Õigusassistent

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Ärindus, haldus ja õigus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Õigusassistent, tase 5 kutsestandard

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Anda õppijatele õigusalased baasteadmised (äriõigus, tööõigus, lepingulise- ja võlaõigus)  ja nende rakendamise esmased oskused, et toetada oma tegevusega õigusvaldkonnas töötavaid spetsialiste. Õigusassistendi põhilisteks tööülesanneteks on õigusteenuste administreerimine ja klientide esmane õigusalane teenindamine, sh menetlusdokumentide, tähtaegade ning menetluskordade selgitamine.
ÕPIVÄLJUNDID:

 • Märkab ja arvestab kliendi vajadusi seoses õiguste küsimuste lahendamisega.
 • Käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates situatsioonides, sh pingelistes olukordades.
 • Peab kinni organisatsiooni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest.
 • Töötab iseseisvalt, meeskonnas ja klientidega. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: kõik inimesed, kes soovivad omandada ja tõsta kvalifikatsiooni õigus keskkonnas.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: keskharidus
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 160 akadeemilist tundi, millest 130 on auditoorne ja praktiline töö, 30 iseseisev töö. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID:
Õppimise teoreetiline osa toimub Mittetulundusühing Ärikool auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt. 

ÕPPE SISU:

 1. Klientide nõustamine
 • Kliendi vajaduste väljaselgitamine
 • Õigusteenuste tutvustamine
 • Kliendi esmane konsulteerimine
 • Kohtumiste, läbirääkimiste ja istungite aegade planeerimine
 • Õigusteenuse eest tasumise jälgimine
 1. Äriõiguse, tööõiguse, lepingulise- ja võlaõiguse alused
 • Äriõigus: ärisuhted ja dokumentide vormistamine
 • Tööõigus: töösuhted ja töölepingu vormistamine
 • Lepingulise- ja võlaõigus: lepingulised suhted, lepingu vormistamine, võla nõudmine
 1. Õigusteenuse administreerimine
 • Õigusalaste dokumentide koostamine ja vormistamine
 • Dokumentide menetlemine
 • Infosüsteemide kasutamine (E-toimik, rik.ee)
 • Õigusalase probleemi esmane analüüsimine
 • Dokumentide juurdepääsupiirangute järgimine
 • Kohtumiste, läbirääkimiste protokollimine
 • Õigusdokumentide jõustamise kontrollimine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Tatjana Kalin
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin 
Hind: 1980 € + KM

_______________________
Programmi viimane heakskiitmine: 12.12.2023г.
Number dokumendihaldussüsteemis: Ar/23-42

Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.