Praktiline sissejuhatus sotsiaalmeediasse alustavale ettevõtjale

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus; Turundus ja reklaam

Õppekava koostamise alus: puudub

 Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Õppe tulemusena on koolitusel osaleja saanud baasteadmised sotsiaalmeediakanalitest, nende haldamisest ning oskab iseseisvalt luua huvipakkuvat sisu võimalikele uutele klientidele ning analüüsida tulemusi esmatasandil.

 ÕPIVÄLJUNDID:

 • saab aru sotsiaalmeedia rollist tänapäevases inforuumis ja ühiskonnas;
 • mõistab erinevate sotsiaalvõrgustike olemust ja eeliseid;
 • määrab kindlaks oma sihtauditooriumi ja valib nendega suhtlemiseks sobivad sotsiaalmeediakanalid;
 • loob sotsiaalmeedia konto(d);
 • mõistab sõnumi, tooni, visuaalsete materjalide olulisust sotsiaalmeedias;
 • oskab hallata sotsiaalmeediakanaleid;
 • oskab luua endale lihtsa sisuplaani ning mõistab selle olulisust;
 • valib õiged meetodid võimalike uute klientide meelitamiseks;
 • on kursis sotsiaalmeediaturunduse analüüsi- ja hindamisvõimalustega.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: huvilised, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning astuda esimesi samme sotsiaalmeedia kasutamisel turunduses

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

 Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid

ÕPPE KOGUMAHT:

16 akadeemilist tundi, millest 8 on auditoorne ja praktiline töö, 8 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub veebikeskkonnas reaalajas.

NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.

 Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, iseseisvad tööd, diskussioonid. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

 ÕPPE SISU:

Sissejuhatus ja tutvustus

 1. Sotsiaalmeedia roll ühiskonnas ja turunduses
 2. Sotsiaalmeedia kanalid ja nende valik, sotsiaalmeedia roll turundusplaanis
 3. Sihtrühm ja sõnumid (näited erinevatest huvitavatest kontodest)
 4. Toon ja visuaalid sotsiaalmeedias
 5. Sotsiaalmeedia kontode praktiline loomine
 6. Sisuplaan – kellele, miks, milleks, ja kuidas?
 7. Kuidas mõõta tulemusi?
 8. Kokkuvõtted, küsimused, tagasiside

 Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust.

Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.

 Väljastatavad dokumendid

Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.

Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest

Add to Wishlist
Kestus: 16 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.