Müügikonsultant

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Ärindus ja haldus, Hulgi- ja jaekaubandus
Õppekava koostamise alus: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4
 
Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Kaubanduse klienditeenindaja tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, pakkumine, müümine ja arveldamine. Ta osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, täidab oma tööülesandeid erinevates olukordades, on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.
ÕPIVÄLUNDID: 
 • Mõistab tulemusliku teenindamise ja müümise erinevaid meetodeid;
 • Rakendab müügitehnikaid lähtuvalt kliendi vajadustest ja soovidest;
 • Valdab kassatöö põhimõtteid ja kasutab igapäevatöös kassasüsteeme;
 • Kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid lähtuvalt kliendi profiilist;
 • Väärtustab meeskonnatöö ja koostöö olulisust tulemusliku müügitöö õnnestumiseks.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: :  Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga inimesed, kes soovivad klienditeenindajana kaubanduses tööd alustada.
Õppe alustamise tingimused: põhiharidus
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT ja ülesehitus: 160 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö, 100 tundi praktiline töö ja 30 iseseisev töö. Kursus on üles ehitatud auditoorsete ja praktiliste õppepäevade vormis. Kursus on üles ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega. 
ÕPPEKESKKOND ja ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimib ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). 
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjalid
ÕPPEPROTSESS, MEETODID JA MATERJALID: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamisülesanded, suuline vestlus, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituse keskuse poolt.
SISUKORD:
Teenindamine ja müümine
 • Klientide teenindamine;
 • Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine ja müümine;
 • Müügijärgne teenindamine;
 • Meeskonnatöö alused
Kassatoimingud ja arvete koostamine
 • Rahatoimingud;
 • Kassaaruande koostamine;
 • Müügipiirangute järgimine
Kaupade käitlemine
 • Kaupade tellimine;
 • Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine;
 • Kaupade müügiks ettevalmistamine;
 • Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine;
 • Kaupade realiseerimisaegade jälgimine;
 • Kauba kvaliteedi hindamine;
 • Kaubagruppide liigitamine
Müügitöö korraldamine
 • Müügitöö korraldamine;
 • Hinna arvutamine;
 • Kaupade inventeerimine
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud(lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus. 
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest. 
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid  Katrin Kivisild
Lisateenused  “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin    
Hind 1880€ + KM
 
Add to Wishlist
Kestus: 160 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.