Microsoft Office baaskoolitus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus: puudub

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: anda baasteadmised ja oskused programmide kasutades Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

ÕPIVÄLJUNDID:
Oskab iseseisvalt luua ning vormindada tekstidokumente, neid kujundada ning valmistada ette trükkimiseks
Oskab luua esitlusi, ettekandeid animeeritud slaidide abil
Oskab oma tööd korraldada, kasutades kalendrit, tööülesandeid, elektronpostkasti, luua ja hallata kontaktide raamatut

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud inimestele, kes oma igapäevases töös kasutavad Microsoft Office tarkvara paketist erinevaid tööriistu ning soovivad olla produktiivsed oma töös. Koolituse käigus näidatakse nippe ja trikke, millega saab oma tööd tõsiselt parendada, kiirendada ja mugavamaks muuta.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: põhiharidus

Õppe kogumaht, selle struktuur, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 40 akadeemilist tundi. Kursus on ehitatud loengute vormis koos praktiliste ülesannetega.
ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID: Õppimise teoreetiline osa toimub ÄRIKOOL MTÜ auditooriumites Vilmsi 47, Tallinn. Liikumispuudega inimistel on ligipääs piiratud. Õppetöö läbiviimiseks keskuses on olemas sooja ja hea valgustusega õppeklassid. Avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm). Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
NB! Koroonakriisi ajal koolitused toimuvad ka veebikeskkonnas reaalajas.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja – materjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorne ja praktiline õpe toimib vastavalt tunniplaanile koolitaja juhendamisel. Auditoorse õppe meetodid: loengud, praktilised tööd, diskussioonid, rühmatööd. Ettevõtte praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas. Kõik vajalikud õppematerjalid antakse osalejatele tasuta koolituskeskuse poolt.

ÕPPE SISU:

Microsoft Word
Dokumentide loomine, vormindamine, teksti paigutamine, õigekirja keele valik ja teksti kontroll
Dokumendi šabloonide kasutamine ja loomine
Erineva tasemega pealkirjade kasutamine, sisukorra loomine
Töö tabelitega
Objektide kasutamine (sh. pildid, joonised, kujud) – lisamine, parameetrite muutmine, grupeerimine
Grupitöö vahendid: muudatuste jälgimine, komenteerimine, parandused, muutmise eest kaitsmine
Lehe parameetrite häälestamine: paberi suurus, piiride seadmine, päis ja alus, numeratsioon.

Microsoft Excel
Programmi ja dokumentide loogika, uute tabelite loomine, töölehed
Andmete sisestamine, kopeerimine, kustutamine, vormindamine, andme tüübi määramine, automaattäitamine
Veerud, read – koordinaadid, veergude ja ridade lisamine/kustutamine/peitmine
Valemid: milleks kasutatakse, lihtsamad toimingud, automatiseerimine
Graafikute ja diagrammide loomine andmete alusel, nende kujundamine ja parameetrite muutmine
Töö andmetega: sorteerimine, filtreerimine, grupeerimine

Microsoft Power Point
Esitlustega töö
Slaidide loomine, koostamine, sisustamine, kujundamine
Objektide lisamine
Töö animatsioonidega – slaidid, objektid
Slaidiesitluse parameetrid, ettekandja märkused

Microsoft Outlook
E-poskastide haldus, lisamine, eemaldamine, seadistamine
Meilikasti kaustad, seadistus, otsingu kasutamine
Kirjade lugemine, loomine, vastamine, vormindamine (plain text, HTML)
Aadressiraamat
Ülesanded
Kalender

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksamile on lubatud õppijad, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ning osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on andnud õiged vastused vähemalt 60% lõpueksamis esitatud küsimustele ning demonstreerinud praktilisi oskusi.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend. Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Anton Truljov
Lisateenused “Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
Hind: 1000 + KM 

Add to Wishlist
Kestus: 40 tundi

REGISTREERIMINE:

Nimi*
Hidden
Hidden
DD slash MM slash YYYY
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.