Alustava ettevõtja koolitus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Juhtimine ja haldus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard: Väikeettevõtja, tase 5

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Anda õpilastele teadmisi oma ettevõte loomiseks ja äriplaani koostamist.
ÕPIVÄLJUNDID:
Tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte
Teab raamatupidamise ja maksustamise aluseid
Koostab äriplaani
Analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi
Teab tööõiguse aluseid

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik inimesed, kes soovib oma äri alustada või vähekogenud ettevõtjad
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus

Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi,  millest 100 tundi on auditoorne töö ja praktilised ülesanded, 60 tundi- iseseisev töö. Kursus on ehitatud aktiivsete avatud loengute ja grupiarutelu vormis koos praktiliste ülesannetega. 
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPE SISU:
1. Ettevõtluse alused
• Äritegevuse kavandamine ehk kuidas leida oma äriidee
• Ettevõtluse ja äritegevuse eesmärgistamine
• Mõisted äritegevuses
• Konkurentsieelis, konkurendid, konkurents versus koostöö
• Ettevõtlusega kaasnevad riskid ning kuidas nendega nii vaimselt kui varaliselt hakkama saada
• Ettevõtja profiil – motiivid, iseloom, eneseanalüüs
2. Äriõigus
• Ettevõtlusvormid- nende ohud ja võimalused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS)
• Ettevõtte loomine, nime ja tegevuskoha valik
• Ettevõtte asutamine osakapitali sissemakset tegemata. Riskid, ohud ja võimalused mis sellega kaasnevad.
• Firma juhtimine, kaasav juhtimine, juhtimisteooriad
• Järelvalveorganid ettevõtluses
• Ettevõtja vastutus
• Tagatise ja käenduse mõiste. Õigused ja kohustused
• Ettevõtte vara ja äritegevuse kindlustamise võimalused.
• Riskijuhtimine. Äri arendamine
3. Lepingulised suhted ja koostöö.
• Majandustegevusega seotud lepingute liigid
• Lepingute kohustuslikud tingimused ja lisatingimused
• Vastutus lepingute tingimuste täitmata jätmise eest
• Lepingu kehtetuks tunnistamine
• Vaidluste lahendamise kohtus
• Ettevõtte tegevuse lõpetamine
4. Sissejuhatus äriplaani.
• Ettevõtte struktuuri ja tööprotsesside kavandamine
• Äriplaani struktuur. Osterwalder ärimudel- analüüs ja koostamine
• Vead äriplaani koostamisel;
• SWOT analüüs
• Sise- ja välisturud, konkurents ning koostöö
• Kliendi profiil, persoona koostamine
5. Turunduse alused
• Kodu-ja välisturgude erinevused

• Turunduse planeerimine ja roadmapi koostamine

• Tarbija analüüs tootest lähtuvalt
• Turu ja tarbijate rühma määratlemine
• Kauba või teenuse konkurentsieeliste tuvastamine
• Valiku laiendamine ja nõudluse uurimine
• Müügiprotsess – ettevalmistamine, mapping, tehingu sooritamine, müügijärgne teenindus
• Müümise kunst.
6. Raamatupidamise alused
•  Raamatupidamine väikeettevõttes
• Bilanss
• Kasumiaruanne
• Rahavoogude aruanne ja planeerimine
• Maksusüsteemi ülevaade Eestis. Määrad, tasumise tähtajad, aruandlus. Maksusoodustused.

7. Ettevõtte loomise kulud
• Kulude planeerimine
• Ettevõtte käivitamiskulud
• Põhivahendid 
• Käibevahendid 
• Muutuvkulu ja püsikulu
8. Stardikapitali vajaduse ja allikad
• Sisemised rahastamisallikad
• Välisinvesteeringud, raha kaasamine. Liftikõne koostamine.

9. Ettevõtluse toetamine
• Ettevõtluse toetamine riigi poolt
• Ettevõtlustoetused
• Laen soodsatel tingimustel
• Kiirlaenudest ja ühisrahastusest

• Vastutus toetuste ebaõige kasutamise eest
10. Töösuhete alused
• Töölepingud ja töövõtulepingud
• Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Toomas Karm
Hind: 1930 EUR + KM
Lisateenused: “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 20.09.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-55

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.