Kinnisvara juhtimine ja korrashoid

 

 

Koolitusprogrammi nimetus  

Kinnisvara juhtimine ja korrashoid

Õppekava rühm

Ärindus, haldus ja õigus – Ärinduse ja haldus: Hulgi- ja jaekaubandus.

Õppekava koostamise alus

Kinnisvarahalduri tase 4 kutsestandard

Programmi autoriõigus (c)

Programmi on välja töötanud Ärikool  MTÜ meeskond ja selle suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi autoriõiguse seadust.

Programmi on keelatud kopeerida, levitada või kasutada ilma kirjaliku Ärikool  MTÜ nõusolekuta

Eesmärk

Anda koolituse läbinule kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

– mõistab kinnisvara korrashoiu strateegilisi eesmärke, kinnisvarahalduri rolli ning vastutust taktikaliste ja operatiivsete tegevuste elluviimisel

– koostab ja rakendab kinnisvaraobjekti juhtimise plaane, organisatsioonilist struktuuri ja eelarvet

– juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja  standarditest 

– valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlemis- ja juhtimisoskusi

– kavandab ja korraldab kinnisvara korrashoiuteenuseid, lähtudes osapoolte vahel sõlmitud lepingutest, objekti  eripärast ja kliendi vajadustest;

Sihtrühm

Täiskasvanud, kes  soovivad leida  rakendust kinnisvara valdkonnas kinnisvarahalduritena. Kasuks tuleb eelnev kogemus kinnisvarahoolduses ja analüütiline mõtlemine.

Koolituse alustamise tingimused

Kekskharidus

Koolituse maht

(akadeemilistes tundides)

130 akadeemilist tundi, millest:
100 ak. tundi teoreetilist õpet,
30 ak. praktilist õpet,
10 ak.tundi iseseisvat tööd. 

Teoreetilised tunnid hõlmavad järgmist: 

loengud, arutelud, olukordade modelleerimine, infotehnoloogia ja analüüsimeetodite õppimine. Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, ja kinnisvara haldamisest.
Praktiline koolitus hõlmab järgmist:
praktiliste oskuste kujundamine teoreetilise õpe alusel, kinnisvaraturu analüüsimine, lepingute vormistamine ja muu.
Iseseisev töö hõlmab:
juriidiliste teadmiste õppimine, standardülesannete lahendamine arvestades infoturbe põhinõudeid, majandusalaste teadmiste kasutamine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

Koolituskeskuse auditooriumid asuvad teisel korrusel aadressil Vilmsi 47, Tallinn.

Liikumispuudega inimestele, kes soovivad osaleda koolitusel, on võimalik korraldada kokkuleppel veebikoolitusi.

Keskuses on kolm mugavat, tervisekaitsenõuetele vastavat klassiruumi, kus õppija leiab kõik vajaliku mugavaks ja tõhusaks õppimiseks.
Iga klassiruum on varustatud kaasaegsete õppevahenditega, mis on vajalikud kaasahaaravaks õppimiseks: arvutid, elektrooniline ekraan, tahvel ja mööbel. Kõik arvutid on ühendatud internetti ja saadaval on tasuta Wi-Fi ühendus.

Koolituskeskuses on abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualett, köök. Köök on varustatud kõigega, mis on vajalik toitlustamiseks: mikrolaineahi, kohvimasin, külma ja kuuma veega jahuti, külmkapp, nõudepesumasin. Samuti on õpilastel vabalt kasutada söögiriistad, kohv ja tee.

Lõunasöögiks võib tuua oma toidu, tellida toitu või minna lähimasse kohvikusse.

Õppimise optimeerimiseks ning õpilaste ja õppejõudude igapäevaseks abistamiseks on olemas õpperühm, kes vastab õpilaste küsimustele kontoritundidel.

Lockdowni ja muude vääramatu jõu asjaolude ajal võivad tunnid toimuda veebipõhises keskkonnas.
Lisaks võib koolituskeskusega kokkuleppel toimuda õppetöö osaliselt ka eemalt (ZOOM, MS TEAMS).

Õppesisu

1. Kinnisvarahalduri roll kinnisvaraturul (3 ak.tundi)

2.Majandusliku halduse mudelid (10 ak.tundi)

3. Kinnisvara liigid (otstarve ja omanikud) (7 ak.tundi)

4.  Ärikinnisvara liigid, selle hindamine (3 ak.tundi)

5. Kinnisvara objekti haldamine: plaanid, ülesanded, organisatsiooniline struktuur, eelarve (10 ak.tundi)

6. Plaanide kooskõlastamine omanikega (5 ak.tundi)

7. Suhtlemine huvitatud osapooltega (7 ak.tundi)

8.Personali kaasamine kinnisvara tehnilisele ja sanitaarsele hooldusele (10 ak.tundi)

9. Kinnisvara tehnilise hoolduse tööde kontroll (10 a.tundi)

10. Lepingud, õigused ja kohustused (omanikud ja haldajad) (10 ak.tundi)

11. Suhtlemine tarnijatega, tarnijate valik (5 ak.tundi)

12. Kinnisvara halduse standardid (EVS 807: 2016; EVS 910: 2017) – (10 ak. tundi)

13. Ehitise eeskirju ja sisu reguleeriv ER seadusandlus. Põhinõuded )10 ak.tundi)

* Õppeteemade järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekavaga, mis antakse õppijale enne õppetöö algust.

Õppemeetodid

Aktiivloeng, arutelud, praktiline õpe, juhtumianalüüs, situatsiooniülesanded,  iseseisvad harjutused, probleemide lahendusülesanded, kirjalikud analüüsid.

Õppematerjalid

Koolitusmaterjalid sisalduvad õppemaksus. Materjalid saadab õppejõud üliõpilase e-posti aadressile

Soovitatav lugemine

1. Riigiportaal Eesti.ee.; 

2. Riigi Teataja seadused, riigiteataja.ee

3. Andmekogud: äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat, Maa-ameti infosüsteemid, sh maakatastri- ja geodeetilised kaardid, kaasa arvatud topograafiline teave.

4. Kinnisvarahooldaja käsiraamat. TTÜ kirjastus

Hindamine ehk lõpetamise tingimused

Iga teema praktilise koolituse hindamine toimub koolitaja poolt koolituse käigus numbrilise hindamise ja suulise tagasiside meetodil. Hinded antakse sooritatud tööde eest koolituspäevikusse. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinnangu korral peab õpilane seda kokkuleppel koolitajaga parandama.

Lõputunnistusele lubatakse õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% kursuse mahust, saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole koolituspäevikus mitterahuldavaid hindeid.


Kursuse lõpphindamine toimub testi vormis. 

Lõpptest loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 60% testiküsimustest.

Väljastatavad dokumendid

Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ja läbinud hindamise, antakse õppijale pärast koolituse lõpetamist tunnistus.

Osalise saavutamise või lõpphindamise mittesooritamise korral antakse osalejatele tõend koolituse läbimise kohta.

Tundide läbimise tõend väljastatakse ka siis, kui osaleja on mingil põhjusel katkestanud koolituse, kuid osalenud vähemalt 50 % klassikoolitusest. Tunnistus väljastatakse koos osaletud tundidele vastavate andmetega.

  Täiendavad teenused

“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

Maksumus

2040+KM

NB! Kui tasute koolituse eest eraisikuna, on Teil võimalik taotleda tulumaksutagastust.

Lektor:         Tatjana Muhhina

Uuendatud 05.12.2023

Add to Wishlist
Kestus: 140

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.