Õigusassistent

Kursuse läbinu valdab õigusalaseid põhioskusi, sh õigusteenuste haldamist ja klientide algset nõustamist.

ÕPPEKAVARÜHM

Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus
Suund: Õigus
RÜHM: Õigus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õigusassistent, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Kursuse läbinu oskab hallata õigusteenuseid ja esmalt nõustada kliente, selgitades kohtudokumente ja tähtaegu, toetades õigusvaldkonna spetsialiste.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

Tuvastab ja arvestab kliendi vajadusi õigusküsimuste lahendamisesel.
Demonstreerib rahulikku ja sihikindlat käitumist erinevates olukordades, sealhulgas kriitilistes olukordades.
Järgib organisatsiooni ühtseid reegleid ja kokkulepitud põhimõtteid.
Toimib iseseisvalt ning koostöös meeskonna ja klientidega.

SIHTGRUPP
Kõik kes soovivad omandada ja tõsta kvalifikatsiooni õigus keskkonnas

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Keskharidus

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT ON 160 AKADEEMILIST TUNDI:

130 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
15    akadeemilist tundi praktilist õpet,
15    akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
Teoreetiline töö hõlmab loenguid, arutelusid, modelleerimissituatsioone.

Praktiline töö hõlmab töötamine töökeskkonnas.

Iseseisev töö hõlmab iseseisvad ülesanded.

ÕPPEKAVA
1. Klientide nõustamine:

Klientide vajaduste kaardistamine
Pakutavate õigusteenuste tutvustamine
Esmane konsultatsioon klientidega
Kohtumiste, läbirääkimiste ja istungite ajakava koostamine
Õigusteenuste eest tasumise jälgimine

2. Äriõiguse, tööõiguse, lepingu- ja võlaõiguse alused:

Ärisuhteid ja dokumentatsiooni korrastamine äriõiguse raames
Töösuhete ja töölepingute vormistamine vastavalt tööõigusele
Lepinguliste suhete, lepingute vormistamise ja võlgade sissenõudmise alused

3. Õigusteenuste haldamine:

 • Õigusdokumentide koostamine ja vormistamine
 • Dokumentide töötlemine
 • Infohaldussüsteemide kasutamine (nt E-toimik, rik.ee)
 • Esmane õiguslike probleemide analüüs
 • Dokumentide ligipääsupiirangute järgimine
 • Kohtumiste ja läbirääkimiste protokollimine
 • Õigusdokumentide jõustamise kontroll

*Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse kindlaks õppeplaaniga, mis antakse õpilasele enne koolituse algust.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus.

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid
2. Õiguse ja justiitsala võtmeisikud . Autor Jane Suu, Õilme Muru
3. Õigusajaloo radadel: kohus ja protsess. Autor Peter Oestmann
4. Õiguse nõidus. Autor Artur-Tõeleid Kliimann
5. Karistusõigus 2023. Autor Tarkuseraamat OÜ

ÕPPEPROTSESS
ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID
Ärikool õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.
Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega ( ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste õppuste vormis, mis on ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, diskussioonid, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rolliülesanded, vajaduse korral töö temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme.
Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus täidavad õpilased praktilisi ja situatsiooniülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades nende kaudu õpetajalt suulist või praktilist tagasisidet.
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
– praktiline ülesanne, mis näitab kandidaadi oskusi.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 75% testiküsimustest ja sooritanud praktilise ülesande hindega “rahuldav” või kõrgem.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE
HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal.
2) e-postiga aadressile arikoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 559 84 808

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
  Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Add to Wishlist
Kestus: 160

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.