Защита данных

 1. 1. Isikuandmete vastutava töötleja tutvustus ja kontaktid

1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mittetulundusühing Ärikool (registrikood 80419687, edaspidi Ärikool).

1.2 Pakume oma klientidele erinevaid täiskasvanutele koolitusi ja seega puutume kokku oma klientide isikuandmetega.

 1. Ärikool kogub oma klientide kohta järgmisi andmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi,
 • Kliendi isikukood,
 • Kliendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress).

2.1 Ülaltoodud andmeid kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, aga ka selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut (nt koolitusega seotud korraldusliku info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks jne).

2.2 Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime raamatupidamise algdokumentide (arve) koostamiseks. 

2.3 Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab Ärikool väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood. 

2.4 Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel (näiteks maksekäsu kiirmenetluse algatamine). 

2.5 Klientide kontaktandmeid kasutab koolituskeskus vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt Ärikooli poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks kirjaliku nõusoleku (kas kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel või ennast kursusele registreerudes meie registreerimisvormis).

 1. Ärikool töötleb järgmisi isikuandmeid:
 • sõlmitud lepingud/esitatud tellimused;
 • maksekohustuste täitmise andmed (esitatud arved, maksegraafiku andmed, laekumised, võlgnevused jms);
 • kirjavahetus seoses lepinguga (teated, pretensioonid, avaldused, võlateatised, lepingu lõpetamise teated jms).
 • koolituse nimetus, millele olete end meie kodulehe veebivormi kaudu või telefoni teel registreerinud;
 • varem läbitud Ärikooli koolitused (varasemal kursusel osalemise info annab Ärikoolile teavet selle kohta, kas isikul on õigus kasutada Ärikooli nö „korduvkliendi“ soodustust);
 • makstud koolitustasud (Ärikool kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks);
 • Moodle kasutajakonto andmed (kasutajanimi ja salasõna) (e-õppe osas loome kasutajakonto kõikidele e-õppe kursusele registreerunutele. Moodle keskkonna kaudu on kõikidel kursusel osalenutel kättesaadavad sinna lektori poolt üles laetud info ja koolitusmaterjalid);
 • koolitusel osalemise ja puudumise andmed – õppekava täitmise mahust sõltub, kas meil on õigus väljastada teile koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).
 1. Ärikool jagab teie isikuandmeid järgmiselt:

4.1 Koolitustel osalejate kohta peab Ärikool edastama andmed koolituse eest maksjale (nt tööandja, Töötukassa vms). Lõpptellijal on õigustatud huvi saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud.

4.2 Ärikool edastab koolitusel osalejate kohta andmed (ees- ja perekonnanimi, teatud juhtudel ka isikukood) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori ülesanne on kontrollida, kas koolitusel osalevad ikka registreeritud isikud ning kes registreeritud isikutest on kohal ja kes puudub.

4.3 Ärikool võib vajadusel ja Kliendi kirjalikul nõusolekul kasutada info edastamiseks ettevõtte teenuseid, mis tegeleb otseturundusega või masspostitusega.

4.4 Kliendi maksekohustuste rikkumise korral võib Ärikool edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlgu olev summa) teavet maksehäireregistrisse. Lisaks, maksekohustuste rikkumise korral võib koolituskeskus sellega seotud andmeid edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastava menetlusega.

4.5 Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud kontrollide käigus) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine maksu- ja tolliametile, teavitamiskohustuse täitmine rahapesu andmebüroole jne).

 1. Oma klientide andmeid säilitame me järgmiselt:

5.1 Ärikool kasutab info vahetamiseks e-posti aadressi, mille teenuspakkujaks on OÜ Zone Media.

5.2 Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub Ärikool põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

5.3 Arvestades, et peaaegu kõik meie poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust osutanud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes õigusvaidlustes. Seega oma õigustatud huvide kaitsmiseks lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud – see on 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest. 

 1. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Kliendi õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.