundi)

– Alkoholivabade ja alkohoolsete jookide, kohvi ja tee valmistamise oskused.
– Jookide serveerimine klientide soovide arvestamisel.
– Tööriistade ja meetodite kasutamine jookide valmistamisel ja serveerimisel.

Moodul 4: Seadmete ja töökoha hooldamine (20 akadeemilist tundi)

– Puhastuse ja koristamise tööde planeerimine.
– Õige seadmete ja tööriistade puhastamine ja hooldamine.
– Nõudepesu ja tarvikute hooldamine.
– Seadmete kasutamine ja nende seisundi kontrollimine.
– Erinevate jäätmete eraldamine, kogumine ja kõrvaldamine (toidujäätmed, pakendid, metall, klaas jne) sorteerimiseks järgnevaks ümbertöötlemiseks, hävitamiseks või lõplikuks kõrvaldamiseks.

Moodul 5: Turvalisus ja esmaabi (10 akadeemilist tundi)

– Turvalisuse tagamine baaripiirkonnas.
– Esmaabi põhimõtted.

Moodul 6: Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete tundmine (10 akadeemilist tundi)

– Alkohoolsete ja kohvi- ja teetoodete liigid.
– Joogivalik ja soovitused.
– Seaduste järgimine kogu tööprotsessi vältel (tööohutus, keskkonnakaitse, tööohutuse nõuded ja hügieeninõuded).
-Alkoholi müügi seadused, tarbijate õiguste kaitse ja muud seadused.

Moodul 7: Ettevõtte klientideeninduse standardid (10 akadeemilist tundi)

– Ettevõtte klientideeninduse standardite ja poliitika tundmine ja järgimine.
– Käitumine kriisiolukordades.

Moodul 8: Karjääri arendamine ja isiklik areng (10 akadeemilist tundi)

– Iseseisev teadmiste täiendamine.
– Osalus võistlustel.
– Mentorid ja nõustajad.
– Karjäärivõimaluste ja professionaalse arengu uurimine.

Moodul 9: Ettevalmistus kvalifikatsioonieksami sooritamiseks. (10 ak.tundi).

Kvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine.Dokumentide esitamise kord. Kvalifikatsiooni saamise eeskirjad. Läbitud teemade kordamine.

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja töökogemus õpetajana.

SOOVITATAV KIRJANDUS

1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2.“KOKTEILITAME BRIGITTEGA – GIN”, Kristo Tomingas ja Heinar Õispuu, (Kokteilid.ee),
3.Baari ja kokteili põhitõed.
Baarmenitele igal etapil.
4. More drink. Less Drunk.Dinah Sanders (Sanders & Gratz).
5. Cocktails 101: A Mixologist’s Quick Guide to Mixing, Matching, Making, and Mastering the Art of Creating Amazing Cocktails Kindle Edition.
6. Kutseeksami sooritamine: chef.ee. Kutseandja: EPÜ (Eesti Peakokkade Ühendus).

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980€ + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 55984808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.