Lasteaiaõpetaja abi/assistent (ekspress)

Õppekava nimetus
Lasteaiaõpetaja abi/assistent (ekspress)

Õppekavarühm 
Lastehoid ja teenused noortele

Õppekava koostamise alus
Kutsestandard Lapsehoidja, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks lasteaiaõpetaja abina/assistentina ning valmistada neid ette täitma oma rolli tõhusalt ja vastutustundlikult. Koolitusel keskendutakse laste arengule, pedagoogilistele meetoditele, suhtlemisoskustele, tervise ja hügieeni aspektidele, lasteaia keskkonna korraldamisele, inklusiivsele haridusele ning praktilisele rakendamisele ja eneseanalüüsile.

Õppekeel
Eesti ja vene keel

Õpiväljundid: 
Koolituse läbinu:
– Mõistab lasteaiaõpetaja abi/assistenti rolli ja vastutusvaldkondi.
– Tunneb põhilisi ülesandeid, mis on seotud lasteaiaõpetaja abi tööga.
– Mõistab laste arenguetappe ja eripärasid erinevates vanuserühmades.
– Teab mängu olulist rolli laste arengus ja õppimises.
– Omab oskusi käitumise juhtimiseks ja emotsionaalse arengu toetamiseks lastega töötamisel.
– Oskab kasutada mängulisi õppemeetodeid laste arendamiseks ja õppimise toetamiseks.
– On võimeline koostama ja järgima individuaalseid õpiplaane.
-Suudab toetada ja teha koostööd lastevanematega.
– Omab oskusi probleemide lahendamiseks ja konfliktide ennetamiseks.
– Mõistab tervisliku toitumise ja une tähtsust laste arengus.
– Oskab järgida hügieeninõudeid lasteaias.
– Omab teadmisi esmaabi põhimõtetest ja oskusi toimetulekuks lasteaias esinevate olukordadega.
– Oskab tagada lasteaia ohutust ja ergonoomikat.
– On võimeline rühmaruumi tõhusalt korraldama.
– On võimeline toetama ja kaasama erivajadustega lapsi.
– Mõistab kultuurilise mitmekesisuse tähtsust ja oskab kohaneda erinevate vajadustega lastega.

Sihtgrupp:
1.Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi laste hooldamise valdkonnas.
2. Täiskasvanud, kes on töötanud antud erialal, kuid on kaotanud oskused ja soovivad neid taastada

Õpingute alustamise tingimused
Keskharidus, kehtiv tervise tõend

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
112 akadeemilist tundi, millest teooria on 62 akadeemilist tundi, praktika – 30 akadeemilist tundi ja 20 akadeemilist tundi – iseseisev töö.

Õppe sisu:
Moodul 1: Sissejuhatus lasteaiaõpetaja abi rolli (2 akadeemilist tundi)
-Tutvumine lasteaiaõpetaja abi/assistenti rolliga
– Põhilised ülesanded ja vastutusvaldkonnad
Moodul 2: Lapse arengu ja kasvatuse psühholoogia (20 akadeemilist tundi)
– Laste arenguetappid ja eripärad erinevates vanuserühmades
– Mängu roll arengus ja õppimises
– Käitumise juhtimine ja emotsionaalse arengu toetamine
Moodul 3: Pedagoogilised meetodid ja õppekava toetamine (4 akadeemilist tundi)
– Mänguliste õppemeetodite kasutamine
Individuaalsete õpiplaanide koostamine ja järgimine
– Õppekava toetamine erinevate tegevuste kaudu
Moodul 4: Tervis ja hügieen lasteaias (4 akadeemilist tundi)
– Tervisliku toitumise ja une tähtsus laste arengus
– Hügieeninõuete järgimine lasteaias
Moodul 5: Esmaabi põhimõtted ja lasteaias esinevad olukorrad (16 ak.t.)
Moodul 6: Suhtlemisoskused ja koostöö lastevanematega (4 akadeemilist tundi)
– Tõhus suhtlemine erinevas vanuses lastega
– Lastevanemate toetamine ja koostöö
– Probleemide lahendamine ja konfliktide ennetamine
Moodul 7: Lasteaia keskkonna korraldamine (6 akadeemilist tundi)
-Lasteaia ohutuse ja ergonoomika tagamine
– Rühmaruumi korraldamise põhimõtted
Moodul 8: Kultuuriline mitmekesisus ja kohanemine erinevate vajadustega lastega (2 akadeemilist tundi)
Moodul 9: Praktiline rakendamine ja refleksioon (4 akadeemilist tundi)
– Praktilised harjutused, rollimängud ja stsenaariumid

Õppemeetodid
Auditoorne ja praktiline õpe toimub vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õpe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

Praktika korraldus
Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus
Meie koolituskeskuse õpperuumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestele, kes soovivad koolitusel osaleda, saame kokkuleppel korraldada veebikoolituse. Meie keskuses on kolm mugavat klassiruumi, kus nii koolitaja kui ka õpilane leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks. Iga klassiruum on varustatud arvutite, elektroonilise ekraani, tahvli ja süvendatud õppimiseks vajaliku mööbliga. Kõik arvutid on ühendatud internetti, mis tagab usaldusväärse juurdepääsu vajalikele materjalidele. Meie koolituskeskuse köök on varustatud kõige vajalikuga toitlustamiseks: mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veeautomaat, nõudepesumasin. Samuti on olemas nõud, kohv ja tee, mida õpilased saavad vabalt ja tasuta kasutada. Lõunasöögiks võite tuua oma toidu, tellida seda või minna lähimasse kohvikusse. Kohapeal on võimalik toitu hoida ja soojendada. Õppimise optimeerimiseks ning õppijate ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õppemeeskond, kes vastab õppijate küsimustele õppetöö ajal.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
1.”Laste areng ja kasvatus lasteaias”
Maria Kask, 2022
2.”Suhtlemisoskused ja koostöö lastevanematega”
Liisa Tammik, 2023
3.”Tervis ja hügieen lasteaias”
Marta Saar, 2021

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumenid
1.Õpilane on osalenud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.
2.on sooritanud õppepraktika lähtudes etteantud mahust ja praktika ülesannetest.
3.on läbinud toiduhügieeni ning esmaabiandja väljaõppe täies mahus ja sooritanud testid.
4. on esitanud koolituse lõpuks eneseanalüüsi.
Hindamismeetod:
1.Eneseanalüüsi vorm praktilise töökogemuse kohta. Hindamiskriteerium:
• Koostab ja esitab eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta, kus on teinud kompetentsuse analüüsi oma praktilise töökogemuse kohta
• Vormistab eneseanalüüsi vastavalt koolitaja poolt ette antud vormile ja juhistele.
2.Praktilised situatsioonülesanded
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.
3.Toiduhügieeni test
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 90% õigeid vastuseid
4.Esmaabi test
Hindamiskriteerium:
• Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseidTunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% tundidest.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal
Katrin Kivisild
Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal
Olga Hiielo
Koolitaja kvalifikatsioon

Praktiseeriv diplomeeritud psühholoog, täiskasvanute koolitaja VI, karjäärinõustaja VI

Lisaks omandatud pedagoogiline haridus:
– eelkoolipedagoogika 240 t,
– koolipedagoogika 160 t,
– kooli juhtimine 240 t,
– eripedagoogika 240 t, eelkooliasutuse juhtimine 240 t) mis lubab õpetada nii kooliealisi ja täiskasvanuid.
Enam kui seitse aastat õpetab lapsehoidjate kursustel ja rohkem kui 20 aastat töötab psühholoogina ja õpetajana.

Lisateenused
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin.
Hind 1890 EUR+KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 02.10.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-64

Add to Wishlist
Kestus: 100 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.